Szczegóły ogłoszenia

PRZETARG NA: Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w kompleksach administrowanych przez KPW Gdynia

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w kompleksach administrowanych przez KPW Gdynia
Standard

Dane kontaktowe

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA

Adres pocztowy: ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1

Miejscowość: Gdynia

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Kod pocztowy: 81-103

Państwo: Polska

E-mail: kpw.przetargi@ron.mil.pl

Tel.: +48 261262198

Faks: +48 261262314

Adresy internetowe:

Główny adres: http://kpwgdynia.wp.mil.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za

pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych

w kompleksach administrowanych przez KPW Gdynia, w podziale na 3 części

Numer referencyjny: 137/KPW/INFR/2021

II.1.2) Główny kod CPV

90410000 Usługi usuwania ścieków

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

19/11/2021 S225

https://ted.europa.eu/TED

1 / 6

Dz.U./S S225

19/11/2021

591185-2021-PL

2 / 6

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych

ze zbiorników bezodpływowych w kompleksach administrowanych przez KPW Gdynia, na terenie:

Część I Grupy Zabezpieczenia Gdańsk

Część II Sekcji Obsługi Infrastruktury Hel

Część III Sekcji Obsługi Infrastruktury Gdynia Oksywie, Witomino, Pogórze.

Opis przedmiotu zamówienia zawarto w Kalkulacji ceny ofertowej (odpowiedniej do danej części zamówienia),

stanowiącej załącznik do Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz

w Projekcie umowy (Załącznik nr 2 do SWZ).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych

w kompl. admin. przez KPW Gdynia, na terenie: Część I Grupy Zabezpieczenia Gdańsk

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90410000 Usługi usuwania ścieków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych

ze zbiorników bezodpływowych w kompleksach administrowanych przez KPW Gdynia, na terenie Grupy

Zabezpieczenia Gdańsk.

W Kalkulacji ceny ofertowej odpowiedniej dla części I zamówienia, stanowiącej załącznik do Formularza oferty

(Załącznik nr 1 do SWZ) zawarto informacje na temat miejsc zrzutu oraz częstotliwości odbioru i maksymalnej

ilości m3 w miesiącu/ w okresie obowiązywania umowy.

Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia (wymogi, obowiązki stron umowy itp.) wskazano w Projekcie umowy

(Załączniku nr 2 do SWZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

19/11/2021 S225

https://ted.europa.eu/TED

2 / 6

Dz.U./S S225

19/11/2021

591185-2021-PL

3 / 6

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

dotyczy Sekcji II.2.7):

Termin obowiązywania umowy: 36 miesięcy od daty podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od dnia

01.04.2022 r.).

W przypadku przedłużającej się procedury, Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu

rozpoczęcia świadczenia usługi, a tym samym skrócenia okresu umowy

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych

w kompl. admin. przez KPW Gdynia, na terenie: Część II Sekcji Obsługi Infrastruktury Hel

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90410000 Usługi usuwania ścieków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Hel

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych

ze zbiorników bezodpływowych w kompleksach administrowanych przez KPW Gdynia, na terenie Sekcji Obsługi

Infrastruktury Hel

W Kalkulacji ceny ofertowej odpowiedniej dla części II zamówienia, stanowiącej załącznik do Formularza oferty

(Załącznik nr 1 do SWZ) zawarto informacje na temat miejsc zrzutu oraz częstotliwości odbioru i maksymalnej

ilości m3 w miesiącu/ w okresie obowiązywania umowy.

Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia (wymogi, obowiązki stron umowy itp.) wskazano w Projekcie umowy

(Załączniku nr 2 do SWZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

19/11/2021 S225

https://ted.europa.eu/TED

3 / 6

Dz.U./S S225

19/11/2021

591185-2021-PL

4 / 6

dotyczy Sekcji II.2.7):

Termin obowiązywania umowy: 36 miesięcy od daty podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od dnia

01.04.2022 r.).

W przypadku przedłużającej się procedury, Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu

rozpoczęcia świadczenia usługi, a tym samym skrócenia okresu umowy

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpł. w

kompl. admin. przez KPW Gdynia, na terenie: Część III SOI Gdynia Oksywie, Witomino, Pogórze

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90410000 Usługi usuwania ścieków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych

ze zbiorników bezodpływowych w kompleksach administrowanych przez KPW Gdynia, na terenie: SOI Gdynia

Oksywie, Witomino, Pogórze

W Kalkulacji ceny ofertowej odpowiedniej dla części III zamówienia, stanowiącej załącznik do Formularza oferty

(Załącznik nr 1 do SWZ) zawarto informacje na temat miejsc zrzutu oraz częstotliwości odbioru i maksymalnej

ilości m3 w miesiącu/ w okresie obowiązywania umowy.

Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia (wymogi, obowiązki stron umowy itp.) wskazano w Projekcie umowy

(Załączniku nr 2 do SWZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

dotyczy Sekcji II.2.7):

Termin obowiązywania umowy: 36 miesięcy od daty podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od dnia

01.04.2022 r.).

W przypadku przedłużającej się procedury, Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu

rozpoczęcia świadczenia usługi, a tym samym skrócenia okresu umowy

19/11/2021 S225

https://ted.europa.eu/TED

4 / 6

Dz.U./S S225

19/11/2021

591185-2021-PL

5 / 6

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru

zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:

aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i

transportu nieczystości ciekłych z terenu: Gdańsk – część I, Hel – część II, Gdynia – część III, zgodnie z ustawą

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648 z

póżn. zm.).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Określono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 138 ust. 4 ustawy Pzp

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 16/12/2021

Czas lokalny: 08:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 14/03/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 16/12/2021

Czas lokalny: 09:00

Miejsce:

https://platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

19/11/2021 S225

https://ted.europa.eu/TED

5 / 6

Dz.U./S S225

19/11/2021

591185-2021-PL

6 / 6

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w

postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający dokona najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej

wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania

warunków udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający będzie wymagał (zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp - przed wyborem najkorzystniejszej

oferty, od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) złożenia na wezwanie, wskazanych w SWZ,

podmiotowych środków dowodowych.

4. Okoliczności, zasady wprowadzania zmian umowy, w tym dotyczące wysokości wynagrodzenia określono w

§ 7 Projektu umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Po udzieleniu zamówienia (które nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami po upływie 10 dni od daty

przekazania informacji o wyborze oferty), nie ma możliwości złożenia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej .

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

15/11/202

Dziękujemy za wysłane grafiki.