Szczegóły ogłoszenia

PRZETARG NA: Dostawa i montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa i montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

OZE w gminie Jeziorzany

Numer referencyjny: PN 271.07.2020
II.1.2)Główny kod CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę na terenie gminy Jeziorzany.

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu ,,OZE w gminie Jeziorzany" współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

3. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych

Z podziałem na cztery następujące części:

1) część nr 1 - dostawa i montaż instalacji solarnych,

2) część nr 2 - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych,

3) część nr 3 - dostawa i montaż pomp ciepła,

4) część nr 4 - dostawa i montaż kotłów na biomasę.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA i montaż instalacji solarnych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
09332000 Instalacje słoneczne
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Jeziorzany

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem części nr 1 jest dostawa i montaż instalacji 65 zestawów solarnych na terenie gminy Jeziorzany, obejmująca między innymi:

1) dostawę i montaż, w oparciu o dokumentację techniczną stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, zestawów płaskich kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowywania ciepłej wody użytkowej, zgodnie z poniższym zestawieniem:

a) instalacja 2 kolektorowa/300 l - 54 lokalizacji,

b) instalacja 3 kolektorowa/400 l - 11 lokalizacje,

2) wniesienie i posadowienie podgrzewacza c.w.u.,

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji zimnej wody,

4) montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) wraz z grupą zabezpieczającą (zawór zwrotny-bezpieczeństwa),

5) podłączenie do instalacji c.w.u. wraz z termostatycznym zaworem przeciwpoparzeniowym,

6) montaż anody tytanowej w każdym podgrzewaczu c.w.u.,

7) wykonanie instalacji łączącej zestawy kolektorów z podgrzewaczem c.w.u. (dolna wężownica podgrzewacza c.w.u.) i jej ocieplenie,

8) montaż zespołu pompowego solarnego z osprzętem,

9) montaż instalacji układu sterującego, automatyki i modułu LAN.

10) montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) solarnego,

11) wykonanie płukania oraz prób ciśnienia instalacji,

12) napełnienie instalacji czynnikiem solarnym,

13) uruchomienie instalacji solarnej.

14) uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów.

15) przeszkolenie użytkowników oraz przekazanie Zamawiającemu protokołu

Z przeprowadzonego szkolenia z wyszczególnieniem, co było przedmiotem szkolenia.

16) sporządzenie i przekazanie instrukcji obsługi,

17) inne elementy ujęte w załączniku Nr 8a do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 7a do SIWZ.

2. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji, w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie.

3. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane prace na okres nie krótszy niż 4 lata i nie dłuższy niż lat 5 od daty podpisania przez Zamawiającego

I Wykonawcę protokołu odbioru końcowego (okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert opisane w dziale XXI SIWZ).

4. Dostarczony i zainstalowany sprzęt musi zostać oznakowany zgodnie z ,,Wytycznymi programowymi dotyczącymi wdrażania RPO WL na lata 2014-2020"

5. Zamówienie należy wykonać m.in. zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8a.

6. Urządzenia, armatura i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej.

7. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana o oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.

8. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

9. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne

Z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.04.01.00-06-0082/19

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu ,,OZE w gminie Jeziorzany" współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA i montaż instalacji fotowoltaicznych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
09332000 Instalacje słoneczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Jeziorzany

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem części nr 2 jest dostawa i montaż 75 instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Jeziorzany obejmująca między innymi:

1) dostawę i montaż 2 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,17 kW,

2) dostawę i montaż 20 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,1 kW,

3) dostawę i montaż 27 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,03 kW,

4) dostawę i montaż 14 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,96 kW,

5) dostawę i montaż 12 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,89 kW,

6) dostawę i montaż w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację techniczną zestawów fotowoltaicznych:

a) montaż konstrukcji wsporczych na dachu,

b) montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji,

c) montaż inwerterów DC/AC na konstrukcji,

d) montaż projektowanych rozdzielnic elektrycznych,

e) montaż projektowanych instalacji elektrycznych nn - 0,4kV,

f) montaż połączeń wyrównawczych.

7) montaż pozostałych urządzeń, połączenie instalacji z uziomem,

8) montaż kompletnego okablowania

9) montaż zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, przeciwpożarowych i przeciwporażeniowych,

10) próby, pomiary, regulacja i rozruch technologiczny instalacji,

11) wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej dla każdego uczestnika projektu

I pełnej dokumentacji powykonawczej dla Zamawiającego (atesty, gwarancje, instrukcje obsługi, projekty wykonawcze, komplet pomiarów elektrycznych, komplet dokumentów do zmiany licznika, dokumentacja otrzymana od Zamawiającego z naniesionymi poprawkami w kolorze czerwonym),

12) przyłączenie do sieci PGE Dystrybucja S.A. wraz z przygotowaniem kompletu dokumentów i zgłoszeniem instalacji,

13) przeszkolenie Użytkowników w zakresie prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji,

14) sporządzenie instrukcji serwisowych zawierających niezbędne informacje dotyczące sposobu postępowania w przypadku wystąpienia niespodziewanych błędów w instalacji,

15) zaprogramowanie i uruchomienie instalacji,

16) uzupełnienie ewentualnych ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,

17) inne elementy ujęte w załączniku nr 8b do SIWZ (dokumentacja techniczna)

I wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 7b do SIWZ).

2. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji, w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie.

3. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane prace na okres nie krótszy niż 4 lata i nie dłuższy niż lat 5 od daty podpisania przez Zamawiającego

I Wykonawcę protokołu odbioru końcowego (okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert opisane w dziale XXI SIWZ).

4. Dostarczony i zainstalowany sprzęt musi zostać oznakowany zgodnie z ,,Wytycznymi programowymi dotyczącymi wdrażania RPO WL na lata 2014-2020"

5. Zamówienie należy wykonać m.in. zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8b.

6. Urządzenia, armatura i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej.

7. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana o oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.

8. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

9. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne

Z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.04.01.00-06-0082/19

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu ,,OZE w gminie Jeziorzany" współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA i montaż pomp ciepła

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
42511110 Pompy grzewcze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Jeziorzany

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem części nr 3 jest dostawa i montaż 1 sztuki pompy ciepła na terenie gminy Jeziorzany, obejmująca między innymi:

1) dostawę i montaż 1 sztuki pompy ciepła powietrze-woda o mocy minimalnej 3,5 kW do przygotowania c.w.u. ze zbiornikami o pojemności min. 300 l,

2) montaż armatury, zespołu pompowego naczynia przeponowego i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

3) instalację układu sterującego,

4) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

5) uruchomienie instalacji,

6) przeszkolenie Użytkowników,

7) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,

8) inne elementy ujęte w załączniku nr 8c do SIWZ (dokumentacja techniczna)

I wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 7cb do SIWZ).

2. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji, w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie.

3. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane prace na okres nie krótszy niż 4 lata i nie dłuższy niż lat 5 od daty podpisania przez Zamawiającego

I Wykonawcę protokołu odbioru końcowego (okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert opisane w dziale XXI SIWZ).

4. Dostarczony i zainstalowany sprzęt musi zostać oznakowany zgodnie z ,,Wytycznymi programowymi dotyczącymi wdrażania RPO WL na lata 2014-2020"

5. Zamówienie należy wykonać m.in. zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8c.

6. Urządzenia, armatura i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej.

7. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana o oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.

8. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

9. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne

Z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.04.01.00-06-0082/19

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu ,,OZE w gminie Jeziorzany" współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA i montaż kotłów na biomasę

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331110 Instalowanie kotłów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Jeziorzany

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem części nr 4 jest dostawa i montaż 4 sztuk kotłów na biomasę na terenie gminy Jeziorzany, obejmująca między innymi:

1) dostawę i montaż 2 sztuk kotłów na biomasę o mocy 20 kW,

2) dostawę i montaż 2 sztuk kotłów na biomasę o mocy 25 kW;

3) demontaż starego kotła i elementów instalacji, które będą zastąpione (przekazanie właścicielowi),

4) montaż kotła, armatury i urządzeń, izolacji termicznej rurociągów zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązujących warunków prawnych, budowlanych o technicznych,

5) instalacja układu sterującego,

6) instalacja czopucha z wyczystką i przyłączenie kotła do istniejącego kanału spalinowego komina,

7) podłączenie kotła do istniejącej instalacji c.o., z.w., c.w.u. w obrębie pomieszczenia gdzie zamontowano kocioł w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania instalacji w trybie automatycznym zgodnie z dokumentacją techniczną,

8) wykonanie płukania, prób ciśnieniowych instalacji, napełnienie, odpowietrzenie i uruchomienie instalacji,

9) przekazanie instrukcji i przeszkolenie Użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej konserwacji,

10) uzupełnienie, uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów,

11) uruchomienie i udział w odbiorze technicznym instalacji,

12) przekazanie Zamawiającemu protokołu odbioru kotłowni, przeszkolenia oraz przekazania dokumentacji potwierdzonej przez Użytkownika,

13) inne elementy ujęte w załączniku nr 8d do SIWZ (dokumentacja techniczna) oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7d do SIWZ

2. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji, w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie.

3. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane prace na okres nie krótszy niż 4 lata i nie dłuższy niż lat 5 od daty podpisania przez Zamawiającego

I Wykonawcę protokołu odbioru końcowego (okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert opisane w dziale XXI SIWZ).

4. Dostarczony i zainstalowany sprzęt musi zostać oznakowany zgodnie z ,,Wytycznymi programowymi dotyczącymi wdrażania RPO WL na lata 2014-2020"

5. Zamówienie należy wykonać m.in. zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8d.

6. Urządzenia, armatura i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej.

7. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana o oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.

8. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

9. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne

Z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.04.01.00-06-0082/19

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu ,,OZE w gminie Jeziorzany" współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ugjeziorzany.e-biuletyn.pl/index.php?id=170
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/02/2021
Termin składania:2021-02-04
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 04/02/2021 Czas lokalny: 14:00 Miejsce: Urząd Gminy Jeziorzany Ul. Rynek 22, 21-146 Jeziorzany
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Jeziorzany

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Jeziorzany

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Jeziorzany

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Jeziorzany
Wadium:w uwagach
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/04/2021
Spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1. Każda oferta składana musi być zabezpieczona wadium:

Na część nr 1 zamówienia w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych),

Na część nr 2 zamówienia w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dzesięć tysięcy 00/100 złotych),

Które może być wnoszone w:

Pieniądzu,

Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

-- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

Gwarancjach bankowych,

Gwarancjach ubezpieczeniowych,

Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kocku, Filia w Jeziorzanach; numer konta: 34 8721 0008 0000 0648 2000 0040; z adnotacją ,,Wadium - Znak sprawy: PN 271.07.2020"

4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, zaleca się, aby wykonawca dołączył do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.

W tytule przelewu należy wpisać: wadium - OZE w gminie Jeziorzany część ...... (wskazać część na którą Wykonawca składa ofertę).

5. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu w formie elektronicznej podpisanego podpisem kwalifikowanym przez wystawcę. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 4 lutego 2021 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).
Kontakt:Gmina Jeziorzany
Rynek 22
Jeziorzany
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
21-146
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Grobel
E-mail: mariusz.grobel@jeziorzany.eu
Tel.: +48 818578001
Faks: +48 818578002
Język kontaktu:polski
Kod CPV:09331100, 09332000, 45300000, 45331000, 45330000, 09331200, 45261215, 42511110, 45331110
Numer dokumentu:638375-2020, PN 271.07.2020
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.