Szczegóły ogłoszenia

PRZETARG NA: Odbiór odpadów płynnych ze statków (Zał. I, IV, VI Konwencji MARPOL) na terenie portu morskiego w Szczecinie i w Świnoujściu.

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Odbiór odpadów płynnych ze statków (Zał. I, IV, VI Konwencji MARPOL) na terenie portu morskiego w Szczecinie i w Świnoujściu.
Wyróżnione

Dane kontaktowe

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna

Adres pocztowy: ul. Bytomska 7

Miejscowość: Szczecin

Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie

Kod pocztowy: 70-603

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Małgorzata Wolna

E-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.port.szczecin.pl

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod

adresem: www.port.szczecin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za

pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod

adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf

I.6) Główny przedmiot działalności

Działalność dotycząca portów wodnych

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Odbiór odpadów płynnych ze statków (Zał. I, IV, VI Konwencji MARPOL) na terenie portu morskiego w

Szczecinie i w Świnoujściu.

Numer referencyjny: OZ-092/3/UE-20/2020

II.1.2) Główny kod CPV

90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

11/12/2020 S242

https://ted.europa.eu/TED

1 / 12

Dz.U./S S242

11/12/2020

599840-2020-PL

2 / 12

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie (całodobowo, przez 7 dni w tygodniu) usługi odbioru odpadów

płynnych ze statków, korzystających z nabrzeży zlokalizowanych w granicach portu morskiego w Szczecinie

oraz w granicach portu morskiego w Świnoujściu oraz dalszego przetwarzania odebranych odpadów, w okresie

24 miesięcy, nie wcześniej niż od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r.

Granice portu morskiego w Szczecinie określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r.

w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Szczecinie od strony lądu (Dz.U. z 2005 r. Nr 119, poz. 1010, z

późn. zm.).

Granice portu morskiego w Świnoujściu określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01 października

2010 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Świnoujściu od strony lądu (Dz.U. z 2010 r. Nr 190, poz.

1275).

Postępowanie prowadzone jest z podziałem na Część A Szczecin i Część C Świnoujście.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Część A Szczecin

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90511000 Usługi wywozu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Port Szczecin

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie (całodobowo, przez 7 dni w tygodniu) usługi odbioru odpadów

płynnych ze statków, korzystających z nabrzeży zlokalizowanych w granicach portu morskiego w Szczecinie

oraz dalszego przetwarzania odebranych odpadów. Granice portu morskiego w Szczecinie określa

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w

Szczecinie od strony lądu (Dz.U. z 2005 r. Nr 119, poz. 1010, z późn. zm.).

A.I. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia w zakresie odbioru odpadów zobowiązany będzie do:

1. Odbioru oraz przetwarzania następujących rodzajów odpadów ze statków:

1) Odpady olejowe i ich mieszaniny z wodą (zał. I Konwencji MARPOL), w tym:

a) zaolejone wody zęzowe (m.in. kod: 13 05 07* - zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach),

b) pozostałości olejowe (szlam) (m.in. kod: 13 05 02* szlamy z odwadniania olejów w separatorach, 13 05 06*

olej z odwadniania olejów w separatorach),

c) zużyte oleje przepracowane (m.in. kod: 13 02 08* – inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe).

2) Ścieki fekalne (zał. IV Konwencji MARPOL).

3) Pozostałości z oczyszczania spalin (zał. VI Konwencji MARPOL), tj.: katalizatory, sadze, filtry itp. (m.in. kod:

10 01 18* - odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne).

2. Postępowania z odpadami w sposób zgodny z przepisami ustawy o odpadach oraz „Planem gospodarowania

odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków w porcie morskim w Szczecinie”, oraz „Informacją o

11/12/2020 S242

https://ted.europa.eu/TED

2 / 12

Dz.U./S S242

11/12/2020

599840-2020-PL

3 / 12

trybie i sposobie odbioru odpadów ze statków korzystających z nabrzeży zlokalizowanych w granicach portu

morskiego w Szczecinie i w Świnoujściu”.

3. Odbioru odpadów, wymienionych w punkcie A.I.1. podpunkty 1)-3), ze statków od strony lądu za pomocą

specjalistycznych pojazdów samochodowych.

4. Odbioru odpadów, wymienionych w punkcie A.I.1., podpunkty 1) i 2) ze statków od strony wody za pomocą

specjalistycznych jednostek pływających.

5. Utrzymywania przez cały czas trwania zamówienia prawa do prowadzenia działalności,

A także posiadania aktualnych decyzji/zezwoleń/pozwoleń administracyjnych wydanych na podstawie

obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 roku (Dz. U. z 2020r.

poz. 797 z późn. zmianami), umożliwiające wykonanie usługi odbioru oraz zagospodarowania odpadów

powstających na statku w zakresie zbierania oraz transportu odpadów środkami transportu lądowego, wodnego.

6. Klasyfikacji odbieranych odpadów ze statków zgodnie z przepisami prawa, w tym międzynarodowej

Konwencji MARPOL oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów oraz innych

obowiązujących przepisów.

7. Transportowania odpadów zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa

życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów,

w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady, w tym zgodnie z wymaganiami

określonymi w przepisach wydanych na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku.

8. Stosowania przepisów obowiązujących przy przewozie towarów niebezpiecznych

I innych przepisów bezwzględnie obowiązujących.

9. Odbioru odpadów olejowych wymienionych w punkcie A.I.1. podpunkt 1) lit. c) powstających na statku

oraz ich dalszego przetwarzania na własny koszt, zgodnie z powszechnie obowiązującymi, w tym zakresie

przepisami prawa.

10. Odbioru pozostałości z oczyszczania spalin wymienionych w punkcie A.I.1, podpunkt 3) ze statków oraz ich

dalszego przetwarzania na własny koszt, zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przep. prawa.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt oferty / Waga: 100

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje korzystania z aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Część C Świnoujście

Część nr: 2

11/12/2020 S242

https://ted.europa.eu/TED

3 / 12

Dz.U./S S242

11/12/2020

599840-2020-PL

4 / 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90511000 Usługi wywozu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Port Świnoujście

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie (całodobowo, przez 7 dni w tygodniu) usługi odbioru odpadów

płynnych ze statków, korzystających z nabrzeży zlokalizowanych w granicach portu morskiego w Świnoujściu

oraz dalszego przetwarzania odebranych odpadów. Granice portu morskiego w Świnoujściu określa

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01 października 2010 r. w sprawie ustalenia granicy portu

morskiego w Świnoujściu od strony lądu (Dz.U. z 2010 r. Nr 190, poz. 1275).

B.I. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia w zakresie odbioru odpadów zobowiązany będzie do:

1. Odbioru oraz zagospodarowywania następujących rodzajów odpadów ze statków:

1) Odpady olejowe i ich mieszaniny z wodą (zał. I Konwencji MARPOL), w tym:

a) zaolejone wody zęzowe (m.in. kod: 13 05 07* - zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach),

b) pozostałości olejowe (szlam) (m.in. kod: 13 05 02* szlamy z odwadniania olejów w separatorach, 13 05 06*

olej z odwadniania olejów w separatorach),

c) zużyte oleje hydrauliczne i smarowe (m.in. kod: 13 02 08* – inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe).

2) Ścieki fekalne (zał. IV Konwencji MARPOL).

3) Pozostałości z oczyszczania spalin (zał. VI Konwencji MARPOL), tj.: katalizatory, sadze, filtry itp. (m.in. kod:

10 01 18* - odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne).

2. Postępowania z odpadami w sposób zgodny z przepisami ustawy o odpadach oraz „Planem gospodarowania

odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków w porcie morskim w Świnoujściu” oraz „Informacją o

trybie i sposobie odbioru odpadów ze statków korzystających z nabrzeży zlokalizowanych w granicach portu

morskiego w Szczecinie i w Świnoujściu”.

3. Odbioru odpadów, wymienionych w punkcie B.I.1. podpunkty 1) do 3), ze statków od strony lądu za pomocą

specjalistycznych pojazdów samochodowych.

4. Odbioru odpadów, wymienionych w punkcie B.I.1., podpunkty 1) do 2), ze statków od strony wody za pomocą

specjalistycznych jednostek pływających.

5. Odbioru odpadów, wymienionych w punkcie B.I.1., podpunkt 3) ze statków od strony wody za pomocą

specjalistycznych jednostek pływających w porcie zewnętrznym w Świnoujściu.

6. Utrzymywania przez cały czas trwania zamówienia prawa do prowadzenia działalności, a także posiadania

aktualnych i obowiązujących decyzji/zezwoleń/pozwoleń administracyjnych wydanych na podstawie

obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 roku (Dz. U. z 2020r.

11/12/2020 S242

https://ted.europa.eu/TED

4 / 12

Dz.U./S S242

11/12/2020

599840-2020-PL

5 / 12

poz. 797 z późn. zmianami), umożliwiające wykonanie usługi odbioru oraz zagospodarowania odpadów

powstających na statku w zakresie zbierania oraz transportu odpadów środkami transportu lądowego, wodnego.

7. Klasyfikacji odbieranych odpadów ze statków zgodnie z przepisami prawa, w tym międzynarodowej

Konwencji MARPOL oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów oraz innych

obowiązujących przepisów.

8. Stosowania przepisów obowiązujących przy przewozie towarów niebezpiecznych i innych przepisów

bezwzględnie obowiązujących.

9. Odbioru odpadów olejowych wymienionych w punkcie B.I.1. podpunkt 1) lit. a), b) i c) powstających na statku

oraz ich dalszego zagospodarowania na własny koszt, zgodnie z powszechnie obowiązującymi, w tym zakresie

przepisami prawa.

10. Odbioru ścieków fekalnych ze statków wymienionych w punkcie B.I.1. podpunkt 2) oraz pozostałości z

oczyszczania spalin wymienionych w punkcie B.I.1. podpunkt 3) oraz ich dalszego zagospodarowania na

własny koszt zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt oferty / Waga: 100

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje korzystania z aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru

zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Min. poz.zdol. dla części A Sz-n:

Zamawiający uzna, że wykonaw. posiada wymag.przep.prawa uprawn. do prow. działaln. zawod., jeżeli

wykonawca wykaże, że:

— posiada aktual. decyzje/zezw.administrac.,wydane na podst.obowiąz. przep., w szczególności ustawy o

odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. z 2020r., poz. 797 z późn. zmianami), umożliwiających wykonyw.

usługi odbioru oraz zagospodar. odpadów olejowych i ich mieszanin z wodą odbieranych ze statków, w zakresie

zbierania oraz transp.odpadów środ. transportu lądowego oraz wodnego,

— posiada wpis w zakresie transportu do rejes. podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakow. i

gospodar. odpad. prow. przez Marszałka woje., tj. posiadanie nr rej. BDO; przez cały okres trwania umowy,

— posiada aktual. decyzje/zezwol. admin., wydane na podst. obowiąz.przep., w szczeg. ustawy o odpad. z

dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. z 2020r., poz. 797 z późn. zmianami), umożliw wykon. usługi odbioru oraz

11/12/2020 S242

https://ted.europa.eu/TED

5 / 12

Dz.U./S S242

11/12/2020

599840-2020-PL

6 / 12

zagosp.odpad. powst. na statku, tj. pozost. z oczyszcz.spalin w zakresie zbier. oraz transp. odpad. środk.

transportu lądowego,

— posiada aktu. decyzje/zezw. admin., wydane na podst. obowiąz.przep., w szczeg. ustawy dnia 13 września

1996 r. o utrzym.czyst. i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), umoż. wykonyw.

usł.odb. oraz zagos.ścieków fekalnych w zakr. opróż.zbiorników bezodp. i transportu nieczyst. ciekłych,

— posiada dokum.potwierdz. możl. przew. subst. olej.oraz ścieków fekalnych jedn.pływ. na morskich wodach

wewn. wydanych zg. z przep.ustawy z dnia 18.08.2011r. o bezp.mor. (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 680 z późn. zm.)

oraz rozporządzeniem Min.Trans. Bud. i Gos.Mor. z dnia 13.11.2012r. w spr. inspekcji i audytów oraz certyf.

statku mors. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1313), np. certyfikat bezp.statku towar. lub kartę bezp., lub inny tożsamy

dokum.potwierdz.speł.wymagań.

Min.poz.zdol. dla części C Ś-cie (odpady płynne):

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przep. prawa uprawn. do prowadz. działalności zawod.

jeżeli wykonawca wykaże, że:

— posiada aktualne decyzje/zezwolenia admin., wydane na podstaw. obowiąz. przepisów, w szczególności

ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. z 2020r., poz. 797 z późn. zmianami), umożliw.

wykonyw. usługi odbioru oraz zagospodar. odpadów olejowych i ich mieszanin z wodą odbieranych ze statków

w zakresie zbierania oraz transportu odpadów środkami transportu lądowego oraz wodnego,

— posiada wpis w zakresie transportu do rejestru podmiotów wprowadz. produkty, produkty w opakowaniach

i gospod. odpadami prowadzonego przez Marszałka województwa, tj. posiadanie nr rejestru BDO; przez cały

okres trwania umowy,

— posiada aktualne decyzje/zezwolenia admin., wydane na podstawie obowiązujących przepisów, w

szczególności ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. z 2020r., poz. 797 z późn. zmianami),

umożliw. wykon. usługi odbioru oraz zagospod. odpadów powstających na statku, tj. pozostałości z oczyszcz.

spalin w zakresie zbierania oraz transportu odpadów środkami transp. lądowego,

— posiada aktualne decyzje/zezwol. admin., wydane na podstawie obowiąz. przepisów, w szczególn.ustawy

o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. z 2020r., poz. 797 z późn. zmianami), umożliwiających

wykonywanie usługi odbioru oraz zagospodar. odpadów powstających na statku, tj. pozostałości z oczyszcz.

spalin w zakresie zbierania oraz transportu odpadów środkami transportu wodnego w porcie zewn.,

— pos.aktua.dec./zezw.admin., wydane na podst.obowiąz. przep., w szczeg.ustawy dnia 13 września 1996

r. o utrzym.czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), umożl. wykonywanie

usługi odbioru oraz zagospodarowania ścieków fekalnych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i

transportu nieczystości ciekłych,

— pos.dokum.potw.możli. przew. subst.olej., ścieków fekalnych oraz pozost.z oczysz.spalin jedn.pływ.na

mors.wod.wew.np. certyfikat bezpieczeństwa statku towarowego lub kartę bezpieczeństwa (..)

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada zdolności finansowe i/lub ekonomiczne zapewniające należyte

wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimalną 170.000,00 PLN.

Minimalny poziom zdolności dla CZĘŚCI C:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada zdolności finansowe i/lub ekonomiczne zapewniające należyte

wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimalną 170.000,00 PLN.

W przypadku gdy Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część zamówienia Zamawiający uzna,

że Wykonawca posiada zdolności finansowe i/lub ekonomiczne zapewniające należyte wykonanie zamówienia,

jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zdolności finansowe i/lub ekonomiczne na minimalnym poziomie

11/12/2020 S242

https://ted.europa.eu/TED

6 / 12

Dz.U./S S242

11/12/2020

599840-2020-PL

7 / 12

stanowiącym sumę wymagań Zamawiającego określonych dla części, na które Wykonawca będzie składał

ofertę.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym

terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie (JEDZ),tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność

kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych

dokumentów, dowodów i oświadczeń. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w

postępowaniu metodą „spełnia – nie spełnia”.W przypadku, gdy kwoty w złożonych przez Wykonawcę

dokumentach dotyczących zdolności zawodowych, sytuacji ekonomicznej i finansowej wyrażone będą w

walucie innej niż PLN Zamawiający w celu oceny spełnienia warunku zdolności zawodowych oraz w celu oceny

spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej dokona przeliczenia wartości tych

kwot z walut obcych na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłosz.o zamówieniu w

DUUE. W przypadku, gdy w dniu wszczęcia postępowania NBP nie opubl.śred. kursów walutowych, Zamaw.

przyjmie pierwszy opublik. po tej dacie średni kurs NBP.Wykon. może w celu potw.spełn. war.udziału w

postęp.w stosownych sytua. oraz w odniesieniu do konkr. zamów., lub jego części, polegać na zdoln.techn.lub

zaw. lub syt.finan.lub ekon.innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawn. łączących go z nim stosunków

prawnych.Wykonawca, który polega na zdoln. lub sytuacji innych podmiotów, zdol.finan. lub ekonom.,

musi udowodnić Zamaw., że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zas. tych podm., w

szczeg.przedstawiając zobow. tych podm. do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby

realizacji Zamówienia.Zamaw.będzie oceniał, czy udost.Wykonawcy przez inne podm.zdoln. techn.lub zaw. lub

ich syt.ekonom. pozw.na wyk.przez Wykon.speł. war.udz.w post.udziału w Postęp.oraz zbada, czy nie zachodzą

wobec tego podmiotu podst. wykl.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada zdolności zawodowe zapewniające należyte wykonanie

zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

Minimalny poziom zdolności dla CZĘŚCI A:

— w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje należycie co najmniej jedną lub więcej usług, w ramach których

odebrał co najmniej 800 m3 płynnych odpadów olejowych i ich mieszanin z wodą oraz co najmniej 250 m3

ścieków.

Minimalny poziom zdolności dla CZĘŚCI C:

— w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje należycie co najmniej jedną lub więcej usług, w ramach których

odebrał co najmniej 1.900 m3 płynnych odpadów olejowych i ich mieszanin z wodą oraz co najmniej 200 m3

ścieków.

W przypadku gdy Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część zamówienia Zamawiający uzna,

że Wykonawca posiada zdolności w zakresie odbioru odpadów płynnych zapewniające należyte wykonanie

zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże się odbiorami odpadów, z których będzie wynikało, iż odebrał odpady

na minimalnym poziomie stanowiącym sumę wymagań Zamawiającego określonych dla części, na które

Wykonawca będzie składał ofertę.

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolności techniczne zapewniające należyte wykonanie

zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że w celu wykonania zamówienia dysponuje lub będzie

dysponował,będącymi w gotowości co najmniej takimi narzędziami i urządzeniami technicznymi i w ilościach

11/12/2020 S242

https://ted.europa.eu/TED

7 / 12

Dz.U./S S242

11/12/2020

599840-2020-PL

8 / 12

jakie zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla części A Szczecin

i części C Świnoujście. W przypadku gdy Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część

zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające

należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zdolności techniczne i/lub zawodowe

na minimalnym poziomie stanowiącym sumę wymagań zamawiającego określonych dla części, na które

wykonawca będzie składał ofertę, za wyjątkiem:

— jednostki pływającej do odbioru odpadów płynnych – niezależnie od ilości części, na które wykonawca będzie

składał ofertę wystarczające będzie dysponowanie jedną jednostką o pojemności min. 50 m3.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym

terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie (JEDZ), tj.

— wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są

wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego

usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -

oświadczenie wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert;

— wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia

z postępowania na podstawie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) Ustawy, z wyłączeniem przesłanek

określonych w ust. 1 pkt 13) lit. d) i pkt 14) Ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt.13)

lit. d) Ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać

wykonawcy, którzy spełniają poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) wymaganych prawem decyzji/zezwoleń administracyjnych, potwierdzających posiadanie uprawnień do

wykonywania usługi odbioru oraz zagospodarowania odpadów powstających na statku w zakresie zbierania

oraz transportu odpadów środkami transportu lądowego i wodnego;

b) sytuacji finansowej i ekonomicznej (środki na koncie lub zdolność kredytowa);

b) zdolności technicznej i zawodowej (wykaz usług oraz wykaz urządzeń technicznych).

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

Dla części A Odpady płynne - Szczecin (Zał. I, IV, VI Konwencji MARPOL): 42.511,00 PLN.

Dla części C Odpady płynne - Świnoujście (Zał. I, IV, VI Konwencji MARPOL): 94.683,00 PLN.

Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy. Wadium musi być wniesione przed

upływem terminu składania ofert. Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium będzie:w przypadku wadium

11/12/2020 S242

https://ted.europa.eu/TED

8 / 12

Dz.U./S S242

11/12/2020

599840-2020-PL

9 / 12

w formie pieniężnej - zaksięgowanie na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania

ofert. Zamawiający zaleca aby Wykonawca dołączył do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium

W formie pieniężnej.W przypadku wadium w formie innej niż pieniężna – przekazanie oryginału dokumentu

wadialnego (gwarancji lub poręczenia) wystaw. zgodnie z obow. przep. prawa w formie dok. elektronicznego

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektr. osób upoważ.do jego wystaw. (wystawców dokumentu) przed

upływ. term. skład. ofert.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je

regulujących:

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze określone zostały we wzorach umów, stanowiących

załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, określona została w SIWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorach umów, stanowiących załącznik do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 20/01/2021

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 20/03/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 20/01/2021

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

Siedziba Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Grudzień 2022 r.

VI.3) Informacje dodatkowe:

11/12/2020 S242

https://ted.europa.eu/TED

9 / 12

Dz.U./S S242

11/12/2020

599840-2020-PL

10 / 12

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może ograniczyć

się do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwal. poprzez wypełnienie sekcji Alfa w

części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV Jednolitego Dokumentu. W przypadku

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykon.

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jednolity Dokument potwierdza w szczególności brak podstaw

wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wyko. wykazuje

spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w post.

składa także Jednolity Dokument dot. każdego z tych podmiotów wraz ze zobow.

Zamawiający przed udziel.zamów., wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o którym mowa w Jednolitym Dokumencie.

Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub m-ce zamieszk. poza ter. RP, zamiast dokumentów wymien. w pkt 4.8. składa

dokumenty wg § 7 Rozp. Ministra Rozw. z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodz.dokum., jakich może żądać

Zamaw. od Wykon. w post. o udzielenie zamówienia(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1282).

a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument

wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c), 14) (z wyjątkiem skazania osoby o której mowa w pkt 14) za

przestępstwo wymienione w pkt 13) lit. d.)) i 21) ustawy;

b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Wykonawca, o którym mowa w pkt. 4.9. składa również dokumenty i oświadczenia,

O których mowa w pkt. 4.8. lit. c) i d). Dokumenty, o których mowa w pkt 4.9. powinny być wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.9. zastępuje się

je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego

lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce

zamieszkania tej osoby. Terminy zawarte w pkt 4.10. stosuje się odpowiednio.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 4.8. lit. a) i

b), składa dokument, o którym mowa w pkt 4.9.,

W zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c), 14) (z wyjątkiem skazania osoby o której mowa w pkt 14)

za przestępstwo wymienione w pkt 13) lit. d)) i 21) ustawy. Jeżeli w kraju,

W którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów,

zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

11/12/2020 S242

https://ted.europa.eu/TED

10 / 12

Dz.U./S S242

11/12/2020

599840-2020-PL

11 / 12

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Postępu 17a

Miejscowość: nie dotyczy

Kod pocztowy: Warszawa

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść

szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej

przewidziane w dziale vi ustawy: odwołanie i skarga.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem

elektronicznym. Adres do wniesienia odwołania w formie pisemnej: ul. Postępu 17a; 02-676 Warszawa.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu

Do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego

terminu.Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu

środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień siwz, wnosi się w terminie 10dni

od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia siwz na stronie

internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 10

dniod dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega

zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje

skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

11/12/2020 S242

https://ted.europa.eu/TED

11 / 12

Dz.U./S S242

11/12/2020

599840-2020-PL

12 / 12

Oficjalna nazwa: nie dotyczy

Miejscowość: nie dotyczy

Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/12/2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.