Szczegóły ogłoszenia

PRZETARG NA: Odbiór odpadów stałych ze statków (Zał. V Konwencji MARPOL) na terenie portu morskiego w Szczecinie i w Świnoujściu

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Odbiór odpadów stałych ze statków (Zał. V Konwencji MARPOL) na terenie portu morskiego w Szczecinie i w Świnoujściu
Wyróżnione

Dane kontaktowe

Polska-Szczecin: Usługi wywozu odpadów

2020/S 242-599841

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna

Adres pocztowy: ul. Bytomska 7

Miejscowość: Szczecin

Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie

Kod pocztowy: 70-603

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Renata Romanowska

E-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.port.szczecin.pl

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod

adresem: www.port.szczecin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za

pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod

adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf

I.6) Główny przedmiot działalności

Działalność dotycząca portów wodnych

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Odbiór odpadów stałych ze statków (Zał. V Konwencji MARPOL) na terenie portu morskiego w Szczecinie i w

Świnoujściu

Numer referencyjny: OZ-092/4/UE-21/2020

II.1.2) Główny kod CPV

90511000 Usługi wywozu odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

11/12/2020 S242

https://ted.europa.eu/TED

1 / 14

Dz.U./S S242

11/12/2020

599841-2020-PL

2 / 14

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów stałych ze statków na terenie portu morskiego w Szczecinie i na

terenie portu morskiego w Świnoujściu oraz dalsze ich zagospodarowanie w okresie 24 miesięcy, nie wcześniej

niż od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r.

Granice portu morskiego w Szczecinie określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r.

w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Szczecinie od strony lądu (Dz.U. z 2005 r. Nr 119, poz. 1010, z

późn. zm.).

Granice portu morskiego w Świnoujściu określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01 października

2010 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Świnoujściu od strony lądu (Dz.U. z 2010 r. Nr 190, poz.

1275).

Postępowanie prowadzone jest z podziałem na dwie części:

1) Część B SZCZECIN

2) Część D ŚWINOUJŚCIE.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Część B SZCZECIN

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90511000 Usługi wywozu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Port Szczecin

II.2.4) Opis zamówienia:

11/12/2020 S242

https://ted.europa.eu/TED

2 / 14

Dz.U./S S242

11/12/2020

599841-2020-PL

3 / 14

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie (całodobowo, przez 7 dni w tygodniu) usługi odbioru odpadów

stałych ze statków, korzystających z nabrzeży zlokalizowanych w granicach portu morskiego w Szczecinie oraz

dalszego przetwarzania odebranych odpadów.

Granice portu morskiego w Szczecinie określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r.

w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Szczecinie od strony lądu (Dz.U. z 2005 r. Nr 119, poz. 1010, z

późn. zm.).

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia w zakresie odbioru odpadów zobowiązany będzie do:

1. Odbioru oraz przetwarzania następujących rodzajów odpadów ze statków:

Odpady powstające na statku (zał. V Konwencji MARPOL oraz odpady związane z ładunkiem, nie będące

pozostałościami ładunkowymi, wymienione w wytycznych załącznika V Konwencji MARPOL), w szczególności:

a. odpady żywnościowe (kod: 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji) lub kod: 20 03 01 –

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne),

b. odpady bytowe (m.in. kod: 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 200399 - odpady

komunalne nie wymienione w innych grupach),

c. tworzywa sztuczne (m.in. kod: 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych),

d. papier i tektura (m.in. kod: 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury),

e. szkło (m.in. kod: 15 01 07 - opakowania ze szkła),

f. metale (m.in. kod: 15 01 04 - opakowania z metalu),

g. drewno (m.in. kod: 15 01 03 - opakowania z drewna),

h. odpady zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (kod: 16 02 14),

i. baterie, akumulatory (kod: 16 06 04),

j. popioły (kod: 19 01 12),

k. oleje jadalne (kod: 20 01 25),

l. odpady niebezpieczne, posegregowane (w tym ujęte w grupach 08, 13, 15, 16, 18, 19, 20 tj. odpady farb i

lakierów, lampy rtęciowe, baterie, akumulatory, zaolejone czyściwo, zaolejone szmaty, filtry olejowe i paliwowe,

zaolejone odpady stałe ze statków itp.),

m. odpady gastronomiczne kategorii 1 (kod: 20 01 08) – są to odpady gastronomiczne zawierające produkty

uboczne pochodzenia zwierzęcego pochodzące ze środków przewozu międzynarodowego tzn. statków

przypływających z państw trzecich, tj. spoza Unii Europejskiej - sklasyfikowane jako materiał kategorii 1,

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009

r. (Dz.Urz.UE.L 300 z późniejszymi zmianami), oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 142/2011 z dnia 25

lutego 2011 r.

n. produkty pochodzenia zwierzęcego (kod: 20 01 08) – są to osobiste przesyłki produktów pochodzenia

zwierzęcego, o charakterze niehandlowym, stanowiące część bagażu podróżnych przywiezione przez

podróżnych z krajów trzecich, tj. spoza Unii Europejskiej, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr

206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. (Dz.Urz.UE L 77 z późniejszymi zmianami).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt oferty / Waga: 100

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

11/12/2020 S242

https://ted.europa.eu/TED

3 / 14

Dz.U./S S242

11/12/2020

599841-2020-PL

4 / 14

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje korzystania z aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Część D ŚWINOUJŚCIE

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90511000 Usługi wywozu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Port Świnoujście

II.2.4) Opis zamówienia:

11/12/2020 S242

https://ted.europa.eu/TED

4 / 14

Dz.U./S S242

11/12/2020

599841-2020-PL

5 / 14

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie (całodobowo, przez 7 dni w tygodniu) usługi odbioru odpadów

stałych ze statków, korzystających z nabrzeży zlokalizowanych w granicach portu morskiego w Świnoujściu

oraz dalszego przetwarzania odebranych odpadów.

Granice portu morskiego w Świnoujściu określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01 października

2010 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Świnoujściu od strony lądu (Dz.U. z 2010 r. Nr 190, poz.

1275).

B.I. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia w zakresie odbioru odpadów zobowiązany będzie do:

1. Odbioru oraz przetwarzania następujących rodzajów odpadów ze statków:

Odpady powstające na statku (zał. V Konwencji MARPOL oraz odpady związane z ładunkiem, nie będące

pozostałościami ładunkowymi, wymienione w wytycznych załącznika V Konwencji MARPOL), w szczególności:

a. odpady żywnościowe (kod: 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji) lub kod: 20 03 01 –

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne),

b. odpady bytowe (m.in. kod: 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 200399 - odpady

komunalne nie wymienione w innych grupach),

c. tworzywa sztuczne (m.in. kod: 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych),

d. papier i tektura (m.in. kod: 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury),

e. szkło (m.in. kod: 15 01 07 - opakowania ze szkła),

f. metale (m.in. kod: 15 01 04 - opakowania z metalu),

g. drewno (m.in. kod: 15 01 03 - opakowania z drewna),

h. odpady zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (kod: 16 02 14),

i. baterie, akumulatory (kod: 16 06 04),

j. popioły (kod: 19 01 12),

k. oleje jadalne (kod: 20 01 25),

l. odpady niebezpieczne, posegregowane (w tym ujęte w grupach 08, 13, 15, 16, 18, 19, 20 tj. odpady farb i

lakierów, lampy rtęciowe, baterie, akumulatory, zaolejone czyściwo, zaolejone szmaty, filtry olejowe i paliwowe,

zaolejone odpady stałe ze statków itp.),

m. odpady gastronomiczne kategorii 1 (kod: 20 01 08) – są to odpady gastronomiczne zawierające produkty

uboczne pochodzenia zwierzęcego pochodzące ze środków przewozu międzynarodowego tzn. statków

przypływających z państw trzecich, tj. spoza Unii Europejskiej - sklasyfikowane jako materiał kategorii 1,

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009

r. (Dz.Urz.UE.L 300 z późniejszymi zmianami), oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 142/2011 z dnia 25

lutego 2011 r.

n. produkty pochodzenia zwierzęcego (kod: 20 01 08) – są to osobiste przesyłki produktów pochodzenia

zwierzęcego, o charakterze niehandlowym, stanowiące część bagażu podróżnych przywiezione przez

podróżnych z krajów trzecich, tj. spoza Unii Europejskiej, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr

206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. (Dz.Urz.UE L 77 z późniejszymi zmianami).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt oferty / Waga: 100

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

11/12/2020 S242

https://ted.europa.eu/TED

5 / 14

Dz.U./S S242

11/12/2020

599841-2020-PL

6 / 14

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje korzystania z aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru

zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Minimalny poziom zdolności dla Części B Szczecin:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia

działalności zawodowej jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) posiada decyzje/zezwolenia administracyjne wydane na podstawie obowiązujących przepisów, w

szczególności ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zmianami),

umożliwiające wykonywanie usługi odbioru oraz zagospodarowania odpadów powstających na statku w

zakresie zbierania oraz transportu odpadów środkami transportu lądowego;

b) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i

gospodarujących odpadami;

Minimalny poziom zdolności dla części D Świnoujście:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia

działalności zawodowej jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) posiada decyzje/zezwolenia administracyjne wydane na podstawie obowiązujących przepisów, w

szczególności ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zmianami),

umożliwiające wykonywanie usługi odbioru oraz zagospodarowania odpadów powstających na statku w

zakresie zbierania oraz transportu odpadów środkami transportu lądowego;

b) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i

gospodarujących odpadami;

W przypadku gdy wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część zamówienia Zamawiający uzna,

że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności zawodowej w zakresie odbioru odpadów

11/12/2020 S242

https://ted.europa.eu/TED

6 / 14

Dz.U./S S242

11/12/2020

599841-2020-PL

7 / 14

objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie decyzji/ zezwoleń administracyjnych

odpowiednich dla części, na które będzie składał ofertę.

W przypadku oferty wspólnej, zezwolenia umożliwiające realizację zamówienia musi posiadać ten podmiot,

który będzie w ramach realizacji zamówienia wykonywał zadania związane z koniecznością posiadania tych

zezwoleń.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym

terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie (JEDZ),tj.

a) decyzje/zezwolenia administracyjne, potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania usługi odbioru

oraz zagospodarowania odpadów powstających na statku w zakresie zbierania oraz transportu odpadów

środkami transportu lądowego;

b) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących

odpadami;

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub

niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki

udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Zamawiający, może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu, szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w

postępowaniu i dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu oraz zasady ich składania określone są w

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ) oraz w dalszej części niniejszego ogłoszenia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada zdolności finansowe i/lub ekonomiczne zapewniające należyte

wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w

wysokości minimalnej:

> dla Części B Szczecin - 170.000,00 PLN;

> dla Części D Świnoujście - 320.000,00 PLN.

W przypadku gdy wykonawca będzie składał ofertę na dwie części zamówienia Zamawiający uzna, że

wykonawca posiada zdolności finansowe i/lub ekonomiczne zapewniające należyte wykonanie zamówienia,

jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zdolności finansowe i/lub ekonomiczne na minimalnym poziomie

stanowiącym sumę wymagań zamawiającego określonych dla tych części.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym

terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie (JEDZ),tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność

kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub

niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki

udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

W przypadku, gdy kwoty w złożonych przez Wykonawcę dokumentach dotyczących zdolności technicznej

i zawodowej lub sytuacji ekonomicznej i finansowej wyrażone będą w walucie innej niż PLN Zamawiający

w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona przeliczenia wartości tych kwot z walut

obcych na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku

11/12/2020 S242

https://ted.europa.eu/TED

7 / 14

Dz.U./S S242

11/12/2020

599841-2020-PL

8 / 14

Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu wszczęcia postępowania NBP nie opublikował średnich

kursów walutowych, Zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu, szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w

postępowaniu i dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu oraz zasady ich składania określone są w

SIWZ oraz w dalszej części niniejszego ogłoszenia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach

oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zdolnościach finansowych lub

ekonomicznych, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.

Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia

warunków udziału w Postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

W celu oceny, czy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych

w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie

zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określą w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu Zamówienia,

3) zakres i okres udziału innego podmiotu, przy wykonywaniu Zamówienia, czy podmiot, na zdolnościach

którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia,

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji

których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie

z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy;

Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w

pkt. 3.5. nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec

tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez

Zamawiającego:

• zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

• zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne

lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub finansową.

Zamawiający, może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolności zawodowe zapewniające należyte wykonanie

zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,

11/12/2020 S242

https://ted.europa.eu/TED

8 / 14

Dz.U./S S242

11/12/2020

599841-2020-PL

9 / 14

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał/wykonuje należycie co najmniej

jedną lub więcej usług, w ramach których odebrał:

> dla Części B Szczecin - co najmniej 500 m3 odpadów stałych (śmieci);

> dla Części D Świnoujście - co najmniej 5.000 m3 odpadów stałych (śmieci).

W przypadku gdy Wykonawca będzie składał ofertę dwie część zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca

posiada zdolności w zakresie odbioru odpadów stałych zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli

Wykonawca wykaże się odbiorami odpadów, z których będzie wynikało, iż odebrał odpady na minimalnym

poziomie stanowiącym sumę wymagań Zamawiającego określonych dla tych części.

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolności techniczne zapewniające należyte wykonanie

zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że w celu wykonania zamówienia dysponuje lub będzie dysponował,

będącymi w gotowości co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi:

Minimalny poziom zdolności dla Części B Szczecin:

• samochód dostawczy - minimum 2 szt., a łączna pojemność nie mniejsza niż 12 m3

• kontenery/pojemniki na zmieszane odpady komunalne - minimum 1 szt., a łączna pojemność nie mniejsza niż

5 m3

• kontenery/pojemniki na odpady kuchenne - minimum 1 szt., a łączna pojemność nie mniejsza niż 5 m3

• kontenery/pojemniki na odpady inne niż niebezpieczne segregowane selektywnie (typu papier, tworzywa

sztuczne, metale, szkło, żużle i popioły, olej jadalny, drewno itp.) - minimum 7 szt., a łączna pojemność nie

mniejsza niż 20 m3

• kontenery/pojemniki na odpady niebezpieczne, segregowane selektywnie (typu zaolejone szmaty i

czyściwo, filtry, baterie, lampy fluoroscencyjne, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, opakowania po

substancjach niebezpiecznych itp.) - minimum 5 szt., a łączna pojemność nie mniejsza niż 10 m3

• Pojazd techniczny umożliwiający odbiór odpadów gastronomicznych kat. 1 oraz produktów ubocznych

pochodzenia zwierzęcego - minimum 1 szt. (potencjał techniczny do odbioru odpadów gastronomicznych kat.1

oraz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego musi posiadać, nadany przez Powiatowego Lekarza

Weterynarii, weterynaryjny numer identyfikacyjny);

Minimalny poziom zdolności dla Części D Świnoujście:

• samochód dostawczy - minimum 2 szt., a łączna pojemność nie mniejsza niż 12 m3

• kontenery/pojemniki na zmieszane odpady komunalne - minimum 8 szt., a łączna pojemność nie mniejsza niż

50 m3

• kontenery/pojemniki na odpady kuchenne - minimum 2 szt., a łączna pojemność nie mniejsza niż 14 m3

• kontenery/pojemniki na odpady inne niż niebezpieczne segregowane selektywnie (typu papier, tworzywa

sztuczne, metale, szkło, żużle i popioły, olej jadalny, drewno itp.) - minimum 7 szt., a łączna pojemność nie

mniejsza niż 40 m3

• kontenery/pojemniki na odpady niebezpieczne, segregowane selektywnie (typu zaolejone szmaty i

czyściwo, filtry, baterie, lampy fluoroscencyjne, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, opakowania po

substancjach niebezpiecznych itp.) - minimum 5 szt., a łączna pojemność nie mniejsza niż 10 m3

• Pojazd techniczny umożliwiający odbiór odpadów gastronomicznych kat. 1 oraz produktów ubocznych

pochodzenia zwierzęcego - minimum 1 szt. (potencjał techniczny do odbioru odpadów gastronomicznych kat.1

oraz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego musi posiadać, nadany przez Powiatowego Lekarza

Weterynarii, weterynaryjny numer identyfikacyjny;)

CIĄG DALSZY PONIŻEJ:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W przypadku gdy Wykonawca będzie składał ofertę na dwie część zamówienia Zamawiający uzna, że

Wykonawca posiada zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli

11/12/2020 S242

https://ted.europa.eu/TED

9 / 14

Dz.U./S S242

11/12/2020

599841-2020-PL

10 / 14

wykonawca wykaże, że posiada zdolności techniczne i/lub zawodowe na minimalnym poziomie stanowiącym

sumę wymagań zamawiającego określonych dla tych części,

Za wyjątkiem:

— samochodu dostawczego- niezależnie od ilości części, na które Wykonawca będzie składał ofertę,

wystarczające będzie dysponowanie minimum 2 szt. (samochody dostawcze będące w gotowości), o łącznej

pojemności nie mniejszej niż 12 m3.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym

terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie (JEDZ), tj.

— wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są

wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego

usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -

oświadczenie wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert;

— wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub

niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki

udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

W przypadku, gdy kwoty w złożonych przez Wykonawcę dokumentach dotyczących zdolności technicznej

i zawodowej lub sytuacji ekonomicznej i finansowej wyrażone będą w walucie innej niż PLN Zamawiający

w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona przeliczenia wartości tych kwot z walut

obcych na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu wszczęcia postępowania NBP nie opublikował średnich

kursów walutowych, Zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu, szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w

postępowaniu i dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu oraz zasady ich składania określone są w

SIWZ oraz w dalszej części niniejszego ogłoszenia.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia

z postępowania na podstawie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy, z wyłączeniem przesłanek

określonych w ust. 1 pkt 13) lit. d) i pkt 14) ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13)

lit. d) ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy.

W celu wstępnego wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć Jednolity

Dokument (JEDZ), oddzielnie dla każdej części na którą składa ofertę. W celu wstępnego potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może ograniczyć się do ogólnego oświadczenia

11/12/2020 S242

https://ted.europa.eu/TED

10 / 14

Dz.U./S S242

11/12/2020

599841-2020-PL

11 / 14

dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji poprzez wypełnienie sekcji α w części IV i nie musi wypełniać

żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

Szczegółowe informacje w SIWZ.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

— Dla części B Szczecin - Odpady stałe (Zał. V Konwencji MARPOL): 34.598,00 PLN

— Dla części D Świnoujście - Odpady stałe (Zał. V Konwencji MARPOL): 153.701,00 PLN

2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy.

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je

regulujących:

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców określona została w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 21/01/2021

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 21/03/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 21/01/2021

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

Siedziba Zamawiającego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

11/12/2020 S242

https://ted.europa.eu/TED

11 / 14

Dz.U./S S242

11/12/2020

599841-2020-PL

12 / 14

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Grudzień 2022 r.

VI.3) Informacje dodatkowe:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów wymienionych w pkt 4.8. składa dokumenty wg § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu

o udzielenie zamówienia (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1282), tj.:

a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument

wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c), pkt. 14) (z wyjątkiem skazania osoby o której mowa w pkt 14) za

przestępstwo wymienione w pkt 13) lit. d.)) i 21) ustawy;

b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Wykonawca, o którym mowa w pkt. 4.9. SIWZ składa również dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt.

4.8. litera c) i d) SIWZ.

Dokumenty, o których mowa w pkt 4.9. SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.9. SIWZ zastępuje

się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego

lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce

zamieszkania tej osoby. Terminy zawarte w pkt 4.10. SIWZ stosuje się odpowiednio.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 4.8. litera a)

i b) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 4.9. SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit.

a-c), pkt 14) (z wyjątkiem skazania osoby o której mowa w pkt 14) za przestępstwo wymienione w pkt 13) lit.

d.)) i 21) ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie

wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku składania oferty

wspólnej, warunki szczegółowe udziału w postępowaniu uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie

wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 4.14. SIWZ, składa odrębnie każdy z Wykonawców składających

ofertę wspólną. W przypadku składania oferty wspólnej, dokumenty wymienione w pkt. 4.8. SIWZ lub

odpowiednio pkt 4.9., 4.11., 4.12. SIWZ (składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy

z postępow.) składa odrębnie każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku Wyk. wspólnie

ubiegających się o zam. ośw. składa oddzielnie każdy z nich. Ocena speł. warunków udziału w post. będzie

prowadzona na pod. treści złoż. dok., dow. i ośw.. Zam. dokona oceny spełn. warunków udziału w postęp. met.

„spełnia – nie spełnia”.

VI.4) Procedury odwoławcze

11/12/2020 S242

https://ted.europa.eu/TED

12 / 14

Dz.U./S S242

11/12/2020

599841-2020-PL

13 / 14

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Postępu 17a

Miejscowość: nie dotyczy

Kod pocztowy: Warszawa

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść

szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej

przewidziane w dziale vi ustawy: odwołanie i skarga.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem

elektronicznym. Adres do wniesienia odwołania w formie pisemnej: ul. Postępu 17a; 02-676 Warszawa.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu

Do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego

terminu.Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu

środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień siwz, wnosi się w terminie 10dni

od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia siwz na stronie

internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 10

dniod dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega

zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje

skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

11/12/2020 S242

https://ted.europa.eu/TED

13 / 14

Dz.U./S S242

11/12/2020

599841-2020-PL

14 / 14

Oficjalna nazwa: nie dotyczy

Miejscowość: nie dotyczy

Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

Dziękujemy za wysłane grafiki.