Szczegóły ogłoszenia

PRZETARG NA: Pojemniki do segregacji odpadów dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Pojemniki do segregacji odpadów dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.
Standard

Dane kontaktowe

Sztuczne zasilanie brzegu w miejscowości Wicie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145017

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Stefana Batorego 4

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-207

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 44 03 523

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ums.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ums.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -

organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

bezpieczeństwo żeglugi i ochrona środowiska morskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sztuczne zasilanie brzegu w miejscowości Wicie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b4796895-4066-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00261302

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-08

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00261302 z dnia 2021-11-08

2021-11-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00016647/22/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.38 Sztuczne zasilanie brzegu w miejscowości Wicie km: 260,00-261,19

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.

94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ums.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie

komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ums.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:

1)Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na

Platformie,

tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV

2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji

w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.

2) zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe

złożenie podpisu elektronicznego:

a) rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji

wpieranej przez producenta,

b) uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w

wersji1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez

użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie

adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie.

Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze,

c) zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za

obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir

SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy

przeładować bieżącą stronę,

d) przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą

kryptograficzną do komputera,

3) zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00261302 z dnia 2021-11-08

2021-11-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,

wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd,

gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc,

4) zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony

przezwykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany –

format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez

zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert,

5) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)

generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi

elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie

są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 Rozporządzenia 2016/679

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - ogólne rozporządzenie o ochronie

danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zamawiający informuje:

1) Administratorem Danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzanym

postępowaniem o udzielenie zamówienia jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w

Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, zwany dalej Administratorem.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach

dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem e-mail:IOD@ums.gov.pl lub numerem telefonu:

91-44 03 309 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania o

udzielenie zamówienia, zawarcia i realizacji umowy, wykonania zlecenia lub usługi – zgodnie z

wymogami przepisów prawa, min. Z art. 6 ust.1 lit.b,c lub e RODO, ustawą z 11 września 2019 r –

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021.1129 ze zm.

4) Administrator będzie przetwarzać wyłącznie niezbędne dane osobowe, w szczególności:

a) imię i nazwisko,

b) NIP, numer REGON, numer KRS,

c) adres siedziby, adres korespondencyjny, adres zamieszkania.

5) Okres przetwarzania Pani/Pana danych zależy od trwania zawartej umowy, a po jej zakończeniu od

okresu wymaganego kategorią archiwalną zgodnie z ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

archiwalnym i archiwach.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania

danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi

na rzecz Administratora. Odbiorcą danych może być w szczególności:

a) operator pocztowy w przypadku prowadzenia korespondencji,

b) bank realizujący usługi bankowe.

Szczegóły dotyczące odbiorców można uzyskać w siedzibie Administratora.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych osobowych;

b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub

niekompletne;

c) prawo do usunięcia danych osobowych – w razie, gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane

osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu

wywiązania sięa. z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: osoba, której

dane osobowe dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest

niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w

zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba której

dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00261302 z dnia 2021-11-08

2021-11-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

e) przenoszenia danych.

8) Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania, jakim jest

przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

9) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w

tym również w formie profilowania. Państwa dane nie są też przekazywane do państwa trzecich lub

organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów RODO.

10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, ze

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, tj. Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Składając oferty/oświadczenia/dokumenty poprzez

Platformę elektroniczną - Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie również spółka Otwarty

Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy elektronicznej,

na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod

adresem: https://ums.ezamawiajacy.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PO-II.2610.62.21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot

odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie

przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na powtórnym

sztucznym zasileniu plaży w miejscowości Wicie. W zakres niniejszego zamówienia wchodzi

wykonanie aktualizacji „Wytycznych do sztucznego zasilania brzegu w miejscowości Wicie km:

260,00-261,19” wykonanych w październiku 2020 r.

w zakresie odcinka 260,690-261,190 oraz wykonanie na tym odcinku sztucznego zasilenia.

Szczegółowy zakres zamówienia to:

a) wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej tj.: „Wytycznych do sztucznego zasilania

brzegu w miejscowości Wicie km: 260,00-261,19” w zakresie odcinka 260,690-261,190;

b) zapewnienie wyczerpania czystego urobku ze wskazanych miejsc poboru;

c) odkład urobku o odpowiedniej granulacji;

d) montaż/demontaż rurociągów lądowych i podwodnych;

e) czerpanie i transport urobku;

f) formowanie odłożonego urobku do osiągnięcia parametrów plaży określonych

w opracowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego wytycznych do

sztucznego zasilania na przedmiotowym odcinku;

g) obsługę geodezyjną realizowanych prac;

h) naprawę dróg – w przypadku uszkodzeń po przejazdach sprzętu ciężkiego;

i) sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00261302 z dnia 2021-11-08

2021-11-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia określono w szczegółowym opisie

przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 oraz w (PHU) Programie Funkcjonalno –

Użytkowym stanowiącym załącznik nr 11A do SWZ.

2. Zgodnie z art. 95 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.

Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.

1320 ze zm.) osoby wykonujące czynności w zakresie prac objętych przedmiotem umowy w

tym:

ogólnobudowlanych i operatorów maszyn budowlanych.

Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320) nie dotyczy osób wykonujących jedynie prace

projektowe.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik 2 do

SWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje w przedmiotowym postępowaniu zakresie zatrudnienia osób, o

których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45243400-6 - Roboty w zakresie budowy plaż

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu

podobnych robót, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art.

214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości nieprzekraczającej 100%

wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót

zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia

podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na

podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty

budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu

podobnych robót, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 214 ust.

1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości nieprzekraczającej 100% wartości

zamówienia podstawowego. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych

robót zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia

podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00261302 z dnia 2021-11-08

2021-11-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają

następujące warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania wyżej wymienionego

warunku.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika

to z odrębnych przepisów:

zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania wyżej wymienionego

warunku.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 500 000,00 zł (słownie: jeden

milion pięćset tysięcy złotych);

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną

podobną do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto.

Za robotę podobną Zamawiający uzna robotę polegającą na pobraniu urobku z dna morskiego i

wyrefulowaniu go na brzegu morskim wraz z formowaniem nasypów.

b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami

skierowanymi do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi,

uprawnieniami i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone:

1) co najmniej 1 (jedną) osobą przewidzianą na stanowisko:

- Kierownika robót refulacyjnych. Osoba ta musi posiadać doświadczenie obejmujące kierowanie

co najmniej 1 (jedną) zakończoną robotą budowlaną o podobnym zakresie o wartości nie

mniejszej niż 1 000 000,00 zł.

Przez doświadczenie w kierowaniu rozumie się sprawowanie bezpośredniego nadzoru przy

odbiorze refulatu z pogłębiarki, rozprowadzaniu go po plaży

w kształtowaniu jej profilów.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00261302 z dnia 2021-11-08

2021-11-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której

mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ, chyba,

że w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków

udziału w postępowaniu: a) dokument potwierdzający posiadane ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

na kwotę nie niższą niż 1 500 000,00 zł brutto ( słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),

b) wykazu robót – stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,

na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.

c) wykazu osób spełniających warunek, o którym mowa w Rozdziale 10 ust. 2 pkt 4) litera b) SWZ –

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wymaganego doświadczenia, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia:

Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo,

o którym mowa w ust. 1 musi znajdować się

w ofercie wspólnej Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

składają dokumenty w następujący sposób:

1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – każdy z wykonawców;

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – każdy

z wykonawców w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału

w postępowaniu;

3) oświadczenia w zakresie podstawy wykluczenia wskazanej w art. 108 ust. 1 pkt. 5 – każdy z

wykonawców;

4) wykaz robót budowlanych – pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę

wspólną;

5) wykaz osób – pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną;

6) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z

wykonawców.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00261302 z dnia 2021-11-08

2021-11-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:

Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety

związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.

95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-23 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma elektroniczna https://ums.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-22

Dziękujemy za wysłane grafiki.