Szczegóły ogłoszenia

PRZETARG NA: Remont jazu burzowego

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Remont jazu burzowego EW Pierzchały
ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do złożenia ofert pisemnych na:
,,Remont jazu burzowego EW Pierzchały"
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.). Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych w ,,Regulaminie udzielania zamówień w Energa OZE S.A."
[dalej: Regulamin], dostępny na stronie Zamawiającego
I. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest remont jazu burzowego Elektrowni Wodnej Pierzchały.
1.2. Zakres i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia szczegółowo zostały określone w Załączniku
nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Wytyczne techniczne do zadania remontowego" oraz
Załączniku nr 4 do SIWZ Ekspertyza techniczna jazu burzowego przy Elektrowni Wodnej Pierzchały.
Załącznik nr 4 do SIWZ zostanie udostępniony po przesłaniu uzupełnionego i podpisanego Formularza
o udostępnienie załączników do SIWZ (patrz pkt 6.7. SIWZ).
1.3. Realizacja prac będzie się odbywała w formule ,,wykonaj" na podstawie załączników, o których mowa
w pkt. 4.2. powyżej.
1.4. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ofertę i dokonać kalkulacji ceny na postawie Załączników
nr 3 i 4 do SIWZ oraz wizji lokalnej, która jest obowiązkowa.
1.5. Roboty powinny być wykonywane pod nadzorem osoby, posiadającej odpowiednie uprawnienia
budowlane do nadzorowania i kontrolowania robót budowlanych oraz na polecenie pisemne z uwagi
na czynny obiekt energetyczny.
1.6. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na okres 60 miesięcy.
Specyfikacja:(https://energa-oze.pl/regulamin-udzielania-zamowien).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z pełną dokumentacją przetargową zamieszczona
została na stronie internetowej: www.energa-oze.pl
Miejsce i termin składania:III. Miejsce, termin i sposób składania ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 4 marca 2021 r. o godz. 13:00 (liczy się data wpływu na adres jedz.oze@energa.pl)
Termin składania:2021-03-04
Miejsce i termin realizacji:II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
2.1. Rozpoczęcie: od dnia przekazania placu budowy, który nastąpi w terminie do 5 dni od daty
zawarcia umowy.
2.2. Zakończenie: w terminie wskazanym przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, z zastrzeżeniem,
że zakończenie prac nie może nastąpić później niż do 30 października 2021 r.
Wadium:nie wymaga
Wymagania:UWAGA:
1. Ofertę wraz z oświadczeniami i innymi wymaganymi dokumentami należy zeskanować w jeden plik i zaszyfrować (opatrzyć hasłem). W przypadku gdy Wykonawca nie zaszyfruje oferty nie zostanie ona odrzucona, jednak istnieje ryzyko przypadkowego otwarcia oferty przed terminem składania ofert. Zamawiający dołoży wszelkich starań aby oferta taka nie została otwarta przed wyznaczonym terminem składania ofert.
2. Zaszyfrowany dokument lub paczkę z dokumentami należy przesłać na adres jedz.oze@energa.pl do godz. 13:00 dnia 4 marca 2021 r. w tytule podając znak postępowania oraz nazwę Wykonawcy
3. W ciągu 30 minut od upływu wyznaczonego terminu składana ofert, należy przesłać na adres jedz.oze@energa.pl hasło służące rozszyfrowaniu oferty.
4. Oryginał oferty należy przesłać w wersji papierowej niezwłocznie do Kancelarii Energa Logistyka Sp. z o.o. Olivia Business Centre Budynek Olivia Tower (piętro V) ul. Grunwaldzka 472 A 80-309 Gdańsk z dopiskiem ,,Postępowanie znak ZN/OZE/4/2021/KCz Oferta - ,,Remont jazu burzowego EW Pierzchały".
W przypadku złożenia oferty na adres jedz.oze@energa.pl podpisanej elektronicznie zgodnie z regułami reprezentacji, dokument traktuje się jako oryginał, w związku z czym nie jest wymagane przesyłanie wersji papierowej.
5. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
IV. Kryteria oceny ofert
Ważne oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów i przypisanych im odpowiednio wag procentowych:
Tabela: Określenie kryteriów i ich wag.
Nr kryterium
Nazwa kryterium
Maksymalna wartość (waga) kryterium [%]
1
Cena oferty
100
Waga: wartość 1% jest równa wartości 1 punktu.
Sposób obliczenia punktacji za poszczególne kryteria szczegółowo określono w SIWZ.
V. Informacje na temat wadium, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
5.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
5.2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
Numer dokumentu:ZN/OZE/4/2020/KCz
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik 

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.