Szczegóły ogłoszenia

PRZETARG NA: Wybór generalnego wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wybór generalnego wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Wybór generalnego wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji pn.:
,,Zwiększenie udziału energii OZE w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO, poprzez montaż instalacji PV i EW" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 (RPOWD)
Powstaje w kontekście projektu
RPDS.03.03.01-02-0388/20 - ,,Zwiększenie udziału energii OZE w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO, poprzez montaż instalacji PV i EW"

Część 1
Wybór generalnego wykonawcy.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia (jako całość) jest wybór generalnego wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji (projektu) pod nazwą ,,Zwiększenie udziału energii OZE w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO, poprzez montaż instalacji PV i EW", tj. (1) dostawa, montaż, instalacja, przekazanie do użytkowania, serwis 32 (trzydziestu dwóch) instalacji fotowoltaicznych naziemnych i dachowych o łącznej mocy do 1.834,85 kW wraz z inwerterami; (2) dostawa, montaż, instalacja, przekazanie do użytkowania, serwis 1 (jednej) instalacji fotowoltaicznej elewacyjnej o łącznej mocy do 145,51 kW, wraz z inwerterami; (3) dostawa, montaż, instalacja, przekazanie do użytkowania, serwis do 8 (ośmiu) turbin wiatrowych pionowych o mocy do 10 kW każda.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-04-20
Termin składania:2021-04-20
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
oławski
Gmina
Oława
Miejscowość
Gaj Oławski
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
oławski
Gmina
Oława
Miejscowość
Oława
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
oławski
Gmina
Oława
Miejscowość
Siedlce
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
oławski
Gmina
Oława
Miejscowość
Bystrzyca
Wadium:w załącznikach
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi dysponować osobami posiadającymi uprawnienia w następujących specjalnościach:
a. kierownika budowy - musi posiadać uprawnienia opisane w lit. b lub c,
b. co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (kierownik robót),
c. co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (kierownik robót).
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
(1) dwa roboty budowlane o wartości minimum PLN 5.000.000,00 netto (pięć milionów złotych netto) każda, pełniąc w każdej z nich rolę generalnego wykonawcy oraz
(2) trzy zakończone protokolarnie roboty budowlane polegające na budowie małych instalacji fotowoltaicznej (dostawa, instalacja, uruchomienie) o mocy minimum 100 kW każda oraz
(3) trzy zakończone roboty budowlane polegające budowie mikroinstalacji fotowoltaicznej (dostawa, instalacja, uruchomienie) o mocy do 50 kW każda lub (4) dwa zamówienia polegające na dostawie, instalacji, uruchomieniu instalacji fotowoltaicznych na budynkach, każde o wartości minimum PLN 1.200.000,00 netto (jeden milion dwieście tysięcy złotych netto) oraz o mocy minimum 180 kW każde lub (5) dwa zamówienia polegające na dostawie, instalacji, uruchomieniu instalacji fotowoltaicznych stanowiącymi okładziny elewacji budynku, o wartości każdej instalacji na budynku minimum PLN 1.500.000,00 netto (jeden milion pięćset tysięcy złotych netto) lub powierzchni zabudowy modułami fotowoltaicznymi minimum 100 m2 (sto metrów kwadratowych) na jednym budynku, lub o mocy minimum do 100 kW każda instalacja oraz
(6) dwa zamówienia polegające na dostawie, zamontowaniu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznych z niezależnym systemem zarządzania sterującym instalacjami fotowoltaicznymi, dokonującym analizy parametrów sieci elektrycznej oraz umożliwiającym kompensację mocy biernej, o wartości zadania minimum PLN 3.000.000,00 netto (trzy miliony złotych netto).
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a. sprzętem niezbędnym do budowy i montażu instalacji, posiada środki transportowe umożliwiające realizację dostaw urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
b. osobami posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa w pkt. 10.7.1.
W celu udokumentowania spełnienia warunku, Wykonawca przedstawi: (1) wykaz osób posiadających wymagane kwalifikacje wraz z kopią dokumentów poświadczających ich uprawnienia, a także oświadczenia tych osób o zobowiązaniu do uczestnictwa w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz (2) oświadczenie o dysponowaniu zasobami materialnymi niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
10.7.4. Zamawiający oceni za spełniony warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże że:
a. posiada zdolność kredytową lub środki finansowe o łącznej wysokości nie mniejszej niż PLN 2.000.000,00 (dwa miliony złotych) oraz,
b. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż PLN 10.000.000,00 (dziesięć milionów złotych).
Zamawiający oceni jako spełniony warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie:
a. sprawozdania finansowego lub jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 55), również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego - innych dokumentów, określających obroty, zobowiązania i należności za 3 (trzy) ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, potwierdzającego, że roczny obrót netto został osiągnięty na poziomie minimum PLN 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów złotych 00/100),
b. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo, w którym Wykonawca posiada rachunek, wystawionej nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Wskazane w ZAPYTANIU OFERTOWYM.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-03-19
Data ostatniej zmiany
2021-03-19

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto (w PLN):
Oferta z najniższą ceną zakupu otrzymuje 60 (sześćdziesiąt) punktów. Pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty według kalkulacji wskazanej w ZAPYTANIU OFERTOWYM.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
17.2. Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne (w mc):
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji na moduły fotowoltaiczne otrzyma 10 (dziesięć) punktów. Pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty według kalkulacji wskazanej w ZAPYTANIU OFERTOWYM.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji na falownik otrzyma 10 (dziesięć) punktów. Pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty według kalkulacji wskazanej w ZAPYTANIU OFERTOWYM.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Oferta z najkrótszym czasem usunięcia usterki od chwili jej zgłoszenia Wykonawcy otrzyma 10 (dziesięć) punktów. Pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty według kalkulacji wskazanej w ZAPYTANIU OFERTOWYM.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Oferta z największą sprawnością otrzyma 10 (dziesięć) punktów. Pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty według kalkulacji wskazanej w ZAPYTANIU OFERTOWYM.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Andrzej Jeżewski
tel.:
e-mail: przetargi@promet-plast.eu
Język kontaktu:polski
Kod CPV:09331200-0, 45223200-8, 45231000-5, 45251100-2, 45261215-4, 45311000-0, 45311200-2
Numer dokumentu:2021-16424-38491, 02/03/2021/JJ
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 
Dziękujemy za wysłane grafiki.