Szczegóły ogłoszenia

PRZETARG NA: Wykonanie usług konserwacyjno-serwisowych oraz usuwania awarii i dokonywania napraw kontenerowej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków na terenie JW. Gdańsk Westerpatte

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie usług konserwacyjno-serwisowych oraz usuwania awarii i dokonywania napraw kontenerowej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków na terenie JW. Gdańsk Westerpatte
Standard

Dane kontaktowe

1. ZAMAWIAJĄCY:

KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA

Ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1

81-103 Gdynia

INFRASTRUKTURA STUN 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonanie usług konserwacyjno-serwisowych oraz usuwania awarii i dokonywania napraw kontenerowej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie JW. Gdańsk Westerplatte, ul. Sucharskiego 1. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1  do zaproszenia.

3.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

4. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

   Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

5. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ WRAZ Z OFERTĄ

     Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz należycie zrealizowanych co najmniej dwóch zamówień okresowych lub ciągłych wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na naprawie/ konserwacji/serwisie biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków. Przez 1 zamówienie Zamawiający rozumie 1 umowę lub pojedyncze, odrębne zobowiązanie o wartości brutto co najmniej 50 000,00 zł.

Na potwierdzenie powyższego, wykonawca przedstawi dokumenty (np. referencje/ poświadczenie) wystawione przez zleceniodawcę, potwierdzające należyte wykonanie zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania referencji/ poświadczeń, o których mowa powyżej. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.

6.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od terminu złożenia ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość (za zgodą Wykonawcy) do przedłużenia, o oznaczony okres, terminu związania ofertą.

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. 

2) Ofertę (wraz z załącznikami jeżeli są wymagane) należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

3) Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

4) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy łącznie z podatkami i opłatami, do których poniesienia obowiązany będzie Wykonawca. Cena oferty oraz ceny jednostkowe przedstawione w kalkulacji ceny ofertowej winny być podane w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy   zaokrąglić w   górę). Cena oferty winna być wyrażona   w złotych polskich (PLN).

5) Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w aktywnym formularzu danego postępowania. Należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola i załączyć załączniki (jeżeli są wymagane). 

Zamawiający, na każdym etapie postępowania, zastrzega sobie prawo do  żądania  od Wykonawcy przedstawiania pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę poprzez platformę zakupową potwierdzającego umocowanie do dokonania tej czynności w imieniu Wykonawcy, pod rygorem odrzucenia oferty.

 UWAGA!

Oferty złożone w innej formie niż poprzez platformę nie będą rozpatrywane.

6) Oferty należy przesyłać do dnia: 05.11.2021r. do godz. 11:00

UWAGA!

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. KRYTERIA, KTÓRE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ PRZY OCENIE ZŁOŻONYCH OFERT

1. Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia wymagania określone w niniejszych warunkach i zostanie uznana za najkorzystniejszą w świetle kryteriów oceny ofert.

2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 

Cena brutto za wykonanie usług konserwacyjno - serwisowych kontenerowej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków – 80 pkt;

b) cena za jedną roboczogodzinę naprawy/usuwania awarii – 20 pkt;

3. Zamawiający określił następujące kryterium oceny ofert: 

  Stawka roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty i składniki wraz z niezbędnymi narzutami, związanymi z realizacją zamówienia. Stawka roboczogodziny obliczona jest z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2020, poz. 2207) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2021r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz  wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022r. (Dz. U. z  2021 r. poz. 1690).

3.1.  Sposób oceny ofert:

Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę dla zamówienia uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą łączną liczbę punktów maksymalnie 100 pkt., obliczoną według wzoru:.

S – suma punktów =  A + B 

Punkty  zostaną przyznane każdej ważnej ofercie wg poniższych zasad:

3.2. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

3.3 W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną brutto za konserwację  

9. Wadium:

   Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:    

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. PRZEBIEG PROCEDURY

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia.

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany zaproszenia, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.

Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Po opublikowania zaproszenia, przed upływem terminu składania ofert, wykonawcy mają prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia. 

Zapytania proszę kierować poprzez platformę zakupową (zgodnie z pkt. 2).

Jeżeli zapytanie wpłynęło później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi. 

 Treść zapytania wraz z odpowiedzią, zostanie zamieszczona na platformie zakupowej w zakładce danego ogłoszenia. 

Zamawiający w każdej chwili przed upływem terminu składania ofert, może dokonać modyfikacji treści zaproszenia. Zmiana zostanie zamieszczona na platformie zakupowej w zakładce danego ogłoszenia.

Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, ma prawo wycofać lub zmienić ofertę. 

W celu wycofania oferty Wykonawca składa oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (skan przesłany poprzez platformę zakupową). W przypadku wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert Wykonawca nie utraci wniesionego wadium. 

W celu modyfikacji złożonej już oferty, Wykonawca przesyła ponownie ofertę (przed upływem terminu składnia ofert) – oferta złożona w terminie późniejszym traktowana będzie jako ostateczna.

Do udzielenia zamówienia, niezbędne jest uzyskanie co najmniej 1 (jednej) ważnej oferty.

Oferty złożone/przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Po upływie terminu składania ofert, następuje otwarcie złożonych ofert bez udziału wykonawców. 

Zamawiający na wniosek wykonawcy, po upływie terminu składania ofert, może przekazać zestawienie ofert, a także udostępnić je do wglądu.  Zamawiający nie jest obowiązany do udostępnienia wykazu, w przypadku, gdy wykonawców zaproszono do złożenia ofert dodatkowych (zgodnie z pkt. 17).

W przypadku braku w ofercie dokumentów wymaganych przez zamawiającego w zaproszeniu lub pełnomocnictw, wykonawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. Wezwanie dotyczy oferty najkorzystniejszej. 

W przypadku wątpliwości co do oferty (w tym również w zakresie rażąco niskiej ceny), wykonawca zostaje wezwany do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. 

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe lub inne, które nie powodują istotnej zmiany treści oferty. O powyższym fakcie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty zamieszczając przedmiotowe powiadomienie w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. W przypadku różnicy w cenie oferty podanej liczbą i słownie, zamawiający uzna za prawidłową, cenę podaną liczbą.

Jeżeli Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia niezgodny z wymaganiami zamawiającego lub nie uzupełni dokumentów/pełnomocnictw na wezwanie zamawiającego lub nie wniesie wadium  jego oferta zostaje odrzucona. 

W celu osiągnięcia lepszych efektów finansowych, po złożeniu ofert, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami, w przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej przekracza środki finansowe, które zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. W takim przypadku zamawiający zaprasza (drogą mailową lub pisemną/faksową) do złożenie ofert dodatkowych wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. Zasady składania ofert dodatkowych są takie same jak ofert. W przypadku, gdy w postępowaniu została złożona jedna oferta przekraczająca możliwości finansowe zamawiającego, zamawiający może zaprosić Wykonawcę do negocjacji. Negocjacje przeprowadza się drogą mailową. W przypadku, gdy złożone oferty dodatkowe nadal przekraczają środki finansowe, którymi dysponuje zamawiający, dopuszcza się zmianę przedmiotu zamówienia poprzez jego ograniczenie (zmniejszenie ilości/zakresu).

W przypadku, gdy w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta lub wszystkie podlegały odrzuceniu, zamawiający unieważnia postępowanie i zamieszcza informację na stronie internetowej w zakładce danego postępowania.

Zamawiający informuje wykonawców o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej spełniającej wymagania lub unieważnieniu postępowania, zamieszczając przedmiotową informację na platformie zakupowej.

W przypadku, gdy wybrany wykonawca uchyli się od podpisania umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia umowy, zamawiający  może wybrać kolejną ofertę. W przypadku, gdy oferta ta zawiera braki, zamawiający wzywa do jej uzupełnienia zgodnie z pkt.13). 

Informację o ponownym wyborze zamawiający zamieszcza na platformie zakupowej w zakładce danego postępowania.

12. DODATKOWE INFORMACJE

1) Zamawiający drogą elektroniczną (poprzez platformę zakupową) przekaże umowę do podpisu Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Dostarczona umowa podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zaczyna obowiązywać z chwilą podpisania jej przez Kierownika Zamawiającego, niezależnie od terminu przekazania Wykonawcy jego egzemplarza zobowiązania.

2) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia podpisanej umowy w ciągu 3 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku nie dostarczenia umowy do upływu wyżej wskazanego terminu, zamawiający uzna, iż wykonawca uchylił się od podpisania zobowiązań i wybierze kolejną ofertę.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

4) Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

5) Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami:

Stopień, imię i nazwisko:  Beata Turska

Nr telefonu: 261 26 24 72

E-mail: kpw.gdynia.zamowienia@ron.mil.pl

6) Załączniki:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Istotne postanowienia umowy.

Wykaz zamówień - formularz

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.


Dziękujemy za wysłane grafiki.