Szczegóły ogłoszenia

PRZETARG NA: Wywóz i utylizacja martwych zwierząt wyrzuconych z morza na teren pasa technicznego lub plaży

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wywóz i utylizacja martwych zwierząt wyrzuconych z morza na teren pasa technicznego lub plaży
Standard

Dane kontaktowe

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10, zaprasza

do złożenia oferty cenowej na usługę/dostawę/ robotę budowlaną*:

1. Przedmiot zamówienia: Wywóz i utylizacja martwych zwierząt wyrzuconych z morza na

teren pasa technicznego lub plaży, administrowanych przez Urząd Morski w Gdyni w

obrębach gmin: Gmina Ustka, Miasto Ustka, Miasto Łeba

2. Opis przedmiotu zamówienia: Wywóz i utylizacja martwych zwierząt wyrzuconych z

morza na teren pasa technicznego lub plaży, administrowanych przez Urząd Morski w

Gdyni w obrębach gmin: Gmina Ustka, Miasto Ustka, Miasto Łeba

a) termin wykonania zamówienia 01.10.2021 r. do 31.12.2022 r.

b) warunki płatności (wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysowe, termin płatności, płatności częściowe):

- w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

c) okres gwarancji ………………………………

3. Warunki udziału w postępowaniu:

a) Rejestracja na liście Głównego Inspektoratu Weterynarii w sekcji I : Przedsiębiorstwa

oraz zakłady prowadzące pośrednią działalność o której mowa w art. 24 (1) (h)

rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 oraz składy surowych ubocznych produktów

pochodzenia zwierzęcego ,

b) inne…….

(jeżeli nie formułowane są warunki udziału w postępowaniu należy wpisać nie dotyczy)

4. Kryterium/ia wyboru ofert oraz waga:

a) cena – 100 %

5. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do

składania ofert należy złożyć w terminie do dnia 9 września 2021r. do godz. 15:00 w

formie:

- elektronicznej na adres e-mail: ow@umgdy.gov.pl,*

- faxem na numer …………………….,*

- pisemnej na adres: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,

/w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na Wywóz i utylizacja martwych zwierząt

wyrzuconych z morza na teren pasa technicznego lub plaży – nie otwierać przed dniem

9 września 2021r. godz. 15:00” /*

6. Do oferty należy załączyć:

a) dokumenty potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu, np. polisę

OC*,

b) kosztorys ofertowy/formularz cenowy*,

7. Wykonawca, którego oferta zastanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem

umowy zobowiązany jest dostarczyć:

a) stosowne Pełnomocnictwo(a) lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do

podpisania umowy,

b) inne…………………….

8. Do zapytania ofertowego załączono (np. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedmiar robót, formularz

cenowy, projekt umowy itp.)

Załącznik nr 5

do Regulaminu udzielania zamówień

publicznych o wartości

nieprzekraczającej 130 000 złotych

a) formularz oferty,

b) projekt umowy

9. Dodatkowe informacje:

a) prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 10

września 2021r.,

b) Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze. Wykonawca, który złożył

ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 15 dni

od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdy

Wykonawca złoży ofertę, której przedmiot będzie niezgodny z wymogami

zamawiającego

i obowiązującymi przepisami (w tym z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku

o podatku od towarów i usług).

Dziękujemy za wysłane grafiki.