Szczegóły ogłoszenia

PRZETARG NA: Wywóz stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych z nieruchomości Urzędu Morskiego w Szczecinie

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wywóz stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych z nieruchomości Urzędu Morskiego w Szczecinie
Standard

Dane kontaktowe

Wywóz stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych z nieruchomości Urzędu

Morskiego w Szczecinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145017

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Stefana Batorego 4

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-207

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 44 03 523

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ums.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ums.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -

organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

bezpieczeństwo żeglugi i ochrona środowiska morskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wywóz stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych z nieruchomości Urzędu

Morskiego w Szczecinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-340ef92a-1b76-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00225338

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00225338 z dnia 2021-10-08

2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00016647/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Wywóz stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych z nieruchomości UMS

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.

94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ums.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie

komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ums.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:

1)Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na

Platformie, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV

2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji

w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.

2) zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe

złożenie podpisu elektronicznego:

a) rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji

wpieranej przez producenta,

b) uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji

1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika

sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny

platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga

to uprawnień administracyjnych na komputerze,

c) zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za

obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir

SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy

przeładować bieżącą stronę,

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00225338 z dnia 2021-10-08

2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

d) przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą

kryptograficzną do komputera,

3) zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w

txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,

wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd,

gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc,

4) zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez

wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany –

format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez

zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert,

5) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)

generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi

elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie

są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 Rozporządzenia 2016/679

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - ogólne rozporządzenie o ochronie

danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zamawiający informuje:

1) Administratorem Danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzanym

postępowaniem o udzielenie zamówienia jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w

Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, zwany dalej Administratorem.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach

dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem e-mail:IOD@ums.gov.pl lub numerem telefonu:

+48 91 4403309 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania o

udzielenie zamówienia, zawarcia i realizacji umowy, wykonania zlecenia lub usługi – zgodnie z

wymogami przepisów prawa, min. Z art. 6 ust.1 lit. b,c lub e RODO, ustawą z 11 września 2019 r –

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021.1129 ze zm.).

4) Administrator będzie przetwarzać wyłącznie niezbędne dane osobowe, w szczególności:

a) imię i nazwisko,

b) NIP, numer REGON, numer KRS,

c) adres siedziby, adres korespondencyjny, adres zamieszkania.

5) Okres przetwarzania Pani/Pana danych zależy od trwania zawartej umowy, a po jej zakończeniu od

okresu wymaganego kategorią archiwalną zgodnie z ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

archiwalnym i archiwach.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania

danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi

na rzecz Administratora. Odbiorcą danych może być w szczególności:

a) operator pocztowy w przypadku prowadzenia korespondencji,

b) bank realizujący usługi bankowe.

Szczegóły dotyczące odbiorców można uzyskać w siedzibie Administratora.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych osobowych;

b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub

niekompletne;

c) prawo do usunięcia danych osobowych – w razie, gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane

osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu

wywiązania się a. z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: osoba, której

dane osobowe dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00225338 z dnia 2021-10-08

2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w

zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba której

dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

e) przenoszenia danych.

8) Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania, jakim jest

przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

9) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w

tym również w formie profilowania. Państwa dane nie są też przekazywane do państwa trzecich lub

organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów RODO.

10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, ze

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, tj. Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Składając oferty/oświadczenia/dokumenty poprzez

Platformę elektroniczną - Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie również spółka Otwarty

Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy elektronicznej,

na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod

adresem: https://ums.ezamawiajacy.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PO-II.2610.50.21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot

odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 11

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu

wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie

przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć 1 - Przedmiotem zamówienia jest wywóz stałych odpadów komunalnych z nieruchomości

Urzędu Morskiego w Szczecinie - nieruchomości Szczecin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ.

Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest wykaz miejsc odbioru odpadów

komunalnych i nieczystości płynnych z informacją o wielkości pojemników, rodzaju odpadów

oraz częstotliwości ich odbioru ujęte w Załączniku 9A– Kalkulacja cenowa.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00225338 z dnia 2021-10-08

2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Wykonawca zobowiązany jest w kalkulacji cenowej wskazać ceny jednostkowe za jednorazowy

wywóz pojemnika oraz załączyć go do systemowego formularza ofertowego.

Zgodnie z art. 95 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.

U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze

zm.) osoby wykonujące czynności w zakresie prac objętych przedmiotem umowy w

szczególności:

Osoby wykonujące czynności w zakresie opróżniania pojemników i wywozu odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi

ekologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na

podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu

zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium środowiskowe (potencjał techniczny) (Ś)

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury (T)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub

rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00225338 z dnia 2021-10-08

2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć 2 - Przedmiotem zamówienia jest wywóz stałych odpadów komunalnych i nieczystości

płynnych z nieruchomości Urzędu Morskiego w Szczecinie - nieruchomości Świnoujście.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ.

Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest wykaz miejsc odbioru odpadów

komunalnych i nieczystości płynnych z informacją o wielkości pojemników, rodzaju odpadów

oraz częstotliwości ich odbioru ujęte w Załączniku 9B– Kalkulacja cenowa.

Wykonawca zobowiązany jest w kalkulacji cenowej wskazać ceny jednostkowe za jednorazowy

wywóz pojemnika oraz załączyć go do systemowego formularza ofertowego.

Zgodnie z art. 95 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.

U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze

zm.) osoby wykonujące czynności w zakresie prac objętych przedmiotem umowy w

szczególności:

Osoby wykonujące czynności w zakresie opróżniania pojemników i wywozu odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi

ekologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na

podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu

zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium środowiskowe (potencjał techniczny) (Ś)

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00225338 z dnia 2021-10-08

2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury (T)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub

rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć 3 - Przedmiotem zamówienia jest wywóz stałych odpadów komunalnych z nieruchomości

Urzędu Morskiego w Szczecinie - nieruchomości Stepnica.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ.

Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest wykaz miejsc odbioru odpadów

komunalnych i nieczystości płynnych z informacją o wielkości pojemników, rodzaju odpadów

oraz częstotliwości ich odbioru ujęte w Załączniku 9C– Kalkulacja cenowa.

Wykonawca zobowiązany jest w kalkulacji cenowej wskazać ceny jednostkowe za jednorazowy

wywóz pojemnika oraz załączyć go do systemowego formularza ofertowego.

Zgodnie z art. 95 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.

U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze

zm.) osoby wykonujące czynności w zakresie prac objętych przedmiotem umowy w

szczególności:

Osoby wykonujące czynności w zakresie opróżniania pojemników i wywozu odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi

ekologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na

podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00225338 z dnia 2021-10-08

2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu

zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium środowiskowe (potencjał techniczny) (Ś)

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury (T)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub

rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć 4 - Przedmiotem zamówienia jest wywóz stałych odpadów komunalnych z nieruchomości

Urzędu Morskiego w Szczecinie - nieruchomości Trzebież.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ.

Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest wykaz miejsc odbioru odpadów

komunalnych i nieczystości płynnych z informacją o wielkości pojemników, rodzaju odpadów

oraz częstotliwości ich odbioru ujęte w Załączniku 9D– Kalkulacja cenowa.

Wykonawca zobowiązany jest w kalkulacji cenowej wskazać ceny jednostkowe za jednorazowy

wywóz pojemnika oraz załączyć go do systemowego formularza ofertowego.

Zgodnie z art. 95 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.

U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze

zm.) osoby wykonujące czynności w zakresie prac objętych przedmiotem umowy w

szczególności:

Osoby wykonujące czynności w zakresie opróżniania pojemników i wywozu odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00225338 z dnia 2021-10-08

2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi

ekologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na

podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu

zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium środowiskowe (potencjał techniczny) (Ś)

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury (T)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub

rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć 5 - Przedmiotem zamówienia jest wywóz stałych odpadów komunalnych z nieruchomości

Urzędu Morskiego w Szczecinie - nieruchomości Kamień Pomorski.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ.

Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest wykaz miejsc odbioru odpadów

komunalnych i nieczystości płynnych z informacją o wielkości pojemników, rodzaju odpadów

oraz częstotliwości ich odbioru ujęte w Załączniku 9E– Kalkulacja cenowa.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00225338 z dnia 2021-10-08

2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Wykonawca zobowiązany jest w kalkulacji cenowej wskazać ceny jednostkowe za jednorazowy

wywóz pojemnika oraz załączyć go do systemowego formularza ofertowego.

Zgodnie z art. 95 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.

U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze

zm.) osoby wykonujące czynności w zakresie prac objętych przedmiotem umowy w

szczególności:

Osoby wykonujące czynności w zakresie opróżniania pojemników i wywozu odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi

ekologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na

podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu

zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium środowiskowe (potencjał techniczny) (Ś)

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury (T)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub

rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00225338 z dnia 2021-10-08

2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć 6 - Przedmiotem zamówienia jest wywóz stałych odpadów komunalnych z nieruchomości

Urzędu Morskiego w Szczecinie - nieruchomości Jarosławiec.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ.

Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest wykaz miejsc odbioru odpadów

komunalnych i nieczystości płynnych z informacją o wielkości pojemników, rodzaju odpadów

oraz częstotliwości ich odbioru ujęte w Załączniku 9F– Kalkulacja cenowa.

Wykonawca zobowiązany jest w kalkulacji cenowej wskazać ceny jednostkowe za jednorazowy

wywóz pojemnika oraz załączyć go do systemowego formularza ofertowego.

Zgodnie z art. 95 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.

U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze

zm.) osoby wykonujące czynności w zakresie prac objętych przedmiotem umowy w

szczególności:

Osoby wykonujące czynności w zakresie opróżniania pojemników i wywozu odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi

ekologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na

podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu

zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium środowiskowe (potencjał techniczny) (Ś)

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00225338 z dnia 2021-10-08

2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury (T)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub

rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć 7 - Przedmiotem zamówienia jest wywóz stałych odpadów komunalnych z nieruchomości

Urzędu Morskiego w Szczecinie - nieruchomości Kołobrzeg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ.

Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest wykaz miejsc odbioru odpadów

komunalnych i nieczystości płynnych z informacją o wielkości pojemników, rodzaju odpadów

oraz częstotliwości ich odbioru ujęte w Załączniku 9G– Kalkulacja cenowa.

Wykonawca zobowiązany jest w kalkulacji cenowej wskazać ceny jednostkowe za jednorazowy

wywóz pojemnika oraz załączyć go do systemowego formularza ofertowego.

Zgodnie z art. 95 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.

U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze

zm.) osoby wykonujące czynności w zakresie prac objętych przedmiotem umowy w

szczególności:

Osoby wykonujące czynności w zakresie opróżniania pojemników i wywozu odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi

ekologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na

podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00225338 z dnia 2021-10-08

2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu

zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium środowiskowe (potencjał techniczny) (Ś)

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury (T)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub

rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć 8 - Przedmiotem zamówienia jest wywóz stałych odpadów komunalnych z nieruchomości

Urzędu Morskiego w Szczecinie - nieruchomości Słupsk.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ.

Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest wykaz miejsc odbioru odpadów

komunalnych i nieczystości płynnych z informacją o wielkości pojemników, rodzaju odpadów

oraz częstotliwości ich odbioru ujęte w Załączniku 9H– Kalkulacja cenowa.

Wykonawca zobowiązany jest w kalkulacji cenowej wskazać ceny jednostkowe za jednorazowy

wywóz pojemnika oraz załączyć go do systemowego formularza ofertowego.

Zgodnie z art. 95 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.

U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze

zm.) osoby wykonujące czynności w zakresie prac objętych przedmiotem umowy w

szczególności:

Osoby wykonujące czynności w zakresie opróżniania pojemników i wywozu odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00225338 z dnia 2021-10-08

2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi

ekologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na

podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu

zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium środowiskowe (potencjał techniczny) (Ś)

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury (T)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub

rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć 9 - Przedmiotem zamówienia jest wywóz stałych odpadów komunalnych z nieruchomości

Urzędu Morskiego w Szczecinie - nieruchomości Mrzeżyno.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ.

Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest wykaz miejsc odbioru odpadów

komunalnych i nieczystości płynnych z informacją o wielkości pojemników, rodzaju odpadów

oraz częstotliwości ich odbioru ujęte w Załączniku 9I– Kalkulacja cenowa.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00225338 z dnia 2021-10-08

2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Wykonawca zobowiązany jest w kalkulacji cenowej wskazać ceny jednostkowe za jednorazowy

wywóz pojemnika oraz załączyć go do systemowego formularza ofertowego.

Zgodnie z art. 95 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.

U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze

zm.) osoby wykonujące czynności w zakresie prac objętych przedmiotem umowy w

szczególności:

Osoby wykonujące czynności w zakresie opróżniania pojemników i wywozu odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi

ekologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na

podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu

zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium środowiskowe (potencjał techniczny) (Ś)

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury (T)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub

rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00225338 z dnia 2021-10-08

2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć 10 - Przedmiotem zamówienia jest wywóz stałych odpadów komunalnych z

nieruchomości Urzędu Morskiego w Szczecinie - nieruchomości Dźwirzyno.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ.

Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest wykaz miejsc odbioru odpadów

komunalnych i nieczystości płynnych z informacją o wielkości pojemników, rodzaju odpadów

oraz częstotliwości ich odbioru ujęte w Załączniku 9J– Kalkulacja cenowa.

Wykonawca zobowiązany jest w kalkulacji cenowej wskazać ceny jednostkowe za jednorazowy

wywóz pojemnika oraz załączyć go do systemowego formularza ofertowego.

Zgodnie z art. 95 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.

U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze

zm.) osoby wykonujące czynności w zakresie prac objętych przedmiotem umowy w

szczególności:

Osoby wykonujące czynności w zakresie opróżniania pojemników i wywozu odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi

ekologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na

podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu

zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium środowiskowe (potencjał techniczny) (Ś)

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00225338 z dnia 2021-10-08

2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury (T)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub

rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć 11 - Przedmiotem zamówienia jest wywóz stałych odpadów komunalnych z

nieruchomości Urzędu Morskiego w Szczecinie - nieruchomości Unieście, Chłopy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ.

Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest wykaz miejsc odbioru odpadów

komunalnych i nieczystości płynnych z informacją o wielkości pojemników, rodzaju odpadów

oraz częstotliwości ich odbioru ujęte w Załączniku 9K– Kalkulacja cenowa.

Wykonawca zobowiązany jest w kalkulacji cenowej wskazać ceny jednostkowe za jednorazowy

wywóz pojemnika oraz załączyć go do systemowego formularza ofertowego.

Zgodnie z art. 95 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.

U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze

zm.) osoby wykonujące czynności w zakresie prac objętych przedmiotem umowy w

szczególności:

Osoby wykonujące czynności w zakresie opróżniania pojemników i wywozu odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi

ekologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na

podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00225338 z dnia 2021-10-08

2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu

zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium środowiskowe (potencjał techniczny) (Ś)

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury (T)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub

rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej

lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada zezwolenie na prowadzenie

działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości tj.

Wykonawca musi posiadać stosowny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa

w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –

na terenie gminy właściwej dla miejsca wykonywania usługi objętej przedmiotem zamówienia.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00225338 z dnia 2021-10-08

2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

a) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której

mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ, chyba,

że w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków

udziału w postępowaniu: a) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w

zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli, dotyczące danej lokalizacji, obejmujący co

najmniej rodzaje i kody odpadów wymienione poniżej:

- 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane odpady komunalne)

- 20 02 01 – bio odpady ulegające biodegradacji

- 20 01 02 – szkło opakowanie bezbarwne i kolorowe

- 20 01 01 – papier, tektura

- 20 01 39, 20 01 40 – metale, tworzywa sztuczne

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (Spółki Cywilne, Konsorcja).

Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo,

o którym mowa w ust. 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają dokumenty w następujący sposób:

1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – każdy z wykonawców;

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – każdy

z wykonawców w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału

w postępowaniu;

3) oświadczenia w zakresie podstawy wykluczenia wskazanej w art. 108 ust. 1 pkt. 5 – każdy z

wykonawców;

4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z

wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:

Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00225338 z dnia 2021-10-08

2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety

związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.

95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-19 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma elektroniczna https://ums.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-19 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-17

Dziękujemy za wysłane grafiki.