Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
8
mar 2023

BIOMETAN – zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, projektowany system wsparcia

Szczegóły wydarzenia

Przyspieszenie prac związanych z regulacjami oraz zachętami do rozwoju rynku biometanu stanowi podstawowy krok w kierunku „zazielenienia” gospodarki.
Wobec obecnych uwarunkowań geopolitycznych, produkcja biometanu stanowić będzie niewątpliwie jeden z kluczowych elementów dywersyfikacji i stabilizacji polskiego miksu energetycznego. W tym kontekście niezwykle istotne jest stworzenie optymalnych uwarunkowań, z jednej strony do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie produkcji biometanu, z drugiej zaś, regulacji ukierunkowanych na wywołanie stosownego impulsu, gwarantującego opłacalność inwestycji.  

Aktualnie procedowane projekty legislacyjne tj. projekt ustawy z dnia 11 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (UC 110), a także projekt ustawy z dnia 20 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC99), stanowią próbę odpowiedzi na oba te postulaty.

Chcąc przybliżyć Państwu projektowane regulacje, serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium pt.: BIOMETAN – zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, projektowany system wsparcia

Program:

8:45 - 9:00
Rejestracja/Logowanie do systemu

9:00 - 11:00
✅ Biometan – główne kierunki zmian
* Europejski plan działania na rzecz rozwoju biometanu – cele REPower EU – redefinicja założeń „gotowi na 55” – główne projekty legislacyjne,
* Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju biogazu i biometanu,
* Biometan w Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040,
* Sektor biometanu w Polsce – główne zagadnienia problemowe – bariery rozwoju;

✅ Biogaz i biometan – regulacje projektu ustawy z dnia 20 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC99)

* zakres regulacji – nowe i zmodyfikowane definicje ustawowe, w tym m.in. definicje:
– biogazu
– biogazu rolniczego
– biometanu,
– instalacji odnawialnego źródła energii
– odnawialnego źródła energii
– spółdzielni energetycznej,

* wygaszenie systemu świadectw pochodzenia biogazu rolniczego,
* zasady i warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu lub biometanu,
* rejestr wytwórców biogazu:
– procedura wpisu, elementy wniosku o wpis
– przedmiot wpisu – zakres uprawnień wytwórcy
– obowiązki sprawozdawczo-informacyjne – zakres wymaganej dokumentacji,

* zasady zakończenia/zawieszenie działalności objętej wpisem,
* przesłanki odmowy wpisu do rejestru wytwórców biogazu – przesłanki zakazu wykonywania działalności gospodarczej,
* formy rozstrzygnięć Prezesa URE – procedura odwoławcza,
* rozszerzenie zakresu przedmiotowego rejestru wytwórców biogazu rolniczego – biometan wytwarzany z biogazu rolniczego – regulacje doprecyzowujące – zakres kompetencji Dyrektora Generalnego KOWR,
* gwarancje pochodzenia dla biometanu – elementy wniosku – wymogi formalne – regulacje szczegółowe,
* usługa przesyłania lub dystrybucji biometanu – projektowany art. 118 ustawy OZE,
* zakres doprecyzowania regulacji karnych – art. 168 ustawy OZE,
* zmiany w obrębie przepisów ustawy – Prawo energetyczne:
– rozszerzenie definicji paliw gazowych
– zasady przyłączania do sieci instalacji wytwarzającej biometan – „alternatywna lokalizacja przyłącza”,

* przepisy przejściowe i intertemporalne:
– terminy sprawozdawcze
– termin na złożenie wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu
– termin na złożenie wniosku przez wytwórców biometanu z biogazu rolniczego (rejestr wytwórców biogazu rolniczego),

* rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. poz. 1899):
– parametry jakościowe biometanu podlegające badaniu
– zasady przeprowadzania pomiarów
– zakres odpowiedzialności podmiotu wytwarzającego biometan
– wymagania techniczne dla przyłączenia do sieci gazowej instalacji wytwarzających biometan;

11:00 - 11:20
Przerwa

11:20 - 13:00
✅ System wsparcia biometanu – projekt ustawy z dnia 11 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

* cel i zakres regulacji,
* siatka pojęciowa – wymogi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, z uwzględnieniem projektu nowelizacji dyrektywy RED II, w tym korekt zaproponowanych w ramach planu REPowerEU,
* kluczowe definicje legalne, w tym definicje:
– biowodoru
– biometanu
– paliwa z biomasy
– paliwa gazowego z biomasy
– paliwa gazowego
– Narodowego Cel Wskaźnikowego,
– biokomponentów i biopaliw zaawansowanych,

* Narodowy Cel Wskaźnikowy – istota obowiązku, sposób realizacji,
* Wymóg wykorzystania biometanu przez podmioty wytwarzające paliwa ciekłe w procesach rafineryjnych:
– krąg podmiotów zobligowanych
– zakres i przedmiot zobowiązania
– poziom obowiązku – lata 2025 – 2029
– sankcje karne – sposób ustalania podstawy wymiaru kary

* Wymóg zapewnienia minimalnego udziału biowodoru wytworzonego z biometanu w transporcie:
– krąg podmiotów zobowiązanych
– zakres i przedmiot zobowiązania
– sankcje karne – sposób ustalania podstawy wymiaru kary;

13:00 - 13:30
Podsumowanie, pytania i dyskusja


Zapraszam do udziału! Szczegóły pod linkiem: powermeetings.eu

Dziękujemy za wysłane grafiki.