plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 74-407 Boleszkowice, Gudzisz 68
  • Telefon: +48 792-289-626
  • Fax: +48 95 727 77 02
  • E-mail: biuro@eko-konsult.pl

Udostępnij

Firma EKO-KONSULT służy klientom swoim doświadczeniem w zakresie ochrony przyrody i środowisko, oferując specjalistyczne badania, analizy i opracowania przyrodnicze.

Klientom zapewniamy kompleksowe doradztwo i nadzór na każdym etapie inwestycji. Przygotowujemy niezbędną dokumentację podczas realizacji budowy, remontu, konserwacji, termomodernizacji i innych.

Współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin, którzy swoim doświadczeniem w realizacji prac i projektów, specjalistycznych ekspertyz i badań przyrodniczych będą w stanie sprostać najtrudniejszym zadaniom.

Nasze usługi kierujemy do inwestorów, firm prywatnych, przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. Zapewniamy wsparcie instytucjom państwowym, gminom, spółdzielniom mieszkaniowym, zakładom, przedstawicielom różnych dziedzin gospodarki.

Posiadamy wiedzę, a nasza fachowość gwarantuje rzetelne i terminowe realizacje usług w oparciu o obowiązujące akty prawne i wytyczne w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony przyrody.

W Państwa imieniu przygotowujemy niezbędne dokumenty i opracowania w trakcie trwania inwestycji. W ramach naszych usług oferujemy również monitoring trybu prowadzonej procedury dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko.

Nasza praca jest naszą pasją, nie koniecznością.

Oferta

Fitosocjolog
Specjalista fitosocjolog odpowiedzialny jest za nadzór fitosocjologiczny, który wymagany jest podczas realizacji większości zadań inwestycyjnych. Jego rolą jest ochrona cennych siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunków roślin.


Chiropterolog
Specjalista chiropterolog prowadzi nadzór chiropterologiczny, który dotyczy szczególnie inwestycji w których planowana jest wycinka drzew. Opinia chiropterologa może być również wymagana podczas modernizacji obiektów inżynieryjnych mogących być potencjalnie miejscem zasiedlonym przez nietoperze.


Ornitolog
Zadaniem ornitologa jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego, czyli weryfikacja terenu realizacji inwestycji pod kątem obecności chronionych gatunków ptaków. Opiniowane są wszystkie miejsca mogące stanowić miejsce pobytu ptaków tj. drzewa, krzewy, nadbrzeża itp.


Herpetolog
Jego podstawowym zadaniem jest nadzór herpetologiczny, który jest niezbędny w czasie prowadzenia każdej inwestycji, zlokalizowanej najczęsciej na terenie bogatym w zbiorniki wodne stanowiące potencjalne siedliska chronionych gatunków płazów i gadów. Do zadań herpetologa należy przeszkolenie zespołu wykonawcy w zakresie wykonania zabezpieczeń terenu inwestycji ograniczających śmiertelność płazów w czasie prowadzenia prac.


Ichtiolog
Nadzór ichtiologiczny wskazany jest podczas realizacji projektów z zakresu hydrotechniki, modernizacji obiektów inżynieryjnych oraz wszędzie tam gdzie planowana jest ingerencja w środowisko wodne będące miejscem bytowania ryb.


Teriolog
Podczas nadzoru teriologicznego specjalista sprawdza teren inwestycji pod względem miejsc występowania chronionych gatunku ssaków oraz proponuje rozwiązania ograniczające wpływ prowadzonych prac na występujące w tym rejonie gatunki.


Entomolog
Entomolog prowadzi nadzór najczęściej podczas inwestycji, w ramach których przewidziana jest wycinka drzew. Jego zadaniem jest zinwentaryzowanie ich pod kątem znajdujących się w drzewach chronionych gatunków chrząszczy. W przypadku występowania na terenie inwestycji takich gatunków roślin jak na przykład tarnina czy krwiściąg lekarski nadzór entomologiczny dotyczy również chronionych gatunków motyli.

Kontakt do działów firmy

tel. +48 792-289-626
biuro: +48 793-289-626
fax: +48 95 727 77 02
e-mail: biuro@eko-konsult.pl
www.eko-konsult.pl

Słowa kluczowe

Dziękujemy za wysłane grafiki.