Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
23
lut 2022

IV edycja: Magazyny energii - aktualne regulacje, perspektywy rozwoju

Szczegóły wydarzenia

Polityka klimatyczna UE postrzega technologie magazynowania energii elektrycznej jako kluczowe dla wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawianych.

Większe wykorzystanie magazynów energii będzie zatem wspierać realizowanie ambitnych celów unijnej polityki w zakresie energii i klimatu, przewidującej ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w 2020 r., 40% w 2030 r., a następnie 80% w roku 2050. Ocenia się również, że magazynowanie energii elektrycznej na szeroką skalę będzie stanowić kluczowy czynnik usprawniający funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego, w szczególności wpływając z jednej strony na możliwość absorpcji większych wolumenów generacji energii ze źródeł odnawialnych, z drugiej zaś na poprawę bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Obserwowany w ostatnich latach szybki rozwój technologii magazynowania energii elektrycznej otworzył nowe możliwości jej praktycznego wykorzystania w różnych obszarach systemu elektroenergetycznego, czego obecny stan regulacji nie uwzględnia. Procedowane zmiany mają na celu stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju zastosowań magazynów energii elektrycznej, w tym usunięcie barier uniemożliwiających uzyskanie z tego tytułu korzyści ekonomicznych.

Warto zaznaczyć, że magazyny energii elektrycznej, między innymi przez wspieranie integracji OZE, wpisują się w realizację obowiązującej obecnie „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”.

 

Dziękujemy za wysłane grafiki.