plus

Dane kontaktowe

 • Adres: 81-571 Gdynia, Chwaszczyńska 180

Udostępnij

Strona główna Katalog firm J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

J.S. Hamilton realizuje akredytowane badania i pobory próbek w obszarze ochrony środowiska.

 

Zespół wysokiej klasy ekspertów i specjalistów zatrudnionych w naszych laboratoriach, wyszkolona kadra próbkobiorców, własny autorski program do obsługi próbek Geotask oraz sieć laboratoriów na terenie całego kraju pozawala nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie, w krótkim czasie.

 

Posiadamy wszelkie potrzebne uprawnienia i certyfikaty oraz nieustannie doskonalimy jakość świadczonych przez nas usług, uczestnicząc w programach badań biegłości, audytach wewnętrznych i zewnętrznych, a także nieprzerwanie podnosząc kwalifikacje pracowników.

 

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem wykorzystywanym do pomiarów, w tym również samplerami do średnio-dobowego pobierania próbek, proporcjonalnego do czasu lub przepływu oraz przygotowanym specjalnie do tego typu usług samochodami do transportu próbek laboratoryjnych w warunkach chłodniczych, co gwarantuje wysoką jakość i wiarygodność realizowanych usług.

 

Posiadamy Oddziały i laboratoria terenowe w całej Polsce, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić krótki czas transportu próbek z każdego miejsca, stabilność pobranego materiału i pewność, ze wyniki analizy pozostaną w stu procentach miarodajnych wyników badań.

 

Na sprawozdaniach z badań zostaje umieszczona również ocena wyników na zgodność z wymaganiami, co ułatwia zarówno Państwu jak i jednostkom nadzorującym ocenę wyników badań.
Na życzenie naszych klientów wysyłamy, za pomocą poczty kurierskiej, odpowiednie pojemniki przeznaczone do transportu prób wraz z instrukcją pobierania. Takie rozwiązanie gwarantuje szybkie dostarczenie próbek do naszego laboratorium a Państwu niższe koszty.

 

Usługi w zakresie Działu Ochrony Środowiska J.S. Hamilton obejmują swoim zakresem:

 

Badania wody – przeprowadzamy niezależne, akredytowane pobieranie próbek oraz badania wód powierzchniowych, gruntowych, technologicznych, basenowych i wiele innych;
Badania gleby – oferujemy różnorodne rodzaje odwiertów, pobierania próbek i badania gleby i osadów oraz usługi geotechniczne;
Badania odpadów – zakres badań obejmuje badania dopuszczające odpady do składowania jak i do dalszego wykorzystania np. jako paliwo energetyczne;
Badania ścieków – Badania wykonujemy przy wykorzystaniu metod referencyjnych określonych w obowiązujących regulacjach prawnych;
Badania osadów ściekowych – badania komunalnych osadów ściekowych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych;

Pobory i pomiary terenowe

Oferujemy akredytowane pobieranie i transport próbek na terenie całej Polski. Nasza Sekcja Poboru to zespół wykwalifikowanych próbkobiorców i liderów. Dysponujemy flotą ponad 60 specjalistycznych samochodów oraz systemem logistycznym do planowania poborów Geotask, połączonym z systemem zarządzania laboratorium LIMS.

Jesteśmy w stanie przeprowadzić akredytowane pobieranie próbek ścieków (chwilowych, uśrednionych, średnich dobowych) z pomiarem pH i temperatury, osadów ściekowych, wód (wody ze studni, wód basenowych, piezometrów, powierzchniowe, popłuczne, gruntowe, deszczowe), odpadów, gruntów i osadów w dowolnym miejscu na terenie całego kraju, na najwyższym poziomie.

 

Zapewniamy kompleksowy monitoring składowisk odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów, w tym:

 

 • pomiary poziomu i składu wód podziemnych i odciekowych,
 • pomiary wielkości przepływu i składu wód powierzchniowych,
 • pomiary emisji i składu gazów składowiskach,
 • pomiary osiadania i stateczności zboczy wraz z określeniem struktury i składu masy składowiska,
 • pomiary wielkości opadu atmosferycznego.

 

Od wielu lat zajmujemy się kompleksowo badaniami wody w basenach, w SPA, kąpieliskach oraz innych miejscach wykorzystywanych do kąpieli.

 

Zakres wykonywanych przez nas badań i analiz odpowiada kryteriom zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku oraz miejscu wykorzystywanym do kąpieli.

 

Obejmują one swoim zakresem pomiary na miejscu: stężenia chloru wolnego, ogólnego/całkowitego, pH. Temperatury, potencjału redox oraz pełne badania w zakresie fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym wykonywane w naszych akredytowanych laboratoriach.

 

Dokumentacja i usługi eksperckie

Wspólnie z wieloma wiodącymi ekspertami i organizacjami w kraju wykonujemy dokumentację, opinie i ekspertyzy, które pozwalają naszym klientom postępować zgodnie z prawodawstwem oraz zharmonizować ich praktyki z wymogami unijnymi.
W ramach usług eksperckich z zakresu ochrony środowiska wykonujemy:

 

DOKUMENTACJE NA ETAPIE INWESTYCYJNYM:

 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • Analiza porealizacyjna,
 • Due diligence.

 

DOKUMENTACJE DLA INSTALACJI IPPC:

 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego,
 • Raport początkowy,
 • Analiza o braku konieczności wykonania Raportu początkowego.

 

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI:

 • Ocena jakości powierzchni ziemi,
 • Projekt planu remediacji,
 • Raport początkowy,
 • Ocena występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska.

 

GOSPODARKA ODPADAMI:

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na przetwarzanie,
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na zbieranie odpadów,
 • Klasyfikacja odpadów,
 • Opinia o możliwości wykorzystania odpadów poza instalacjami,
 • Zgłoszenie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny,
 • Dokumentacja na potrzeby utraty statusu odpadów,
 • Opinia o braku konieczności ustalenia zabezpieczenia roszczeń,
 • Raport z monitoringu składowiska,
 • Opinia o możliwości przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych,
 • Podstawowa charakterystyka odpadu.

 

OCHRONA POWIETRZA:

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • Zgłoszenie instalacji nie wymagającej uzyskania zezwolenia,
 • Postępowanie kompensacyjne.

 

GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA:

 • Operaty wodnoprawne,
 • Analiza ryzyka ujęcia wód podziemnych.

 

WSPARCIE DLA PRZEMYSŁU:

 • Outsourcing środowiskowy (opłaty, KOBIZE, odpady, BDO),
 • Audyt środowiskowy,
 • Szkolenia.

Słowa kluczowe

Dziękujemy za wysłane grafiki.