Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
17
lut 2022

Nowelizacja ustawy o OZE – istotne zmiany w systemach wsparcia, nowy zakres uprawnień i obowiązków inwestorów

Szczegóły wydarzenia

Mocno oczekiwany przez inwestorów projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii został w październiku podpisany przez Prezydenta i nowelizacja weszła już w życie.

Projektowane regulacje przewidują szereg niezwykle istotnych zmian w obszarze funkcjonujących systemów wsparcia.

Mają one na celu m.in.:

➡ graniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji – zmiana kwalifikacji obowiązku – z koncesyjnego na rejestrowy,

➡ wprowadzenie definicji legalnej „łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej” – jako jednego z kluczowych parametrów systemu aukcyjnego, determinującego m.in. udział danej instalacji OZE we właściwym koszyku aukcyjnym,

➡ wprowadzenie nowej formuły kalkulacji ilości i wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w ramach systemu aukcyjnego w kolejnych następujących po sobie latach kalendarzowych,

➡ dokonanie zmian w obszarze zasad realizacji zobowiązania aukcyjnego oraz przepisów sankcyjnych,

➡skrócenie okresu kompensacji tzw. „dodatniego ujemnego salda”,

➡ uporządkowanie treści obowiązujących przepisów, jak również doprecyzowanie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

oraz

➡ przedłużenie maksymalnego okresu:

    obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej przez mikroinstalacje OZE działające poza systemem prosumenckim,
    obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT/FIP,
    obowiązku zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do pokrycia ujemnego salda w ramach systemu aukcyjnego

– do dnia 30 czerwca 2047 r., który jest zbieżny z projektowanym obecnie maksymalnym terminem udzielenia pomocy publicznej, tj. do 31 grudnia 2027 r.

Dziękujemy za wysłane grafiki.