Szczegóły ogłoszenia

PRZETARG NA: Budowa, wyposażenie oraz uruchomienie komór technologicznych na sieci wodociągowej

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Budowa, wyposażenie oraz uruchomienie komór technologicznych na sieci wodociągowej
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Ogłoszenie o zamówieniu - zamówienia sektorowe
Roboty budowlane
Nazwa:
,,Budowa systemu automatycznej regulacji sieci wodociągowej miasta Zakopane - etap 1"
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
1.Przedmiotem zamówienia jest budowa, wyposażenie oraz uruchomienie trzech komór technologicznych na sieci wodociągowej stanowiący etap 1 budowy systemu automatycznej regulacji sieci wodociągowej w Zakopanem.
2. W ramach zamówienia należy wybudować 3 komory technologiczne: 1-Komora Guty, 2-komora Ustup, 3 -Komora Ul. Podhalańska, - Komory należy wyposażyć w zawór regulujący ciśnienie, wraz z napędem i dodatkowym wyposażeniem. Sterowanie zaworem realizowane będzie poprzez telesterownik zainstalowana w szafce sterowniczej. W komorach należy zainstalować system monitoringu parametrów technologicznych w skład, którego wchodzić będą przepływomierz elektromagnetyczny oraz dwa czujniki ciśnienia. Zasilanie urządzeń eklektycznych należy zapewnić ze źródeł alternatywnych za pomocą zestawu z hydrogeneratorem.
Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ oraz dokumentacja techniczna udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego: https://sewik.com.pl/zamowienia-publiczne.
Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, wyposażenie oraz uruchomienie trzech komór technologicznych na sieci wodociągowej stanowiący etap 1 budowy systemu automatycznej regulacji sieci wodociągowej w Zakopanem.
2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia:
2.1.1. W ramach zamówienia należy wybudować 3 komory technologiczne:
1- Komora Guty,
2- komora Ustup,
3- Komora Ul. Podhalańska,
2.1.2. Komory należy wyposażyć w zawór regulujący ciśnienie, wraz z napędem i dodatkowym wyposażeniem. Sterowanie zaworem realizowane będzie poprzez telesterownik zainstalowana w szafce sterowniczej.
2.1.3. W komorach należy zainstalować system monitoringu parametrów technologicznych
w skład, którego wchodzić będą przepływomierz elektromagnetyczny oraz dwa czujniki ciśnienia.
2.1.4. Zasilanie urządzeń eklektycznych należy zapewnić ze źródeł alternatywnych za pomocą zestawu z hydrogeneratorem.
2.1.5. W ramach zamówienia należy wykonać wizualizację pracy komór w tym celu należy rozbudować istniejący w Spółce SEWIK system SCADA.
3. Wszelkie prace w ramach zamówiona należy wykonać zgodnie z udostępniona dokumentacją techniczną. Dokumentacja wymieniona w pkt. 3.4 SIWZ, zwana dalej ,,dokumentacją projektową" lub ,,dokumentacją techniczną" stanowi integralną część SIWZ oraz wzoru umowy.
c) Zamówienie należy wykonać z materiałów zakupionych i dostarczonych na własny koszt przez Wykonawcę.
d) Materiały budowlane mają być zgodne z warunkami przyłączeniowymi SEWIK, dokumentacją projektową oraz ze STWiORB.
e) Zakupione materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania przy budowie sieci wodociągowej.
f) Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu karty materiałowe planowanych do zastosowania materiałów i urządzeń.
g) Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko zdobędzie wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
h) Wykonawcy winni zapoznać się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz uzyskać wiarygodne informacje odnośnie do warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość, charakter oferty lub realizację zamówienia. W sytuacji, kiedy Wykonawca wygra przetarg, reklamacje
dotyczące zmiany wartości oferty w świetle zobowiązań Wykonawcy określonych w SIWZ i wzorze umowy nie będą rozpatrywane.
i) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych.
j) Dla przewidzianych w przedmiocie zamówienia robót budowlanych Zamawiający posiada zgłoszenie budowy z dnia 12.01.2021 r.
k) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomień oraz uzyskania pozwoleń i decyzji związanych z bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia.
l) Zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej należy do Wykonawcy robót.
n) Po wykonanych robotach Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania pisemnych oświadczeń wszystkich właścicieli działek, że nie zgłaszają oni żadnych zastrzeżeń odnośnie do pozostawionego porządku oraz przywrócenia terenu do stanu pierwotnego
Specyfikacja:pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://sewik.com.pl/zamowienia-publiczne.html
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Termin składania:2021-09-06
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 06/09/2021 Czas lokalny: 11:15 Miejsce: ,,TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. siedzibą w Zakopanem, 34-500 Zakopane, Ul. Szymony 17a, Mała sala obrad. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
Miejsce i termin realizacji:Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL2 Makroregion południowy
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Tatrzański, Gmina Miasto Zakopane.
Wymagania:Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
4. Istotne postanowienia związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ oraz w dokumentacji projektowej określonej w pkt. 3.4 SIWZ powyżej.
b) Oferta złożona przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty inwestycji
w tym opłaty związane z uzyskaniem aktualnych pozwoleń w tym m. in. zajęcia pasa drogowego jak również koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, odtworzenia nawierzchni wraz z podbudową po wykonanych pracach.
m) Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na roboty budowlane na okres 3 lat oraz na materiały i urządzenia zgodnie z gwarancją producenta.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm., dalej zwana: ,,Ustawą PZP") w oparciu o zapisy Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku.
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 15 Regulaminu.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 17 Regulaminu, Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów i oświadczeń:
1.Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt. 1 - 4 Regulaminu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
2. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 17 ust.1 Regulaminu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
3. Oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej i listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Warunek powyższy Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej przedmiot zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100)
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z opisanym sposobem dokonywania oceny spełnienia warunków jako spełnione/niespełnione, na podstawie poświadczeń, dokumentów i oświadczeń opisanych i wymaganych w pkt. 8 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki są przez Wykonawcę spełnione.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 17 Regulaminu, Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów i oświadczeń:
Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej przedmiot umowy, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100), z rozszerzeniem o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez Podwykonawców, jeżeli Wykonawca będzie korzystał z Podwykonawców.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminy składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
prace odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem zakresu oraz daty i miejsca wykonania, z którego wynika, że:
A. Wykonawca w ciągu ostatnich pięciu lat wykonał, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej, każda o długości, co najmniej 200,00 mb,
B. Wykonawca w ciągu ostatnich pięciu lat wykonał, co najmniej 2 zlecenia polegające na wykonaniu układu automatyki przemysłowej w branży wodociągowej, każde o wartości, co najmniej 100 000,00 zł brutto.
wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę budowlaną rozumie wykonanie robót budowlanych w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
A. Warunek ten Zamawiający uzna z a spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jednym Kierownikiem Budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi przebudowy sieci wodociągowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Wykazywana osoba musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
B. Warunek ten Zamawiający uzna z a spełniony, jeżeli złoży stosowne oświadczenie, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi do realizacji prac:
- Programistą SCADA - minimum 1 osoba posiadające doświadczenie we wdrażaniu systemów SCADA iFIX i stosowny certyfikat. Wskazana osoba, ma wykazać się doświadczeniem polegającym na udziale w realizacji co najmniej 2 projektów budowy systemu o ilości zmiennych co najmniej 1000.
C. Warunek ten Zamawiający uzna z a spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zadania będzie posiadać narzędzia developerskie dla systemu GE iFIX i GE Historian w formie licencji na kluczu USB.
Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z opisanym sposobem dokonywania oceny spełnienia warunków jako spełnione/niespełnione, na podstawie poświadczeń, dokumentów i oświadczeń opisanych i wymaganych w pkt. 8 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki są przez Wykonawcę spełnione.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 17 Regulaminu, Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów i oświadczeń:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt. 1 - 4 Regulaminu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
2. ,,wykaz robót budowlanych" (sporządzony według wzoru - załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez
roboty w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający rozumie wykonanie:
A. Wykonawca w ciągu ostatnich pięciu lat wykonał, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej, każda o długości, co najmniej 200,00 mb,
B. Wykonawca w ciągu ostatnich pięciu lat wykonał, co najmniej 2 zlecenia polegające na wykonaniu układu automatyki przemysłowej w branży wodociągowej, każde o wartości, co najmniej 100 000,00 zł brutto.
Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wskazane w wykazie najważniejsze roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa w pkt. 8.2 ppkt. 2) SIWZ są: poświadczenia, referencje, inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 8.2. ppkt 2) SIWZ, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
W przypadku konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt.8.2. ppkt. 2) SIWZ, budzą wątpliwość Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
3. Oświadczenie, o dysponowaniu co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przebudowy sieci wodociągowej zgodnie z obowiązującymi przepisami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
4. Oświadczenie, o dysponowaniu co najmniej jedną osobą - programistą SCADA - posiadającą doświadczenie we wdrażaniu systemów SCADA iFIX i stosowny certyfikat - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4A do niniejszej SIWZ.
5. Oświadczenie, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie posiadać narzędzia developerskie dla systemu GE iFIX i GE Historian w formie licencji na kluczu USB - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4B do niniejszej SIWZ.
III.1.4)
Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 17 Regulaminu.
III.1.6)
Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wysokość
zabezpieczenia: 5% wartości zamówienia brutto, określonej na podstawie oferty Wykonawcy. Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
Informacje dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera pkt 17 SIWZ.
III.1.7)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Informacje dotyczące rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy.
Warunki płatności:
a) Zapłata za wykonane roboty budowalne nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego bez zastrzeżeń i przekazaniu do użytkowania całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy.
b) Zaplata za prace będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
c) Zapłata Faktur VAT dokonana zostanie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z art. 108 a ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
d) Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie
z rozdziałem 3a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
III.1.8)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej wykonawców (współpartnerów) musi być złożona jako jedna oferta od jednego podmiotu i spełniać wymagania określone w Regulaminie oraz SIWZ. Wykonawcy występujący wspólnie (zgodnie z art. 16 Regulaminu) muszą ustanowić pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Ofertę złożoną przez spółkę cywilną traktuje się jako złożoną przez więcej niż jednego Wykonawcę w takim przypadku stosuje się postanowienia punktu 8.6 ppkt 1 SIWZ. Szczegółowe informacje dot. grupy Wykonawców zawiera pkt 8.6 SIWZ.
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Istotne dla stron postanowienia umowy, zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający informuję, iż integralną częścią umowy będzie kserokopia załącznika nr 1 do SIWZ (formularz oferty).
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/10/2021
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
W związku z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem informujemy, iż jawne otwarcie ofert zostanie przeprowadzone z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w pkt 13.5 SIWZ.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w SIWZ, dokumentacji projektowej i/lub dokumentacji technicznej i STWiORB opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry techniczne i eksploatacyjne, zastosowanie, nie gorsze niż opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej i STWiORB. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zastosować równoważne materiały lub urządzenia zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz oferowanych odpowiedników wraz z charakterystykami i dokumentami potwierdzającymi taką samą lub lepszą
ich jakość np. specyfikacje jakościowe, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty, itp., które potwierdzą w sposób niebudzący wątpliwości równoważność zaproponowanych materiałów lub urządzeń.
a) Pod pojęciem ,,minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych" Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach i informacji tj.: katalogach, stronach internetowych producentów, itp.
b) Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.
c) Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając za równoważny produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie złożenie stosownych dokumentów, uwiarygodniających materiały lub urządzenia równoważne.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do projektantów dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez cały okres trwania umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm., dalej: ,,KP") osób wykonujących czynności operatorów sprzętu ciężkiego lub sprzętu budowlanego oraz osób wykonujących prace instalacyjne oraz związane z budową 3 komór technologicznych.
3. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 10S/Komory/2021. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm., dalej zwana: ,,Ustawą PZP") w oparciu o zapisy Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK.
5. Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien się zapoznać z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych obowiązującym w SEWiK.
6. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.sewik.com.pl/images/pdf/regulamin_zamowien_2014_04.pdf
7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny dokument, który obowiązuje Wykonawcę i Zamawiającego podczas całego postępowania.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają właściwe przepisy określone w Regulaminie Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK oraz przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm., dalej ,,Kodeks Cywilny").
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zamawiający informuję, że Wykonawcy przysługuję prawo wniesienia protestu zgodnie z art. 71 ust. 1 Regulaminu od czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Regulaminu. Protest wnosi się do Zamawiającego w terminie 7 dni, od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią (art. 71 ust. 2 Regulaminu). Zamawiający, informuję, że środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy określone są w Dziale IV - art. 70 do art. 79 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa KapitałowaAdres pocztowy: ul. Kasprowicza 35 cMiejscowość: Zakopane, powiat tatrzanski, woj. MałopolskieKod pocztowy: 34-500Państwo: PolskaE-mail: przetargi@sewik.com.pl Tel.: +48 182024450Faks: +48 182024454Adres internetowy: http://www.sewik.com.pl
VI.5)
Kod CPV:45000000, 45111200, 45112200, 45112210, 45200000, 45231100, 45231110, 45231111, 45231112, 45232000, 51900000
Numer dokumentu:10S/Komory/2021
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.