Szczegóły ogłoszenia

PRZETARG NA: Termomodernizacji obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego /Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudową instalacji elektrycznej

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Termomodernizacji obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego /Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudową instalacji elektrycznej
Standard

Dane kontaktowe

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Województwo Pomorskie

Krajowy numer identyfikacyjny: 191674836

Adres pocztowy: ul. Okopowa 21/27

Miejscowość: Gdańsk

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Kod pocztowy: 80-810

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Kinga Zdobylak

E-mail: zamowienia@pomorskie.eu

Tel.: +48 583268859

Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa obejmująca zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu

„Termomodernizacji obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego (...)

Numer referencyjny: DAZ-Z.272.10.2021

II.1.2) Główny kod CPV

09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

25/05/2021 S99

https://ted.europa.eu/TED

1 / 17

Dz.U./S S99

25/05/2021

260892-2021-PL

2 / 17

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i

instalacyjnych dla projektu „Termomodernizacji obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – pogotowia

ratunkowe i szpitale psychiatryczne ” - Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudową instalacji

elektrycznej na potrzeby instalacji PV, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej – 10. Energia, Działania – 10.2. Efektywność

Energetyczna, Poddziałania – 10.2.1. Efektywność energetyczna, przy czym Zamawiający dokonał podziału

zamówienia na 2 części.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad

określonych ustawą Pzp dla zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi

unijne.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. T. Bilikiewicza

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45000000 Roboty budowlane

45100000 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków

45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261200 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45261410 Izolowanie dachu

45261900 Naprawa i konserwacja dachów

45262400 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262600 Różne specjalne roboty budowlane

45262690 Remont starych budynków

45300000 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310 Ochrona odgromowa

45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45316200 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

45317000 Inne instalacje elektryczne

45320000 Roboty izolacyjne

45340000 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442000 Nakładanie powierzchni kryjących

25/05/2021 S99

https://ted.europa.eu/TED

2 / 17

Dz.U./S S99

25/05/2021

260892-2021-PL

3 / 17

45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

51000000 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

51112000 Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. T. Bilikiewicza, ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk Budynek nr 17, Budynek

nr 19, Budynek nr 20, Budynek nr 21

II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa obejmująca zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu

„Termomodernizacji obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – pogotowia ratunkowe i szpitale

psychiatryczne” - Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudową instalacji elektrycznej na

potrzeby instalacji PV, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej – 10. Energia, Działania – 10.2. Efektywność Energetyczna,

Poddziałania – 10.2.1. Efektywność energetyczna dla następujących obiektów:

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. T. Bilikiewicza, ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk Budynek nr 17, Budynek

nr 19, Budynek nr 20, Budynek nr 21

Szczegółowy zakres Prac oraz sposób ich wykonania określają następujące dokumenty:

— program funkcjonalno-użytkowy pn. ”Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudową instalacji

elektrycznej na potrzeby instalacji PV” ABP Roman Wyrzykowski 80-171 Gdańsk, ul. Cygańska Góra 7b będący

załącznikiem nr 1 do SWZ

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, ze środków Samorządu Województwa

Pomorskiego oraz ze środków budżetu państwa

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 został określony w:

• SWZ

• Programie funkcjonalno-użytkowym pn. ”Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudową

instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV” ABP Roman Wyrzykowski 80-171 Gdańsk, ul. Cygańska Góra

7b dla części 1, 2 załącznik nr 1 do SWZ,

• wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2.1 do SWZ dla części 1,

• wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2.2 do SWZ dla części 2.

3. UWAGA: Niniejsze postępowanie nie obejmuje swoim zakresem instalacji ogniw PV na dachu budynku nr 26

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S.Kryzana w Starogardzie Gdańskim, a która to instalacja jest

również opisana w załączniku nr 1 do SWZ

Zamawiający umożliwia odbycie przez Wykonawców wizji lokalnej planowanego miejsca montażu instalacji

fotowoltaicznych. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiający wyznacza wizje lokalne w

następujących terminach:

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. T. Bilikiewicza, Budynek nr 17, Budynek nr 19, Budynek nr 20, Budynek

nr 21, ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk Zbiórka przed wejściem do budynku nr 17 dnia 8.06.2021 r. o godz. 9:00.

Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia, powołane są normy, aprobaty, specyfikacje

techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia

(nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy traktować jako przykładowe, a Wykonawca

25/05/2021 S99

https://ted.europa.eu/TED

3 / 17

Dz.U./S S99

25/05/2021

260892-2021-PL

4 / 17

ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego z tym zastrzeżeniem, iż zaproponowane

rozwiązania równoważne muszą spełniać co najmniej założenia projektowe.

CD SEKCJI II.2.2)

1) 74000000-9 Usługi profesjonalne w zakresie architektury i inżynierii

2) 74200000-1 Usługi doradcze dotyczące architektury i inżynierii

3) 74220000-7 Usługi architektoniczne i podobne

4) 74230000-0 Usługi inżynieryjne

5) 74222000-1 Usługi projektowania architektonicznego

6) 74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Dot. SEKCJI II.2.7)

Zgodnie z Rozdziałem VI SWZ Wymagany termin wykonania zamówienia:

Dla części nr 1 – Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie 4 miesięcy od dnia

zawarcia umowy, zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia i płatności, o którym mowa w § 12 wzoru

umowy (Załącznik nr 2.1 SWZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane i instalacyjne oraz zamontowane

urządzenia / Waga: 20 %

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe osób / Waga: 20 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 4

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

RPPM.10.02.01-22-0002/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w niniejszy postępowaniu.

2. Zamawiający w Rozdziale XX SWZ określił opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i

sposobu oceny ofert

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45000000 Roboty budowlane

25/05/2021 S99

https://ted.europa.eu/TED

4 / 17

Dz.U./S S99

25/05/2021

260892-2021-PL

5 / 17

45100000 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków

45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261200 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45261410 Izolowanie dachu

45261900 Naprawa i konserwacja dachów

45262400 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262600 Różne specjalne roboty budowlane

45262690 Remont starych budynków

45300000 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310 Ochrona odgromowa

45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45316200 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

45317000 Inne instalacje elektryczne

45320000 Roboty izolacyjne

45340000 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442000 Nakładanie powierzchni kryjących

45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

51000000 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

51112000 Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, budynek nr 6, ul. Paderewskiego 5, 76-200 Słupsk

II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa obejmująca zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu

„Termomodernizacji obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – pogotowia ratunkowe i szpitale

psychiatryczne” - Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudową instalacji elektrycznej na

potrzeby instalacji PV, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

25/05/2021 S99

https://ted.europa.eu/TED

5 / 17

Dz.U./S S99

25/05/2021

260892-2021-PL

6 / 17

Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej – 10. Energia, Działania – 10.2. Efektywność Energetyczna,

Poddziałania – 10.2.1. Efektywność energetyczna dla następujących obiektów:

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, budynek nr 6, ul. Paderewskiego 5, 76-200 Słupsk

Szczegółowy zakres Prac oraz sposób ich wykonania określają następujące dokumenty:

— program funkcjonalno-użytkowy pn. ”Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudową instalacji

elektrycznej na potrzeby instalacji PV” ABP Roman Wyrzykowski 80-171 Gdańsk, ul. Cygańska Góra 7b będący

załącznikiem nr 1 do SWZ

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, ze środków Samorządu Województwa

Pomorskiego oraz ze środków budżetu państwa

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 został określony w:

• SWZ

• Programie funkcjonalno-użytkowym pn. ”Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudową

instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV” ABP Roman Wyrzykowski 80-171 Gdańsk, ul. Cygańska Góra

7b dla części 1, 2 załącznik nr 1 do SWZ,

• wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2.1 do SWZ dla części 1,

• wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2.2 do SWZ dla części 2.

3. UWAGA: Niniejsze postępowanie nie obejmuje swoim zakresem instalacji ogniw PV na dachu budynku nr 26

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S.Kryzana w Starogardzie Gdańskim, a która to instalacja jest

również opisana w załączniku nr 1 do SWZ

Zamawiający umożliwia odbycie przez Wykonawców wizji lokalnej planowanego miejsca montażu instalacji

fotowoltaicznych. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiający wyznacza wizje lokalne w

następujących terminach:

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, budynek nr 6, ul. Paderewskiego 5, 76-200 Słupsk: Zbiórka przed

budynkiem biurowo – socjalnym dnia 9.06.2021 r. o godz. 9:00.

Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia, powołane są normy, aprobaty, specyfikacje

techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia

(nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy traktować jako przykładowe, a Wykonawca

ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego z tym zastrzeżeniem, iż zaproponowane

rozwiązania równoważne muszą spełniać co najmniej założenia projektowe.

CD SEKCJI II.2.2)

1) 74000000-9 Usługi profesjonalne w zakresie architektury i inżynierii

2) 74200000-1 Usługi doradcze dotyczące architektury i inżynierii

3) 74220000-7 Usługi architektoniczne i podobne

4) 74230000-0 Usługi inżynieryjne

5) 74222000-1 Usługi projektowania architektonicznego

6) 74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Dot. SEKCJI II.2.7)

Zgodnie z Rozdziałem VI SWZ Wymagany termin wykonania zamówienia:

Dla części nr 2 – Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie 3 miesięcy od dnia

zawarcia umowy, zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia i płatności, o którym mowa w § 12 wzoru

umowy (Załącznik nr 2.2. SWZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane i instalacyjne oraz zamontowane

urządzenia / Waga: 20 %

25/05/2021 S99

https://ted.europa.eu/TED

6 / 17

Dz.U./S S99

25/05/2021

260892-2021-PL

7 / 17

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe osób / Waga: 20 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 3

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

RPPM.10.02.01-22-0002/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w niniejszy postępowaniu.

2. Zamawiający w Rozdziale XX SWZ określił opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i

sposobu oceny ofert.

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru

zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

25/05/2021 S99

https://ted.europa.eu/TED

7 / 17

Dz.U./S S99

25/05/2021

260892-2021-PL

8 / 17

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie okoliczności wskazanych w

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie wskazanym

W art. 111 ustawy Pzp, Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25

czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub

przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania

ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu

popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z

dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo

oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o

których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

— lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki

W spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną

O zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba

że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące

porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi

wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,

W szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z

wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy

Z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

O ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia.

CD W SEKCJI III.1.2)

25/05/2021 S99

https://ted.europa.eu/TED

8 / 17

Dz.U./S S99

25/05/2021

260892-2021-PL

9 / 17

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

CD W SEKCJI III.1.1)

3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zamawiający

zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem

Wykonawcy.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający zbada, czy nie

zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie

z art. 110 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy

Pzp, jeśli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

7. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności o których mowa w art. 110

Ust. 2 ustawy Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę

I szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające

do wykazania rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

8. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

W ROZDZIALE VIII SWZ zawarto informację o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu określone przez zamawiającego.

2. Zamawiający wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub

zawodowej, tj.:

1) Wykonawcy

a) Dla części nr 1

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, co najmniej 2 instalacje fotowoltaiczne na budynku lub budynkach, o mocy szczytowej baterii ogniw

fotowoltaicznych co najmniej 5 kWp każda, (wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 5 do SWZ);

b) Dla części nr 2

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

25/05/2021 S99

https://ted.europa.eu/TED

9 / 17

Dz.U./S S99

25/05/2021

260892-2021-PL

10 / 17

okresie, co najmniej 2 instalacje fotowoltaiczne na budynku lub budynkach, o mocy szczytowej baterii ogniw

fotowoltaicznych co najmniej 10 kWp każda, (wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 5 do SWZ);

UWAGA:

• Zamawiający, na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. VIII ust.2 pkt

1) lit. a) i lit. b) SWZ, dopuszcza wskazanie tych samych dostaw dla wszystkich części zamówienia, na które

Wykonawca złoży ofertę.

• Zamawiający uzna również spełnienie warunku w przypadku wykazania dostaw zrealizowanych w ramach

robót budowlanych.

• W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - warunek określony w rozdz.

VIII ust.2 pkt 1) lit. a) SWZ, musi spełniać w całości przynajmniej jeden z Wykonawców;

• W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - warunek określony w rozdz.

VIII ust.2 pkt 1) lit. b) SWZ, musi spełniać w całości przynajmniej jeden z Wykonawców;

• Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach

technicznych lub zawodowych innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli spełnia

go w całości ten podmiot.

CD W POLU PONIŻEJ SEKCJI III.1.2)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

CD Z POLA POWYŻEJ SEKCJI III.1.2)

2) Osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (warunek taki sam dla części 1 i 2

zamówienia)

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia,

tj. dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do

wykonania przedmiotu zamówienia)

b) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia

budowlane do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

(lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia),

UWAGA:

• Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcję, o ile spełnia wymagania stawiane

osobom przewidzianym do pełnienia tych funkcji (dotyczy to również kierownika budowy).

• Zamawiający dopuszcza wskazanie tych samych osób dla wszystkich części zamówienia, na które

Wykonawca złoży ofertę, o ile spełniają wymagania stawiane osobom przewidzianym do pełnienia tych funkcji.

• Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji i

Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia

budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonania

przedmiotu zamówienia.

• W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej

muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne

25/05/2021 S99

https://ted.europa.eu/TED

10 / 17

Dz.U./S S99

25/05/2021

260892-2021-PL

11 / 17

funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje

zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 220 ze zm.).

3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać,

że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia

gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Odnośnie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem (podmiot trzeci), wykonawcy mogą

polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają dostawy, do realizacji

których te zdolności są wymagane.

6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

CD W POLU PONIŻEJ SEKCJI III.1.3)

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

CD Z POLA POWYŻEJ SEKCJI III.1.2)

7. Zamawiający zgodnie z art. 139 ustawy Pzp informuje, iż w pierwszej kolejności dokona badania i oceny

ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w

zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Dokumenty składane razem z ofertą zostały określone w rozdziale IX SWZ

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisana kwalifikowanym

podpisem elektronicznym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w

formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Do przygotowania

oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 3 do SWZ. W przypadku gdy

Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna

zawierać wszystkie istotne informacje wymagane we wzorze.

2. Wraz z ofertą należy złożyć:

1) Pełnomocnictwo, w przypadku:

a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa

ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwo lub inny dokument

potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

b) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna)

wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie

wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców albo

do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego należy załączyć do

oferty.

Wymagana forma:

Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o których

mowa powyżej przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym

podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Przez cyfrowe odwzorowanie, rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej

25/05/2021 S99

https://ted.europa.eu/TED

11 / 17

Dz.U./S S99

25/05/2021

260892-2021-PL

12 / 17

w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności

bezpośredniego dostępu do oryginału.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio

wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub

podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z

nich dotyczą lub notariusz.

2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy

środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określający w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego

te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

CD W POLU PONIŻEJ SEKCJI III.1.3)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

CD Z POLA POWYŻEJ SEKCJI III.1.3)

Wymagana forma:

Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym

podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci

papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.

3) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku

postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji,

zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wymagana forma:

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie

rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający

zaleca złożyć na Platformie zakupowej w odrębnym pliku opatrzonym nazwą „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

3. Zamawiający działając na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje żądanie oświadczenia, o którym

mowa w art. 125 ust. 1, tj. JEDZ wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

Dokumenty składane na wezwanie, podmiotowe środki dowodowe zostały określone w Rozdz. X SWZ

1.Zgodnie z art. 139 ust.2 ustawy Pzp oraz w związku z Rozdziałem IX ust. 3 SWZ Zamawiający wezwie

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym

niż 10 dni, aktualnego na dzień składania ofert Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu – JEDZ (Załącznik nr 4 do SWZ):

Wykonawca składa na wezwanie zamawiającego JEDZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w

zakresie wskazanym w rozdziale VII ust. 2 SWZ oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie

wskazanym w rozdziale VIII ust. 2 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw

25/05/2021 S99

https://ted.europa.eu/TED

12 / 17

Dz.U./S S99

25/05/2021

260892-2021-PL

13 / 17

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo

zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale X ust. 2 SWZ.

Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym

zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE)

2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu

zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej "JEDZ".

Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie

zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

Instrukcja wypełniania JEDZ wraz ze wskazaniem podmiotów zobowiązanych do jego złożenia oraz wymagana

forma została wskazana przez Zamawiającego w Rozdziale X ust. 1 SWZ.

CD W POLU SEKCJI VI.3)

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.1 do SWZ dla części nr 1 oraz załącznik nr 2.2 dla części nr 2.

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

3. Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane we wzorze umowy (załącznik nr 2.1 i 2.2

do SWZ).

4. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w rozdziale XXI SWZ.

5. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dalej zwanego zabezpieczeniem, w wysokości 5 % ceny

całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto). Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania

umowy - informacje na temat zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarto w Rozdziale XIII SWZ.

6. W rozdziale XIX SWZ zamawiający zawarł sposób obliczenia ceny.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania

zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 30/06/2021

Czas lokalny: 09:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 27/09/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

25/05/2021 S99

https://ted.europa.eu/TED

13 / 17

Dz.U./S S99

25/05/2021

260892-2021-PL

14 / 17

Data: 30/06/2021

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

W przypadku awarii Platformy zakupowej (systemu teleinformatycznego), która powoduje brak możliwości

otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu

awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego

postępowania.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej.

2.Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami jest:

Kinga Zdobylak–pracownik Departamentu Zamówień Publicznych i Administracji Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Pomorskiego.

Michał Sobczak–pracownik Biura Realizacji Projektów UMWP

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

CD z SEKCJI III.1.3)

2.Zgodnie z art. 126 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż

10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie i na zasadach określonych w Rozdziale X ust. 2 pkt 1

SWZ:

2)oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej (wzór zał.4 do SWZ) zgodnie z Rozdziałem X ust. 2 pkt 2 SWZ

3)oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.

1 ustawy (JEDZ) zgodnie z Rozdziałem X ust. 2 pkt 3 SWZ (wzór stanowi zał.8 do SWZ);

4)dokumentów dot. podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w celu

wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca

powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach

podmiotu trzeciego;

5)wykazu dostaw (na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. VIII ust.2

pkt 1 lit.a SWZ dla części 1 oraz w rozdz. VIII ust.2 pkt 1 lit.b SWZ dla części 2) wg wzoru wskazanego w zał. nr

25/05/2021 S99

https://ted.europa.eu/TED

14 / 17

Dz.U./S S99

25/05/2021

260892-2021-PL

15 / 17

5 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, na zasadach

i zgodnie z Rozdziałem X ust.2 pkt 5 SWZ

6) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego na potwierdzenie

spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. VIII ust.2 pkt 2 SWZ (według wzoru zał. 6 do

SWZ) na zasadach i zgodnie z Rozdziałem X ust.2 pkt 6 SWZ

3.Informacje na temat dokumentów składanych przez Wykonawców/podmioty udostępniające zasoby mających

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej określono w rozdz. VIII ust. 3-5

SWZ.

6.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe

na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.

7.W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach art. 118 PZP,

wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w odniesieniu

do każdego z tych podmiotów.

8.Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że uprzednio złożone podmiotowe środki dowodowe

nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia

wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

9.Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli

a. może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów

publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących

zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków.

b.podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o

którym mowa w art. 125 ust. 1.

10.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający

posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

11.Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, jakich może żądać Zamawiający

od Wykonawcy, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020r.,

składane są zgodnie z przepisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy Pzp.

12.Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na

język polski.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

25/05/2021 S99

https://ted.europa.eu/TED

15 / 17

Dz.U./S S99

25/05/2021

260892-2021-PL

16 / 17

1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony

prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

Informacje dodatkowe:

2. Opis sposobu przygotowywania oferty został określony w Rozdziale XVI SWZ.

3. Sposób oraz termin składania ofert został określony w Rozdziale XVII SWZ.

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy

zakupowej.

5. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia

oraz informacje, przekazywane winny być za pośrednictwem Platformy zakupowej za pomocą formularza

„Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

6. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z

wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych

I organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej Zamawiający zawarł w

Rozdziale XII SWZ.

7. Zgodnie z Rozdziałem XII SWZ ust.4 Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem

poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:

k.zdobylak@pomorskie.eu .

8. Jednocześnie zgodnie z Rozdziałem XIII SWZ ust. 1 Zamawiający nie przewiduje komunikowania się w inny

sposób, niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Zamawiający:

— nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art.

94 ustawy Pzp,

— nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn. oferty

przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ,

— nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz nie

przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

— nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust.1 pkt 8 ustawy Pzp,

— nie dopuszcza składania oferty w postaci katalogów elektronicznych ani dołączania katalogów

elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp,

— nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie zamówienia prowadzone jest w PLN,

— nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

— nie przewiduje udzielenia zaliczek

10. Podwykonawstwo:

1)Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2)W związku z realizacją zamówienia zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych

zadań zamówienia.

3)Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, wykonawca

wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz

podał (jeżeli są już znani) nazwy tych podwykonawców.4)Powierzenie części podwykonawcom nie zwalnia

wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

25/05/2021 S99

https://ted.europa.eu/TED

16 / 17

Dz.U./S S99

25/05/2021

260892-2021-PL

17 / 17

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20/05/2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.