Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
31
sty 2023

Transformacja energetyczna gmin – wyzwania i szanse

Szczegóły wydarzenia

Celem konferencji jest przedstawienie dobrych praktyk w zakresie transformacji energetycznej polskich gmin wraz z prezentacją dostępnych technologii i źródeł ich finansowania.

Oprócz wykładów, w trakcie konferencji odbędzie się wizyta studyjna po Słupskim Klastrze Bioenergetycznym, dająca możliwość obejrzenia realizowanych projektów dotyczących lokalnego wytwarzania i zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz elektromobilności. Wyzwaniem w czasach kryzysu energetycznego jest zapewnienie mieszkańcom i lokalnym przedsiębiorcom ciepła i energii elektrycznej w akceptowalnych cenach. Ratunkowe działania rządu na sezon grzewczy 2022/2023 łagodzą problem, jednak konieczne jest wdrożenie długofalowych działań i inwestycji służących transformacji gminnego ciepłownictwa i ogrzewnictwa. Podczas konferencji omówione zostaną różne modele zaangażowania w ten proces jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych oraz przedsiębiorstw komercyjnych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona klastrom energii jako formatowi współpracy różnych podmiotów w celu realizacji inwestycji energetycznych.

Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. zakłada powstanie przynajmniej 300 klastrów energii, czyli obszarów zrównoważonych energetycznie na poziomie lokalnym do 2030 roku. Na etapie opiniowania znajduje się projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC 99) zawierający szereg regulacji dotyczących klastrów energii. Równolegle z projektowanymi przepisami dotyczącymi klastrów energii, trwają prace nad nowelizacją przepisów w zakresie linii bezpośredniej. Koncepcja bezpośrednich linii energetycznych zakłada tańsze i bardziej efektywne korzystanie przez przemysł z energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wytwarzanej w pobliżu zakładów produkcyjnych. Budowa linii bezpośrednich ma przysłużyć się rozwojowi modelu energetyki rozproszonej, gdzie energia jest wytwarzana przez małe jednostki lub obiekty produkcyjne dla użytku lokalnego

Podczas konferencji odpowiemy na pytania:

  • Czy transformacja energetyczna gminy zwiększa jej bezpieczeństwo energetyczne?
  • Gdzie szukać dofinansowania na projekty energetyczne gminy?
  • Czy dzięki zielonym inwestycjom można obniżyć koszty energii dla mieszkańców, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców?
  • Jak współpraca przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji znajdujących się w otoczeniu biznesu wpływa na rozwój lokalnej gospodarki i środowisko?
  • Czy inwestycje w zieloną energię pozwolą tworzyć nowe miejsca pracy w regionie?
  • Czy inwestycje w zieloną energię dadzą impuls do rozszerzenia współpracy ze społecznością lokalną?
  • Czy inwestycje w zieloną energię pozwolą na modernizację małych miast i obszarów wiejskich?


Rejestracja >> psme.org.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.