Regulamin

I. Postanowienia wstępne regulaminu

Usługi korzystania z bazy danych w portalu internetowym ZielonaGospodarka.pl, dostępne pod adresem, www.zielonagospodarka.pl, zwanym dalej ZielonaGospodarka.pl , świadczone są przez firmę Gospodarka Morska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez VII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000419712. NIP 5833152110, REGON 221644806, zwaną dalej Gospodarka Morska.

1. Gospodarka Morska działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z portalu ZielonaGospodarka.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Korzystając z portalu ZielonaGospodarka.pl Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. Definicje

1. Portal ZielonaGospodarka.pl - serwis internetowy (www) oferowany przez Gospodarka Morska w domenie: www.zielonagospodarka.pl i innych domenach wypisanych w zakładce „o portalu”.

2. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu ZielonaGospodarka.pl

3. Baza Danych - baza danych wykorzystywana w portalu ZielonaGospodarka.pl

III. Zasady funkcjonowania serwisu

1. Portal ZielonaGospodarka.pl jest narzędziem, umożliwiającym poszukiwanie firm, instytucji, stowarzyszeń, organizacji poprzez katalog internetowy podzielony na kategorie i podkategorie oraz poprzez wyszukiwarkę słów kluczowych. Po wpisaniu odpowiedniego słowa kluczowego lub po wyborze odpowiedniej kategorii użytkownik przekierowany zostanie do:

- listy wyników wyszukiwania

- wizytówki zawierającej szczegółowe informacje na temat obiektu

2. Zalogowany Użytkownik ma możliwość zgłoszenia, aktualizowania danych do Bazy Danych przy użyciu formularzy dostępnych w portalu ZielonaGospodarka.pl

3. W portalu ZielonaGospodarka.pl oferowane są produkty reklamowe. Zasady korzystania z produktów reklamowych oraz ceny tych produktów regulowane są cennikiem oraz warunkami umowy reklamowej. Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie reklam równolegle z publikacją danych podanych przez Użytkownika. Reklamy te publikowane będą bez ingerencji w treść danych dodanych przez Użytkowników, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści.

IV. Odpowiedzialność i zasady korzystania z portalu

1. Użytkownikowi korzystającemu z Bazy Danych w portalu ZielonaGospodarka.pl zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub istotnej co do jakości lub ilości części Bazy Danych. Użytkownik nie może w sposób systematyczny i powtarzający się pobierać lub wtórnie wykorzystywać zawartości Bazy Danych.

2. Użytkownik ma prawo przesłania informacji o brakujących lub błędnych danych w Bazie Danych portalu ZielonaGospodarka.pl lub zawiadamiania o ewentualnym naruszeniu dóbr osobistych Użytkownika w związku z prezentowanymi w Portalu ZielonaGospodarka.pl Informacja taka lub zawiadomienie powinny być przesłane adres redakcja@zielonagospodarka.pl Po otrzymaniu informacji lub zawiadomienia o których mowa powyżej, pracownicy firmy Gospodarka Morska dołożą należytej staranności w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

3. Gospodarka Morska nie ponosi odpowiedzialności za:

- poprawność i aktualność danych zawartych w bazach danych
- decyzje lub działania jakie Użytkownik podejmie na podstawie danych zawartych w portalu ZielonaGospodarka.pl
- niewłaściwe i nie zawinione przez Gospodarka Morska działanie mechanizmów portalu ZielonaGospodarka.pl

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do portalu wszelkich treści o charakterze bezprawnym.

5. Gospodarka Morska ma prawo do zawieszenia działalności portalu ZielonaGospodarka.pl z istotnych przyczyn.

V. Polityka prywatności

1. Gospodarka Morska informują, iż podczas korzystania z portalu ZielonaGospodarka.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety.

VI. "RODO"

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej w tekście rozporządzenia RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administrator danych osobowych tj. Gospodarka Morska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Rajska 2, 80-850 Gdańsk informuje Państwa o:

1. danych administratora danych osobowych - Gospodarka Morska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Rajska 2, 80-850 Gdańsk

2. danych kontaktowych inspektora danych listownie na adres ulica Rajska 2, 80-850 Gdańsk lub przez adres e-mail: redakcja@zielonagospodarka.pl

3. celu przetwarzania danych osobowych - dostarczanie informacji drogą email poprzez „Newsletter portalu ZielonaGospodarka.pl” oraz "Mailing portalu ZielonaGospodarka.pl" oraz umożliwienie utworzenia konta użytkownika, które pozwala na korzystanie z wszystkich funkcjonalności portalu ZielonaGospodarka.pl

4. okresie, w którym dane osobowe będą przechowywane, a gdy to nie jest możliwe, kryteria ustalenia tego okresu – dane osobowe będą przechowywane do momentu prośby ze strony subskrybenta/użytkownika o ich całkowite usunięcie lub do momentu samodzielnego usunięcia danych przez subskrybenta/użytkownika

5. o prawie do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych

6. o prawie do żądania sprostowania danych osobowych

7. o prawie do ich usunięcia - w przypadku subskrybentów "Newslettera portalu ZielonaGospodarka.pl” usunięcie danych jest możliwe poprzez kliknięcie linku w stopce każdego newslettera. W przypadku zalogowanych użytkowników usunięcie danych jest możliwe poprzez kliknięcie linka "usuń konto i wszystkie moje dane" w zakładce "twoje dane" w panelu użytkownika

8. odbiorcy danych - twoje dane bedą dostępne tylko administratorowi danych oraz zaufanym partnerom administratora danych świadczących usługi techniczne na rzecz administratora danych

9. administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


VII. Reklamacje

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem portalu ZielonaGospodarka.pl

Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres redakcja@zielonagospodarka.pl lub listownie na adres siedziby firmy Gospodarka Morska.

Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

VIII. Postanowienia końcowe regulaminu

Gospodarka Morska nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z portalu ZielonaGospodarka.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Gospodarka Morska nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

Gospodarka Morska nie jest administratorem danych osobowych, nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych użytkowników ani też nie prezentuje, nie publikuje i nie udostępnia takich danych osobowych.

Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z portalem ZielonaGospodarka.pl prosimy kierować na adres redakcja@zielonagospodarka.pl

Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: redakcja@zielonagospodarka.pl

Do korzystania z usługi konieczne jest posiadanie komputera klasy PC ,MAC lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę internetową.

IX. Zmiany regulaminu

Gospodarka Morska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.

W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z portalu ZielonaGospodarka.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.