Ku neutralności klimatycznej. Drugi konkurs w programie NCBR „Nowe technologie w zakresie energii”

zk

14.03.2022 13:27 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Ku neutralności klimatycznej. Drugi konkurs w programie NCBR „Nowe technologie w zakresie energii”

Partnerzy portalu

Ku neutralności klimatycznej. Drugi konkurs w programie NCBR „Nowe technologie w zakresie energii” - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Ponad 390 mln zł na projekty z zakresu energetyki solarnej, energetycznego wykorzystania odpadów i ciepła z gazów poprocesowych i geotermii trafi do konsorcjów przemysłowo-naukowych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi konkurs w programie strategicznym „Nowe technologie w zakresie energii”. Nabór wniosków rozpocznie się 1 kwietnia br.

Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii” wspiera osiągnięcie przez Polskę neutralności klimatycznej, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne państwa i zwiększających konkurencyjność rodzimej gospodarki. W efekcie powinno się to przyczynić do zwiększenia się o 20-50% – w stosunku do poziomu z roku 2020 – udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł (OZE) w krajowym ogólnym miksie energetycznym.
Przed innowatorami strategiczne i ambitne zadanie

Cele szczegółowe programu, w które wpisuje się tematyka drugiego konkursu to: rozwój potencjału przemysłu energetyki odnawialnej, rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej, obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych.

- Dążymy do istotnej zmiany modelu gospodarczego, którego cechą charakterystyczną jest transformacja do gospodarki, w szczególności energetyki, niskoemisyjnej. Taka gospodarka ma nie tylko stanowić naturalną drogę do obniżenia kosztów środowiskowych, ale stać się rozwiązaniem problemu wyczerpywania się szeroko rozumianych zasobów paliw kopalnych i coraz większego kosztu ich pozyskania. Niezależnie od czynników środowiskowych i ekonomicznych transformacja energetyczna staje się kołem napędowym rozwoju innowacyjnych technologii. Dlatego ogłaszając drugi już konkurs w programie „Nowe technologie w zakresie energii”, stawiamy przed naszymi przedsiębiorcami i naukowcami ambitne zadanie, wpisujące się w strategiczne cele polskiej, a także europejskiej polityki energetyczno-klimatycznej, najpełniej wyrażone w strategii Europejskiego Zielonego Ładu– mówi dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jaki budżet i dla kogo?

Projekty zgłaszane w konkursie ma wyróżniać duży potencjał innowacyjny oraz wysoki stopień zaawansowania technologicznego.

Na wsparcie projektów w konkursie „Nowe technologie w zakresie energii II” NCBR przeznacza 393 mln zł. Kwota ta została podzielona pomiędzy trzy obszary tematyczne:
„Energetyka solarna” – 125,9 mln zł,
„Energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła z gazów poprocesowych” – 125,9 mln zł,
„Energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego (geotermia)” – 141,2 mln zł.

Zagadnienia badawcze, które można podjąć w ramach danego tematu szczegółowo określa regulamin konkursu. Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek w danym temacie, przy czym dopuszcza się, że złoży kilka wniosków na różne projekty w różnych tematach lub w różnych obszarach tematycznych.

Nabór wniosków rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca br., do godz. 16.00. Wnioski należy składać poprzez stronę internetową NCBR w systemie LSI. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja przemysłowo-naukowe, składające się maksymalnie z trzech podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej. Liderami konsorcjów mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie można przeznaczyć na opracowanie studium wykonalności, realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie NCBR zaprasza również do udziału w spotkaniu informacyjnym online, poświęconym naborowi, które odbędzie się 28 kwietnia br. To okazja dla przedsiębiorstw i jednostek naukowych do zadania ekspertom Centrum pytań dotyczących np. systemu, oceny czy kwalifikowalności kosztów. Szczegóły na stronie NCBR.

Konkurencja sprzyja jakości


Co istotne, projekty będą realizowane w trzech fazach i będą ze sobą konkurować. W fazie  pierwszej, przewidzianej na 9 miesięcy, należy opracować studium wykonalności techniczno-ekonomiczne, dowodzące zasadności realizacji zgłoszonej propozycji. Faza druga ma prowadzić do osiągnięcia w projekcie co najmniej 6. poziomu gotowości technologicznej i będzie realizowana przez 2 lata. Wreszcie w trzeciej fazie, realizowanej nie dłużej niż 3 lata, opracowane rozwiązanie powinno osiągnąć co najmniej 8. poziom gotowości technologicznej.

Zgodnie z założeniami Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii”, wsparcie finansowe w kolejnych fazach będzie udzielane tylko tym projektom, które otrzymają pozytywną rekomendację podczas oceny rezultatu poprzednich faz.

– Program zakłada praktyczne zastosowanie stworzonych rozwiązań. Koncentracja działań na kilku wybranych obszarach technologicznych oraz sposób prowadzenia konkursów w poszczególnych fazach programu powinny, poprzez wewnętrzną rywalizację, doprowadzić do stworzenia ulepszonych, konkurencyjnych rozwiązań - wskazuje p.o. dyrektor NCBR Remigiusz Kopoczek.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi dla fazy pierwszej – 100 tys. zł, dla fazy drugiej – 15 mln zł, a dla fazy trzeciej – 80 mln zł. Wykonawcy będą zobowiązani do wdrożenia wyników projektu w ciągu trzech lat od zakończenia realizacji jego trzeciej fazy. Jednostki naukowe mogą liczyć na 100% dofinansowania w ramach działalności niegospodarczej. W przypadku przedsiębiorstw poziom dofinansowania na realizację poszczególnych prac w projekcie jest zróżnicowany i szczegółowo określony w regulaminie konkursu.

Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii”, przygotowany przez Radę NCBR, został zatwierdzony w 2020 roku przez Ministra Edukacji i Nauki. Środki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na jego realizację w latach 2020-2029 to 800 mln zł. Pochodzą one z dotacji celowej na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych. Warto przypomnieć, że poza tym programem NCBR prowadzi inne działania na rzecz transformacji energetycznej polskiej gospodarki, realizowane w formule zamówień przedkomercyjnych.

Szczegółowe informacje na temat drugiego konkursu w programie strategicznym „Nowe technologie w zakresie energii” znajdują się na stronie.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.