Wodorowy produkt przyszłości [WYWIAD]

zk

23.05.2023 11:24
Strona główna Energetyka, OZE Wodorowy produkt przyszłości [WYWIAD]

Partnerzy portalu

Wodorowy produkt przyszłości [WYWIAD] - ZielonaGospodarka.pl
Fot. PARP

Zaledwie kilka tygodni temu stworzony na Politechnice Gdańskiej reaktor do pirolizy niesortowanych odpadów przemysłowych i komunalnych W2H2 stał się Polskim Produktem Przyszłości. O tym innowacyjnym rozwiązaniu opowiada odpowiedzialny za część inżynierską - współzałożyciel firmy W2H2 - Łukasz Łupina.

Żaneta Kłostowska: Nie jest niczym nowym, że każdego dnia świat zalewa fala odpadów nienadających się do recyklingu ze względu na swoją złożoną strukturę czy po prostu koszty. Skąd pomysł na takie ukierunkowanie produkcji wodoru?

Łukasz Łupina:
Pomysł na wykorzystanie odpadów do produkcji wodoru wynika z potrzeby znalezienia alternatywnych i zrównoważonych sposobów pozyskiwania paliw i surowców. Odpady, które stanowią problem dla środowiska, mogą również być wartościowym źródłem surowców, jeśli będą odpowiednio przetwarzane. W przypadku projektu W2H2 technologia pirolizy pozwala na rozkład termiczny odpadów w kontrolowanych warunkach bez udziału tlenu, co minimalizuje emisję dwutlenku węgla i umożliwia odzyskanie cennych składników, takich jak wodór. Produkcja wodoru z odpadów jest zatem innowacyjnym i zrównoważonym sposobem na wykorzystanie tych materiałów, zamiast ich składowania lub spalania, co przyczynia się do ochrony środowiska.

Ta technologia, to najprościej mówiąc sytuacja win-win - nie bez powodu została wyróżniona jako Polski Produkt Przyszłości. Pozbywamy się ton odpadów, przy czym zaopatrujemy przemysł czy sektor transportu w ekologiczne paliwo. Czy mógłby Pan przybliżyć działanie reaktora?

Technologia W2H2 oparta jest na pirolizie, która umożliwia przekształcenie odpadów niesortowanych, zarówno przemysłowych, jak i komunalnych, w cenny surowiec – wodór. Działanie reaktora polega na kontrolowanym rozkładzie termicznym odpadów w warunkach pozbawionych tlenu. Proces ten zachodzi w wysokich temperaturach - powyżej 800°C.

Podczas pirolizy dochodzi do przekształcenia odpadów w różne produkty. Głównym zainteresowaniem w przypadku technologii W2H2 jest produkcja wodoru. W wyniku procesu pirolizy powstaje gaz pirolityczny, który jest kolejno poddany separacji w instalacji PSA.

W rezultacie reaktora W2H2 uzyskujemy ekologiczny wodór, który może być wykorzystywany w różnych sektorach gospodarki. Może być używany jako paliwo dla pojazdów zasilanych wodorowymi ogniwami, jako źródło energii w elektrowniach wodorowych, czy też jako nośnik energii w systemach magazynowania energii. Oprócz wodoru produktami procesu jest karbonizat oraz ciepło odpadowe oraz poseparacyjne palne gazy resztkowe, które służą do zasilenia agregatu prądotwórczego i kolejno do podgrzania odpadów.

Na jakim poziomie kształtują się zdolności produkcyjne standardowej instalacji, ile wodoru można docelowo produkować i jaka przypada na nią ilość odpadów?

Standardowa instalacja reaktora W2H2 miałaby zdolność przetworzenia 1000 kg/h odpadów RDF, co daje około 8 000 ton rocznie i produkcji 320 ton wodoru rocznie. Instalacja składałaby się z 6 reaktorów – pięciu pracujących w sposób ciągły i jednego rezerwowego.

Wydajność instalacji została dostosowana do średniej ilość produkowanego RDF w zakładach przetwarzania odpadów, która wynosi do 10 000 ton dla pojedynczego obiektu.
Ważne jest, że technologia reaktora W2H2 oferuje elastyczność i skalowalność, co oznacza, że instalacja może być projektowana i rozbudowywana zgodnie z indywidualnymi wymaganiami, umożliwiając dostosowanie zdolności produkcyjnych do konkretnych warunków i potrzeb rynkowych.

Czy Pana zdaniem wodór pochodzący z kolokwialnie mówiąc „śmieci” będzie konkurencyjny cenowo na rynku?

Nasza technologia podobnie jak elektrolizery będzie korzystać z energii elektrycznej. Zakładamy, że będzie to energia uzyskiwana z odnawialnych źródeł energii. Dla uzyskania 1 kg wodoru w naszej technologii zużyjemy ok. 10 kWh energii elektrycznej, dla porównania w elektrolizerach jest to 30-40 kWh, dodatkowo w przypadku W2H2 mamy profit wynikający z przetwarzania odpadów, które mają wartość ujemną, czyli płacą za ich odbiór.

Jakie są dalsze plany firmy? Czy może powstaną instalacje w centrach miast - na kształt tej w Wiedniu, które będzie można docelowo połączyć z infrastrukturą do tankowania samochodów? Czy może będą to mikroreaktory dedykowane małym osiedlom połączonym z magazynowaniem energii?

Firma ma ambitne plany rozwoju dla technologii reaktora W2H2. Oprócz standardowych instalacji istnieje możliwość rozważenia różnych wariantów, które dostosowują się do różnych potrzeb i lokalizacji. Jednym z potencjalnych scenariuszy jest rozwój instalacji w miastach, gminach. Takie lokalizacje mogłyby służyć jako źródło wodoru dla lokalnej infrastruktury paliwowej. Połączenie instalacji reaktora W2H2 z infrastrukturą tankowania samochodów umożliwiłoby dostarczanie ekologicznego paliwa dla pojazdów w centrum miasta, przyczyniając się do redukcji emisji i poprawy jakości powietrza. W tym wypadku ogromną zaletą jest multiplikowalność technologii oraz jej elastyczność w dostosowaniu do wymagań. Firma stale analizuje rynek i dostosowuje swoje plany rozwoju do zmieniających się potrzeb i możliwości technologicznych. Głównym celem jest szerokie wdrożenie technologii reaktora W2H2 na skalę komercyjną, przyczyniając się do transformacji energetycznej i zrównoważonego rozwoju.

Kluczowym aspektem innowacyjnych technologii jest zrównoważony rozwój - jak w Pana opinii "Reaktor W2H2" może się przyczynić do osiągnięcia tych celów? Jakie grupy docelowe mogą i powinny skorzystać z tej technologii i jak Pan ocenia korzyści, które ona niesie za sobą w perspektywie długofalowej dla społeczeństwa?

Technologia W2H2 może być kluczowym narzędziem w osiąganiu zrównoważonego rozwoju i przyczynia się do realizacji wielu celów związanych z ochroną środowiska i długofalowym dobrobytem społeczeństwa. Po pierwsze, technologia reaktora W2H2 przyczynia się do redukcji ilości odpadów, które trafiają na składowiska czy są spalane w tradycyjny sposób. Dzięki zastosowaniu pirolizy, wartościowe składniki zawarte w odpadach, takie jak wodór, mogą być odzyskane, minimalizując jednocześnie emisję dwutlenku węgla. To przekłada się na ochronę środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów. Grupy docelowe, które mogą skorzystać z tej technologii, są różnorodne. Przemysł, w tym sektor transportu, może wykorzystać wodór jako ekologiczne paliwo, redukując emisję szkodliwych substancji i przyczyniając się do walki ze zmianami klimatycznymi. Instalacje W2H2 mogą być również wykorzystane w sektorze energetycznym do produkcji energii i magazynowania jej w postaci wodoru, co wpływa na rozwój energetyki odnawialnej.

W perspektywie długofalowej technologia reaktora W2H2 przynosi liczne korzyści społeczeństwu. Przede wszystkim, redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza przyczynia się do poprawy jakości powietrza i zdrowia mieszkańców. Ponadto, produkcja wodoru z odpadów może przyczynić się do zmniejszenia zależności od paliw kopalnych, wzmacniając niezależność energetyczną kraju. Ponieważ reaktor W2H2 wykorzystuje odpady jako surowiec, istnieje potencjał do tworzenia nowych miejsc pracy związanych z gospodarką odpadami i nowymi sektorami związanymi z produkcją i wykorzystaniem wodoru. W rezultacie, technologia reaktora W2H2 ma potencjał przyczynić się do transformacji energetycznej, ochrony środowiska i tworzenia zrównoważonej przyszłości. Korzyści, jakie niesie ze sobą dla społeczeństwa, obejmują poprawę jakości życia, ochronę zdrowia publicznego, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz rozwój nowych sektorów gospodarki opartych na odnawialnych źródłach energii.

Jakie są perspektywy rozwoju i zastosowania tej technologii w przyszłości?

Projekt W2H2 Waste to Hydrogen ma ambitne plany rozwoju w przyszłości. Głównym celem jest komercjalizacja technologii i wdrożenie jej na większą skalę.

Obecnie kontynuujemy B&R niezbędne dla doskonalenia technologii, zwiększenia wydajności i redukcji kosztów produkcji, jednocześnie prowadzimy rozmowy z wiodącymi zakładami przetwarzania odpadów w celu wyboru partnera do budowy instalacji pilotażowej - pełnoskalowej farmy W2H2 z sześcioma reaktorami. Naszym celem jest pozyskanie dofinansowania oraz uzyskanie dostępu do surowca i terenu pod budowę instalacji. W ramach tego projektu nasza firma będzie odpowiedzialna za dostarczenie reaktorów, opracowanie projektu farmy, udział w rozruchu instalacji oraz przeprowadzanie badań i testów w celu optymalizacji produkcji. Ponadto planujemy certyfikację urządzenia, aby móc prowadzić dalszą sprzedaż.

Pierwszym kamieniem milowym będzie uruchomienie pilotażowej farmy W2H2 oraz certyfikacja reaktora na terenie Polski w 2024 roku. W drugim etapie projektu, po udanym pilotażu i potwierdzeniu dobrych relacji z partnerem, zamierzamy założyć spółkę, która będzie odpowiedzialna za wyszukiwanie nowych lokalizacji farm W2H2, budowę i uruchamianie instalacji. Udział w tej spółce przyniesie nam korzyści w postaci wzrostu sprzedaży reaktorów W2H2 oraz uzyskiwania zysków ze spółki. W trzecim etapie planujemy rozbudowę sieci partnerów poprzez zakładanie kolejnych spółek do budowy farm W2H2. Jako właściciel technologii nie zamierzamy udzielać wyłączności na instalacje farm W2H2 jednemu podmiotowi. Naszym celem jest ulokowanie przynajmniej jednej farmy W2H2 w każdym z województw w Polsce. Dlatego szukamy więcej partnerów, aby zrealizować ten plan. Drugim kamieniem milowym będzie osiągnięcie rozpoznawalności w Polsce i ulokowanie przynajmniej jednej farmy W2H2 w każdym województwie do roku 2026. W czwartym etapie planujemy wejście na rynek europejski. W branży odpadowej w Polsce działają duże korporacje zagraniczne. Będziemy podejmować działania, aby za ich pośrednictwem zaistnieć na rynku europejskim. Taki alians mógłby zapewnić nam odpowiednie otoczenie biznesowe i prawne przy wejściu na nowe rynki. Nie wykluczamy również pokrywania się etapu trzeciego i czwartego.

Naszym celem jest osiągnięcie trzeciego kamienia milowego - pierwszej instalacji W2H2 poza granicami Polski do roku 2027. Przygotowanie udostępnienia całego systemu prowadzenia farm W2H2 w postaci franchisingu jest kolejnym krokiem w rozwoju naszej technologii. Po sprawdzeniu i rozpoznawalności marki W2H2 uważamy, że dalszy rozwój poprzez sieć franczyzobiorców jest uzasadniony. Franczyzobiorcy otrzymaliby kompletny zestaw urządzeń potrzebnych do stworzenia farmy W2H2 oraz niezbędne know-how, w zamian za opłaty franczyzowe. Korzyścią dla franczyzobiorcy byłaby możliwość rozpoczęcia działalności przy niskich kosztach, sprawdzone technologie zapewniające bezpieczeństwo oraz stabilne przychody. Natomiast korzyścią dla nas jako franczyzodawcy byłoby zdynamizowanie sprzedaży i poszerzenie rynków. Kluczowym elementem w tej fazie będzie współpraca z instytucjami bankowymi i leasingowymi w celu zapewnienia finansowania dla potencjalnych franczyzobiorców. Osiągnięcie gotowości do udostępniania farm W2H2 na zasadzie franczyzy lub najmu do roku 2030 będzie czwartym kamieniem milowym, który stawiamy sobie za cel. Przez udostępnienie systemu franchisingowego, będziemy w stanie efektywnie dotrzeć do większej liczby lokalizacji i zrealizować naszą wizję ulokowania farm W2H2 w różnych regionach.

Dzięki realizacji tych planów rozwoju chcemy w pełni wykorzystać potencjał naszej technologii.

Dziękuję za rozmowę
Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24525,00 $ tona 1,03% 24 maj
 Cynk 2305,00 $ tona -2,41% 24 maj
 Aluminium 2233,00 $ tona 1,45% 24 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.