POWER CONNECT EXPO_2024_strona główna

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii - ZielonaGospodarka.pl
30.08.2023 14:35
Strona główna Energetyka, OZE Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii

Partnerzy portalu

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii - ZielonaGospodarka.pl

Kancelaria Prezydenta poinformowała w środę , że Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Celem ustawy jest zwiększenie ich udziału w krajowym zużyciu energii brutto. Promuje ona m.in. rozwój klastrów energii oraz zwalnia z pozwoleń na budowę fotowoltaikę do 150 kW.

"Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw" - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta.

Jak podano celem ustawy jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym zużyciu energii brutto, a także szeroko pojęty rozwój sektora energii zgodny założeniami redukcji emisyjności gospodarki i spełniania zobowiązań międzynarodowych.

Wskazano, że ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zwaną dalej „dyrektywą RED II” w sektorze energetycznym.

Zwrócono uwagę, że jednym z celów ustawy jest stworzenie warunków umożliwiających realizację obowiązków wynikających z REDII w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r.

"Uchwalona ustawa w zakresie rozwiązań dot. biometanu oraz klastrów energii, stanowi kamień milowy wskazany w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) „ - podkreślono.

Jak wskazano, zakres zmian dotyczących rozwoju sektora biometanu obejmuje m.in.: wprowadzenie definicji biometanu oraz wyłączenie pojęcia biogaz rolniczy z definicji biogazu; w związku z wprowadzeniem pojęcia biometan – wprowadzono również zmiany w ustawie – Prawo energetyczne w zakresie pojęcia paliwo gazowe. Rozszerzono też uprawnienia prezesa URE w zakresie prowadzenia kontroli informacji oraz oświadczeń składanych przez wytwórcę biometanu. Utworzono „rejestr wytwórców biogazu”, który ma być prowadzony przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Poszerzono obszar działalności spółdzielni energetycznych o możliwość wytwarzania biometanu. Nowela wprowadza też usprawnienia postępowań związanych z pozyskaniem decyzji w sprawie przyłączania instalacji wytwarzających biometan do sieci gazowej.

Poinformowano również, że ustawa wprowadza także szereg rozwiązań promujących rozwoju klastrów energii m.in. ustanawia czytelne zasady zawierania porozumień o utworzeniu klastra energii oraz zmienia definicji klastra energii, określa wymagania, których spełnienie przez klaster energii będzie umożliwiać skorzystanie ze zwolnienia z opłat określonych w ustawie oraz z preferencyjnego sposobu rozliczeń.

Dodano, że ustawa też wprowadza rejestr klastrów energii. Zaznaczono, że rejestr jest jawny i prowadzony przez Prezesa URE w postaci elektronicznej. Wpis do rejestru jest dobrowolny, jednak uzyskanie wpisu umożliwiałoby – po spełnieniu innych warunków – uzyskiwanie korzyści z przyjętego dla klastrów energii systemu wsparcia.

W ustawie o odnawialnych źródłach energii doprecyzowuje przepisy dotyczące pierwszeństwa zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych i instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz wprowadza zasady wydawania i rozliczania gwarancji pochodzenia ciepła i chłodu z OZE w celu wypromowania i zainteresowania ekologicznymi dostawami ciepła.

Zaznaczono, że nowelizacja zwalnia z pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kW. "To oznacza, że mikroinstalacje OZE będą mogły osiągać moc 150 kW. Obecnie, ze zwolnienia z ubiegania się o pozwolenie na budowę obowiązuje dla systemów OZE o mocy nieprzekraczającej 50 kW" - wyjaśniono.

W stosunku do prosumenta lokatorskiego nowelizacja wprowadza fakultatywną opcję, jedynie dla prosumentów energii odnawialnej wytwarzających energię na potrzeby części wspólnej budynku wielolokalowego (np. wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielniom mieszkaniowym), Polegającą na możliwości zmiany formy wynagrodzenia za energię.

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkami. 

autorka: Anna Bytniewska

ab/ drag/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.