Komisja sejmowa przyjęła poprawki do projektu noweli o ocenach oddziaływania na środowisko

Komisja sejmowa przyjęła poprawki do projektu noweli o ocenach oddziaływania na środowisko - ZielonaGospodarka.pl
12.07.2023 20:45
Strona główna Klimat, Edukacja Komisja sejmowa przyjęła poprawki do projektu noweli o ocenach oddziaływania na środowisko

Partnerzy portalu

Komisja sejmowa przyjęła poprawki do projektu noweli o ocenach oddziaływania na środowisko - ZielonaGospodarka.pl

Sejmowa komisja ochrony środowiska odrzuciła wszystkie poprawki opozycji do projektu noweli ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko. Posłowie przyjęli dwie poprawki PiS - znoszącą gwarancje w umowach na roboty budowlane w energetyce jądrowej oraz dotyczącą odpadów.

W środę sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrywała 25 poprawek zgłoszonych we wtorek podczas drugiego czytania ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Posłowie negatywnie ustosunkowali się do wniosku Lewicy, KP, i Polski 2050 o odrzucenie ustawy. Negatywnie zaopiniowali także 21 poprawek zgłoszonych głównie przez KO.

Cztery poprawki zgłoszone przez PiS uzyskały pozytywną opinię komisji. Jak wyjaśniła strona rządowa, poprawki te, głosowane w pakiecie, mają uszczelnić kwestie związane z transgranicznym przemieszczaniem odpadów, a także ułatwić proces związany z nakazaniem usunięcia nielegalnie przemieszczonych odpadów. Podwyższają też kary administracyjne związane z nielegalnym przemieszczaniem odpadów do 1 mln zł. Nowa propozycja ma także "zmienić podejście" do pojazdów wprowadzanych na rynek jako odpad, które przez dopuszczenie do ruch stracą ten status. By tak się stało, pojazd musi zostać naprawiony, a naprawa ma być potwierdzona pozytywnym wynikiem dodatkowego badania technicznego.

Posłowie zaaprobowali też poprawkę PiS, która ma usprawnić realizację projektów energetyki jądrowej. Zgodnie z tą poprawką przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących gwarancji nie stosuje się do umów o roboty budowlane dotyczących inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, zawartych między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą).

Wyjaśniono, że chodzi o obniżenie kosztów z tytułu wykonania umowy na roboty budowlane. Jak stwierdziła strona rządowa, w przypadku energetyki jądrowej koszty robót budowalnych mogą wynosić "nawet kilkadziesiąt miliardów złotych", co przy założeniu, że gwarancja to "około 3 proc.", tworzy koszty na poziomie kilku miliardów złotych. Zdaniem przedstawicieli strony rządowej gwarancja realnie podnosi koszty realizacji inwestycji i tym samym przekłada się na koszty energii dla odbiorców.

Projekt noweli ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw ma usprawnić proces inwestycyjny z jednoczesnym poszanowaniem aspektów środowiskowych. Dotyczyć ona będzie m.in.: liniowych inwestycji takich jak drogi, inwestycji wodnych i przeciwpowodziowych, a także tych związanych z obronnością państwa.

Usprawnione zostanie wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wyeliminowane mają zostać zbędne czynności związane z prowadzeniem dalszego postępowania w sytuacji, gdy już na wstępnym jego etapie stwierdzona zostanie niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Organ właściwy do wydawania decyzji środowiskowej już na początkowym etapie postępowania ma zbadać zgodność inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nowe przepisy przewidują, że do katalogu inwestycji strategicznych dodane zostaną: linie tramwajowe i metro, inwestycje dotyczące lotnisk użytku publicznego, a także inwestycje związane z wydobywaniem kopalin i węglowodorów ze złóż. Dotyczy to również obiektów szczególnie ważnych dla obronności lub bezpieczeństwa państwa. Dla takich inwestycji nie będzie wymagana zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nowelizacja ma również wyeliminować wątpliwości interpretacyjne, jeśli chodzi o wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także przyspieszyć sprawy prowadzone przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska.

Projektowane przepisy będą wdrażać art. 2 ust. 4 unijnej dyrektywy ws. oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Zgodnie z nim państwo członkowskie w wyjątkowych okolicznościach może zwolnić daną inwestycję ze stosowania przepisów dyrektywy. Resort klimatu i środowiska wyjaśniał, że oznacza to brak konieczności uzyskania decyzji środowiskowej, przeprowadzenie uproszczonej oceny środowiskowej na etapie decyzji inwestycyjnej. Ma być to regulowane w rozporządzeniu rządu.

Nowela zmieni też przepisy specustawy drogowej. Planowane jest uchylenie przepisu o utracie mocy obowiązywania tej ustawy z ostatnim dniem grudnia 2050 r.

Nowe przepisy zmienią również ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i ustawy o CPK m.in. ws. doprecyzowania zapisów dotyczących prac wstępnych, co ma na celu przyspieszenie tej inwestycji.

Projekt ma bezterminowo wydłużyć obecnie 10-letnie plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Będą one jednak podlegać przeglądowi co 6 lat i w razie potrzeby aktualizowane.

Projekt ma pozwolić również na przyspieszenie inwestycji przeciwpowodziowych realizowanych przez Wody Polskie.

Nowe prawo odnosi się również do realizacji inwestycji atomowych. Autopoprawka do projektu przewiduje ponadto dodanie organów opiniujących w procedurze wydawania decyzji zasadniczej dla obiektów jądrowych. Zaproponowano też podniesienie maksymalnego poziomu wydatków na sfinansowanie nowych zadań dla Państwowej Agencji Atomistyki.

autor: Anna Bytniewska
ab/ pad/
fot. DepositphotosPartnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.