Ministerstwo Infrastruktury Q&A: regulacje dla inwestorów offshore

zk

09.01.2023 18:34
Strona główna Energetyka, OZE Ministerstwo Infrastruktury Q&A: regulacje dla inwestorów offshore

Partnerzy portalu

Ministerstwo Infrastruktury Q&A: regulacje dla inwestorów offshore - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Jesse de Meulenaere/Unsplash

Ministerstwo Infrastruktury w związku z ogromnym zainteresowaniem inwestorów w sektorze offshore przygotowało szereg informacji dotyczących procedury składania wniosków o wydanie pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń dla morskich farm wiatrowych po wejściu w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234), zwanej dalej ustawą offshore.

Co stanie się z postępowaniami, które zostały wszczęte przed wejściem w życie ustawy offshore i dotychczas niezakończone?

Wszystkie postępowania, w których wskazane w skutecznie złożonym wniosku współrzędne morskiej farmy wiatrowej nie odpowiadają dokładnie współrzędnym obszarów określonych w załączniku nr 2 do ustawy offshore, zostaną umorzone. Minister Infrastruktury wyda w tych sprawach decyzje administracyjne.

Czy umarzanie dotychczasowych postępowań albo możliwość składania nowych wniosków dotyczących pozwoleń lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych powiązane są z planem zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich?

Umorzenie dotychczasowych postępowań i możliwość składania nowych wniosków nie są powiązane z pracami nad planem zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. Żadne przepisy nie uzależniają tych czynności od daty wejścia w życie planu. Niemniej jednak większość postępowań o wydanie pozwoleń lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych jest zawieszonych do czasu przyjęcia planu.

Od kiedy będzie można składać nowe wnioski o wydanie pozwolenia lokalizacyjnego dla morskich farm wiatrowych na dany obszar?

Składanie nowych wniosków na dany obszar będzie możliwe dopiero po wydaniu i uostatecznieniu się decyzji w sprawie umorzenia dotychczasowo prowadzonych postępowań w tym obszarze, ewentualnie wydania innych ostatecznych rozstrzygnięć wobec wniosków złożonych na dany obszar.

Co powinni zrobić wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o wydanie pozwolenia lokalizacyjnego przed wejściem w życie ustawy offshore? Co powinny zrobić strony postępowań wszczętych z tych wniosków?

Zarówno wnioskodawca, jak i strony postępowań, powinni przekazać Ministrowi Infrastruktury swój adres elektroniczny na platformie ePUAP wraz ze zgodą na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioskodawcy i strony powinni przekazać te informacje Ministrowi w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy offshore.

Skąd wnioskodawcy dowiedzą się o możliwości złożenia nowych wniosków na dany obszar?

Ministerstwo Infrastruktury opracowało rozwiązania w geoportalu SIPAM, dzięki którym można sprawdzić – na zasadzie dostępu do informacji publicznej, informacje czy dany obszar „uwolnił się”. W tym celu stworzyliśmy kompozycję mapową dedykowaną morskim farmom wiatrowym oraz kablom służącym do wyprowadzenia mocy. Z informacjami na ten temat oraz instrukcją obsługi nowej kompozycji mapowej można zapoznać się pod adresem: sipam.gov.pl

Ponadto, po skutecznym złożeniu pierwszego wniosku na dany obszar, Minister Infrastruktury będzie umieszczał ogłoszenie o możliwości składania kolejnych wniosków. Ogłoszenie pojawi się na stronie BIP Ministerstwa Infrastruktury i będzie w nim wskazana m.in. lokalizacja, dla jakiej można składać kolejne wnioski, a także kryteria oceny tych wniosków.

W jakiej kolejności i w jakim terminie będzie można składać wnioski na dane obszary?

Kolejność i termin składania wniosków na dane obszary będzie uzależniona od przebiegu postępowań administracyjnych dotyczących decyzji umorzeniowych dla poszczególnych obszarów. Od decyzji o umorzeniu postępowania będzie przysługiwało prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dopiero ostateczność wszystkich decyzji o umorzeniu postępowań dla danego obszaru będzie oznaczała jego „uwolnienie się” (ewentualnie ostateczność innych rozstrzygnięć wobec wniosków złożonych w danym obszarze). Stan postępowań administracyjnych dla poszczególnych obszarów można sprawdzić w geoportalu SIPAM, w kompozycji mapowej dedykowanej morskim farmom wiatrowym.

Jak powinna być określona proponowana lokalizacja inwestycji we wniosku o wydanie pozwolenia lokalizacyjnego dla morskich farm wiatrowych?

Proponowana lokalizacja powinna być określona za pomocą współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych i musi być dokładnie taka sama jak lokalizacja jednego z obszarów określonych w załączniku nr 2 do ustawy offshore (uwaga: w obszarze 60.E.1 i 60E.2 obecnie obowiązują pozwolenia lokalizacyjne). Wzajemne odpowiadanie sobie lokalizacji wskazanej we wniosku oraz lokalizacji jednego z obszarów określonych w załączniku nr 2 do ustawy offshore jest wymogiem formalnym wniosku.

W jaki sposób można składać wnioski o wydanie pozwolenia lokalizacyjnego dla morskich farm wiatrowych?

Wszystkie nowe wnioski dotyczące morskich farm wiatrowych oraz zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, a także wnioski w postępowaniu rozstrzygającym, muszą być składane przez platformę ePUAP. Organ będzie komunikował się z wnioskodawcą, stronami postępowania i uczestnikami postępowania rozstrzygającego, wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek musi odpowiadać także wymogom formalnym określonym w art. 27 ust. 1-2b ustawy o obszarach morskich.

Czy ustawa offshore pozwala na modyfikację albo uchylenie dotychczas wydanych pozwoleń lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych?

Pozwolenia lokalizacyjne wydane przed 18 lutego 2021 r. nie zostaną w żaden sposób odgórnie i z mocy prawa zmodyfikowane ani uchylone. Ani ustawa offshore, ani żaden inny akt prawny nie dają ku temu podstaw prawnych.

Czy dla obszarów z załącznika nr 2 do ustawy offshore będą mogły być prowadzone postępowania dotyczące innych inwestycji, niż morskich farm wiatrowych?

Tak. Obszary z załącznika nr 2 do ustawy offshore położone są na obszarach, którym w planie zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich nadano funkcję podstawową pozyskiwanie energii odnawialnej, ale wyznaczono dla nich także szereg funkcji dopuszczalnych, np. akwakultura, badania naukowe czy turystyka, sport i rekreacja. Oznacza to, że wnioski dla morskich farm wiatrowych mogą być składane wyłącznie dla obszarów wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy offshore, ale w tych obszarach mogą być prowadzone postępowania dotyczące inwestycji innego typu.

Kiedy w konkretnych postępowaniach rozstrzygających znane będą kryteria oceny wniosków oraz najistotniejsze kryterium oceny wniosków?

Zarówno kryteria oceny wniosków, jak i najistotniejsze kryterium w danym postępowaniu, podane zostaną do wiadomości inwestorów w ogłoszeniu o możliwości składania kolejnych wniosków dla danego obszaru. Minister każdorazowo wybierze kryteria i wskaże kryterium najistotniejsze. Ogłoszenie zostanie opublikowane w BIP Ministerstwa Infrastruktury po złożeniu pierwszego kompletnego wniosku dla danego obszaru.

Czy fakt, że obszary wyznaczone w załączniku nr 2 do ustawy offshore różnią się od obszarów z funkcją podstawową pozyskiwanie energii odnawialnej, o których mowa w planie zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, będzie miał znaczenie dla wnioskodawców?

Przy składaniu wniosków o wydanie pozwolenia lokalizacyjnego dla morskich farm wiatrowych inwestorzy powinni kierować się wyłącznie współrzędnymi obszarów wyznaczonych w załączniku nr 2 do ustawy offshore. Współrzędne we wniosku powinny dokładnie odpowiadać współrzędnym z załącznika nr 2. W tym kontekście współrzędne obszarów z planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich formalnie nie mają znaczenia (obszary określone w załączniku nr 2 zawierają się w obszarach z funkcją podstawową pozyskiwanie energii odnawialnej).

Czy wydanie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie oceny wniosków w postępowaniu rozstrzygającym zmieni procedurę składania wniosków o wydanie pozwoleń lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych?

Wydanie rozporządzenia nie zmieni dotychczasowej procedury składania wniosków o wydanie pozwoleń lokalizacyjnych, a jedynie uszczegółowi i pogłębi regulację w zakresie rozpatrywania tych wniosków przez Ministra.

Wydanie rozporządzenia pozwoli inwestorom m.in. na zapoznanie się ze szczegółowymi kryteriami oceny wniosków oraz punktacją za poszczególne kryteria jeszcze przed złożeniem wniosku i wszczęciem postępowania. Nie zmienia to faktu, że każdorazowo kryteria oceny wniosków w danym postępowaniu, a także najistotniejsze kryterium, zostaną wskazane przez Ministra w ogłoszeniu o możliwości składania kolejnych wniosków. Ogłoszenia będą publikowane w BIP Ministerstwa Infrastruktury.

Jakie są terminy i poszczególne etapy w procedurze wydawania pozwoleń lokalizacyjnych? Ile trwa takie postępowanie?

Niezwłocznie po złożeniu pierwszego kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia lokalizacyjnego Minister zamieści w BIP ogłoszenie o możliwości składania kolejnych wniosków w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia tego ogłoszenia.

Wniosek o wydanie pozwolenia lokalizacyjnego podlega opiniowaniu przez właściwych ministrów, a także Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Organy te na wydanie opinii mają 90 dni od dnia otrzymania wniosku. Niewydanie opinii w tym terminie będzie traktowane jako brak zastrzeżeń.

Jeżeli w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BIP zostanie złożony co najmniej jeden kolejny kompletny wniosek o wydanie pozwolenia lokalizacyjnego Minister przeprowadzi postępowanie rozstrzygające. Minister poinformuje wnioskodawców o wszczęciu postępowania rozstrzygającego i wezwie ich do przedłożenia w terminie 21 dni informacji i dokumentów pozwalających na ustalenie spełnienia przez nich kryteriów oceny wniosków.

Wnioski konkurencyjne, złożone po zamieszczeniu ogłoszenia w BIP, podlegają opiniowaniu przez właściwych ministrów i Szefa ABW, tak jak pierwszy wniosek w sprawie. Na wydanie opinii w tym zakresie organy również mają 90 dni od dnia otrzymania danego wniosku.

Termin zakończenia postępowania rozstrzygającego nie może być dłuższy niż 4 miesiące od dnia wpłynięcia ostatniej opinii, o których mowa powyżej. W przypadku gdy opinia do wniosku jest negatywna, minister może wydać decyzję o odmowie wydania pozwolenia lokalizacyjnego przed zakończeniem postępowania rozstrzygającego.

Wyniki postępowania rozstrzygającego zostaną ogłoszone w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury oraz w BIP (tam gdzie ogłoszenia o możliwości składania kolejnych wniosków). W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania rozstrzygającego uczestnik postępowania będzie mógł złożyć wniosek o unieważnienie tego postępowania. Jeżeli Minister unieważni postępowanie rozstrzygające, to uczestnik tego postępowania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, będzie mógł złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Po wyczerpaniu opisanego wyżej trybu uczestnikowi postępowania rozstrzygającego będzie przysługiwała skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Po przeprowadzeniu postępowania rozstrzygającego Minister:

1. wyda pozwolenie lokalizacyjne podmiotowi wyłonionemu – nie wcześniej niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania rozstrzygającego,
2. uzna postępowanie za nierozstrzygnięte – w przypadku, gdy żaden z wnioskodawców nie osiągnie minimum kwalifikacyjnego albo
3. unieważni postępowanie rozstrzygające – jeżeli zostaną rażąco naruszone przepisy prawa lub interesy uczestników konkursu.


Pełna treść informacji w związku z postępowaniami rozstrzygającymi i nowym brzmieniem art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej w poniższym linku: gov.pl

Pełna treść informacji dla inwestorów w poniższym linku: gov.pl
Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.