Nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla portu morskiego w Darłowie: Krok w stronę kompleksowej regulacji polskich obszarów morskich

zk

11.06.2023 09:39
Strona główna Energetyka, OZE Nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla portu morskiego w Darłowie: Krok w stronę kompleksowej regulacji polskich obszarów morskich

Partnerzy portalu

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla portu morskiego w Darłowie: Krok w stronę kompleksowej regulacji polskich obszarów morskich - ZielonaGospodarka.pl
Fot. plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego w Darłowie

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów dotyczący nowego planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego w Darłowie. Obecnie na tym obszarze brakuje obowiązującego planu.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów dotyczący przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – portu morskiego w Darłowie, zwany dalej "Planem", został opracowany na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Ustawa ta jest implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE, która ma na celu stworzenie ram planowania przestrzennego obszarów morskich w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Celem przyjęcia Planu jest zapewnienie efektywnego wykorzystania wód portowych w Darłowie w celach społecznych i gospodarczych oraz ograniczenie konfliktów między użytkownikami portu a otoczeniem. Plan ma również na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju portu, uwzględniając perspektywę obecnych i przyszłych pokoleń - kompleksowe uregulowanie procesów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, w tym morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego w Darłowie. Co jest zgodne z Oceną Skutków Regulacji (OSR).

Wdrażając podejście ekosystemowe, Plan ma wspierać zrównoważony rozwój i wzrost w gospodarce morskiej, uwzględniając różnorodne działania i sposoby wykorzystania obszarów morskich. Stanowi on narzędzie do koordynacji funkcjonalnej i przestrzennej działań, które mają na celu efektywne wykorzystanie wód portowych.

Przyjęcie Planu ma istotne znaczenie dla spełnienia wymogów dyrektywy 2014/89/UE oraz dla skutecznego zarządzania obszarami morskimi w granicach portu morskiego w Darłowie. Plan stanowi kierunek dla decyzji związanych z użytkowaniem i zagospodarowaniem obszarów morskich.

Projekt był poddany konsultacjom, w których wzięli udział wykonawcy projektu, przedstawiciele Urzędu Morskiego w Słupsku oraz zainteresowane podmioty. Konsultacje miały na celu uwzględnienie różnych perspektyw i opinii, a ich wyniki zostały uwzględnione w finalnej wersji Planu.

Poprzez określenie obecnego stanu użytkowania, warunków rozwoju i relacji między wodą a lądem, plan przyznaje priorytety wybranym sposobom użytkowania. Kluczowe jest przyznanie akwenom podstawowych funkcji wiodących, które nie mogą zakłócać innych sposobów ich wykorzystania.

Ze względu na specyfikę planu dotyczącego obszaru portu morskiego, nie uwzględniono akwenów o funkcjach związanych z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, na morskich wodach wewnętrznych zakazuje się budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych. Plan również nie przewiduje instalacji do pozyskiwania energii odnawialnej na tym obszarze.

Przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – portu morskiego w Darłowie jest istotnym krokiem w kierunku kompleksowej regulacji polskich obszarów morskich.

Należy nadmienić, że przedstawiony plan będzie narzędziem ułatwiającym podejmowanie decyzji oraz przyspieszającym proces inwestycyjny. Rozwój portu spowoduje rozwój całej gospodarki morskiej, co w konsekwencji stworzy dodatkowe miejsca pracy.

Dodatkowo ustalenia Planu zapewniają ochronę środowiska i przyrody, zwracając dużą uwagę na walory środowiskowe występujące na obszarze planu, co zabezpieczy stan środowiska morskiego i pozytywnie wpłynie na jego stan.

Według ustawodawcy nowy Plan będzie wywierał korzystny wpływ na local content poprzez zapewnienie możliwości lokalizacji inwestycji, które mogą wpłynąć na skłonność do inwestowania w rozwój obszarów portowych.

Rozstrzygnięcia szczegółowe w ramach Planu są zgodne również z zasadami morskiego planowania na Morzu Bałtyckim, ustalonymi przez grupę do spraw planowania przestrzennego obszarów morskich HELCOM-VASAB. Plan opiera się na podejściu ekosystemowym, zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią morską oraz podejściu ostrożnościowym, uwzględniającym wymiar ekologiczny, ekonomiczny i społeczny. Dodatkowo, planowanie jest dostosowane do charakterystyki i specyficznych warunków danego obszaru.

Pełna dokumentacja Planu pozwala zidentyfikować uwarunkowania, ocenić stan zagrożenia środowiska oraz określić możliwości wykorzystania obszaru objętego Planem. Dokument informuje o potrzebach i możliwościach wykorzystania akwenu, zawierając listę inwestycji o charakterze publicznym, uwzględniając oczekiwania różnych grup zainteresowanych. Ponadto wskazuje kierunki wykorzystania wód, uwzględniając uwarunkowania środowiskowe, społeczne i gospodarcze, określa poziom zagospodarowania oraz relacje między poszczególnymi obszarami na wodzie i lądzie.

Podczas opracowywania projektu Planu, wraz z przeprowadzeniem prognozy oddziaływania na środowisko, dokonano weryfikacji potencjału możliwości zagospodarowania przestrzennego. Zaprezentowano również propozycje zagospodarowania akwenu portu, porównując zamierzenia inwestycyjne z uwarunkowaniami środowiskowymi, włączając w to istniejące ograniczenia, zakazy i nakazy.

Szczegółowy plan dostępny pod linkiem: legislacja.rcl.gov.pl
Projekt rozporządzenia: legislacja.rcl.gov.pl

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.