Polska Organizacja Biometanu o projekcie zmianie ustawy o OZE

zk

24.03.2023 11:02 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Polska Organizacja Biometanu o projekcie zmianie ustawy o OZE

Partnerzy portalu

Polska Organizacja Biometanu o projekcie zmianie ustawy o OZE - ZielonaGospodarka.pl

Polska może produkować nawet 8 mld m3 biometanu rocznie, pod warunkiem wprowadzenia nowych mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie biometanu. POB pozytywnie ocenia uzupełnienie prac legislacyjnych w zakresie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, o unormowania umożliwiające wprowadzenia nowego instrumentu wsparcia dla biometanu. Jednocześnie POB zwraca uwagę na konieczność odważniejszego wsparcia nowej gałęzi OZE, które umożliwi efektywne wykorzystanie ogromnego potencjału wytwórczego biometanu. Poza rozszerzeniem systemu wsparcia, POB postuluje wprowadzenie dodatkowych unormowań prawnych w zakresie ułatwienia oraz przyspieszenia uruchomienia sektora wytwarzania biometanu w Polsce.

11 marca br. na stronie  Rządowego Centrum Legislacji Ministerstwo Klimatu i Środowiska udostępniło projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu RCL: UC99). Zdaniem Polskiej Organizacji Biometanu (POB), pojawienie się w procesie legislacyjnym dokumentu zawierającego rozdział poświęcony mechanizmom i instrumentom wspierającym wytwarzanie biometanu w instalacjach odnawialnego źródła energii, stanowi istotny krok w rozwoju produkcji korzystnego ekologicznie i ekonomicznie zamiennika gazu ziemnego. „Jako organizacja, która powstała, aby wspierać rozwój biometanu w Polsce, widzimy jednak konieczność uzupełnienia zaproponowanych zmian o rozwiązania, które zdecydowanie ułatwią oraz przyspieszą uruchomienia tego sektora,” – mówi Michał Tarka, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Biometanu.

Poza rozszerzeniem wprowadzonego nowego instrumentu wsparcia POB postuluje wdrożenie dodatkowych unormowań prawnych i usprawnień. Wśród głównych postulatów POB należy wymienić w szczególności: możliwość wprowadzenia instrumentów wsparcia dla instalacji biometanowych o mocy większej niż 1 MW; możliwość wprowadzenia instrumentów wsparcia instalacji transportujących wytworzony biometan w postaci sprężonej lub skroplonej inaczej niż sieciami gazowymi; integrację instalacji biometanowych z sieciami gazowymi w Polsce; wprowadzenie ułatwień w procesie inwestycyjno-budowlanym instalacji OZE wytwarzających biometan oraz umożliwienie wykorzystania biometanu w realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, czyli udział biometanu jako zastępstwa gazu ziemnego w paliwach stosowanych we wszystkich rodzajach transportu drogowego i kolejowego.

Do tej pory w Polsce nie powstała żadna instalacja wytwarzająca biometan. Powodem jest brak stabilnego systemu wsparcia, brak uproszczeń w procedurach uzyskania decyzji środowiskowej dla większych projektów, czy brak zachęt regulacyjnych dla operatorów gazowych sieci dystrybucyjnych w zakresie przyłączania instalacji biometanowych. „Rozwój sektora biometanowego w Polsce stanowi wyzwanie, które będzie mogło być zrealizowane tylko we współpracy pomiędzy wszystkimi interesariuszami: Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedsiębiorstwami paliwowymi, gazowymi oraz branżą biogazową. Ogromny potencjał wytwórczy biometanu może zostać wykorzystany przede wszystkim w oparciu o zapewnienie ekonomicznego uzasadnienia do realizacji trudnych operacyjnie inwestycji, jakimi są duże instalacje biometanowe.” – czytamy w uzasadnieniu głównych postulatów POB.

Zdaniem POB nowoczesne instalacje biometanowe w Polsce powinny produkować minimum około 5 -8 mln m3 biometanu rocznie, co przekłada się na instalacje o mocy zainstalowanej elektrycznej na poziomie 3 – 6 MW. Dlatego istnieje potrzeba rozszerzenia proponowanego przez rząd wsparcia dla instalacji o mocy powyżej 1 MW. Umożliwienie długofalowego planowania działań inwestycyjnych w zakresie budowy instalacji biometanowych wymaga zapewnienia niezmienności wsparcia w okresie pozwalającym na zwrot poniesionych przez inwestorów nakładów inwestycyjnych. Z uwagi na skalę projektów i konieczność zaangażowania znacząco większego kapitału, wymagane jest przyjęcie dłuższego niż w przypadku innych technologii OZE okresu wsparcia. POB postuluje, aby był to okres 20 lat od dnia rozpoczęcia generacji biometanu w celu pokrycia ujemnego salda, przyjęty jako maksymalny okres wsparcia, który jest okresem odpowiadającym przeciętnemu cyklowi życia projektu instalacji biometanowej.
.

***
O biometanie:
Biometan to biogaz, który w procesie oczyszczenia uzyskuje takie same chemiczne i energetyczne właściwości co gaz ziemny, a jednocześnie jest zeroemisyjny i ekologiczny. Jako paliwo może znaleźć zastosowanie w gospodarce do celów ciepłowniczych oraz transportowych. Biometan wykorzystywany jest również do produkcji energii elektrycznej. Jest surowcem energetycznym tworzącym rdzeń Gospodarki Obiegu Zamkniętego, ponieważ powstając m.in. z odpadów wiejskich, miejskich i pochodzących z oczyszczalni ścieków, wytwarza energię nie zwiększając emisji CO2.

O Polskiej Organizacji Biometanu (POB):
Polska Organizacja Biometanu (POB) powstała 6 września 2022 r., zrzeszając ekspertów branżowych oraz przedstawicieli wiodących grup paliwowych, energetycznych i ciepłowniczych działających na rynku krajowym. Aktualnie w Europie jest 540 wytwórni biometanu.  W skład Polskiej Organizacji Biometanu wchodzą obecnie: Veolia Energia Polska, Orlen Południe, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, Duon Dystrybucja, Go&Biogas, Selena Green Investments, Unimot, Atrem, Związek Producentów Cukru (grupy: Krajowa Grupa Spożywcza, Nordzucker, Südzucker, Pfeifer&Langen), Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych (Łukasiewicz – INS)  oraz SMM Legal Energy. Najważniejszym celem POB jest rozwój rynku biometanowego, który może przyspieszyć proces transformacji energetycznej oraz pomóc w uniezależnieniu kraju od importu surowców energetycznych. POB reprezentuje interesy organizacji nie tylko w Polsce, ale również na forum międzynarodowym.


Fot. DepositphotosPartnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.