"Przemysł energochłonny - OZE" - rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego

zk

29.11.2022 11:50 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE "Przemysł energochłonny - OZE" - rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego

Partnerzy portalu

"Przemysł energochłonny - OZE" - rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Od 25.11.2022r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Przemysł energochłonny - OZE”. Program dedykowany jest przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn zm.) posiadającym tytuł prawny do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2015r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1092, z późn. zm.), wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu, który nie został postawiony w stan likwidacji lub wobec którego nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe.

Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki będzie można składać w trybie ciągłym do 30.04.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Program przewiduje wsparcie na:

Inwestycje dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych energii elektrycznej [1]z odnawialnych źródeł energii wraz z magazynem energii, bądź podłączeniem ich do sieci zakładowej i/lub dystrybucyjnej/przesyłowej.

Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach inwestycji.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest wykorzystanie co najmniej 80% wytworzonej energii na cele własne.

Intensywność dofinansowania:

- Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych,
- Premia[2] do 30 % wypłaconej kwoty pożyczki na warunkach preferencyjnych,
- Dla inwestycji realizowanych w formule „project finance" obowiązuje wymóg udziału środków własnych Wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów, sposobu składania i rozpatrywania wniosków określone zostały odpowiednio w ogłoszeniu o naborze i w regulaminie naboru Przemysł energochłonny - OZE - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Finansowanie inwestycji dostępne w ramach środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego.

[1] Dotyczy wyłącznie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, do dofinansowanie nie kwalifikują się instalacje wytwarzające ciepło bądź energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu

[2] Warunkiem ubiegania się o premię będzie określenie parametrów efektu ekologicznego we wniosku o dofinansowanie, zawierających cechy zgodne z wytycznymi określania maksymalnej wysokości premii, o których mowa w pkt 3. Udzielenie premii może nastąpić zgodnie z warunkami określonymi w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW" obowiązujących w dniu złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania, zrealizowaniu inwestycji na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie i po zatwierdzeniu przez Narodowy Fundusz (zatwierdzenie powinno nastąpić w okresie do 6 m-cy) 3 osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego. Premia pomniejszy kwotę kapitału do spłaty poprzez umorzenie spłat ostatnich rat kapitałowych pożyczki na warunkach preferencyjnych. Maksymalna intensywność premii jest uzależniona od produktywności wspieranej instalacji (rozumianą jako łączny czas wykorzystania mocy zainstalowanej w okresie roku dla źródła będącego przedmiotem projektu)

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.