Stanowisko Polskiej Organizacji Biometanu (POB) w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych

zk

14.04.2023 19:36 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Stanowisko Polskiej Organizacji Biometanu (POB) w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych

Partnerzy portalu

Stanowisko Polskiej Organizacji Biometanu (POB) w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych - ZielonaGospodarka.pl
Fot. inf. prasowa

 Polska, jako kraj z silnie rozwiniętym sektorem rolnictwa, dysponuje ogromną ilością odpadów i produktów ubocznych, które mogą być wykorzystywane do produkcji biometanu, stanowiącego naturalny odpowiednik gazu ziemnego. Zdaniem POB połączenie działalności rolniczej z produkcją biometanu pozwoliłoby na zwiększenie efektywności zarządzania odpadami i opłacalności produkcji rolnej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz wzmocnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego regionów wiejskich.

•    POB stoi na stanowisku, że krajowa produkcja biogazu i biometanu jest wciąż niewspółmierna do posiadanego potencjału i korzyści płynących z wytwarzania odnawialnego gazu. W Polsce obecnie funkcjonuje 146 biogazowni rolniczych, ale żadna z nich nie produkuje biometanu.
•    Proponowany przez resort rolnictwa projekt ustawy o biogazowniach rolniczych może stanowić impuls dla produkcji biogazu i biometanu na terenach wiejskich, natomiast zdaniem POB do odblokowania pełnego potencjału branży biometanowej niezbędne są szerokie ułatwienia dla potencjalnych inwestorów, także spoza branży rolniczej, w procesie inwestycyjno-budowlanym.

4 kwietnia br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępniło projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych. (nr z wykazu RCL: UC485). Zdaniem Polskiej Organizacji Biometanu (POB) pojawienie się kolejnego, po zaprezentowanym w marcu 2023 r. projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii, dokumentu związanego z wytwarzaniem biometanu z biogazu rolniczego stanowi następny istotny krok do realnego uruchomienia branży biometanowej w Polsce.

Biorąc jednak pod uwagę obecny etap rozwoju sektora biometanu w Polsce – brak jakiejkolwiek instalacji wytwarzającej biometan,  zdaniem POB zaproponowanymi w projekcie ustawy preferencyjnymi rozwiązaniami powinny zostać objęte wszystkie, nie tylko rolnicze, podmioty zainteresowane inwestycjami w biogazownie rolnicze. Istotne jest, aby ograniczyć zidentyfikowane przez POB bariery w dwóch kluczowych zakresach rozwoju branży, czyli integracji instalacji wytwarzających biometan z siecią gazową oraz ułatwień w procesie inwestycyjno-budowlanym nowych instalacji biogazowych. Wśród głównych postulatów POB jest zapewnienie możliwości technicznych wprowadzania biometanu do dystrybucyjnych oraz przesyłowych sieci gazowych w Polsce.

W ocenie POB nowa branża nie powstanie bez wprowadzenia unormowań w zakresie ułatwienia oraz przyspieszenia poszczególnych etapów procesu inwestycyjno-budowlanego w instalacje biometanowe, m.in.: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń na budowę i pozwoleń na użytkowanie. Konieczne jest objęcie tych inwestycji szczególnym reżimem prawnym jako inwestycji celu publicznego. „Uważamy, że zdecydowanie trzeba odejść od postulatów legislacyjnych umożliwiających budowę instalacji biometanowych wyłącznie w ramach zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wdrożenie takiej regulacji w praktyce drastycznie wstrzyma rozwój projektów biometanowych. Brakuje nam również ułatwień w procedurze środowiskowej.” – podkreśla Michał Tarka, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Biometanu.

POB proponuje rozważenie zwolnienia z obowiązku uzyskiwania decyzji środowiskowych instalacji umożliwiających wytwarzanie do 10 mln m3 biometanu rocznie, co odpowiada instalacji OZE o mocy do 5 MW. Wynikałoby to z korzystnego wpływu funkcjonowania instalacji biometanowych na zagospodarowanie różnego rodzaju biodegradowalnych odpadów oraz sprzyjało ograniczeniu emisji do atmosfery gazów cieplarnianych oraz metanu. Polska Organizacja Biometanu proponuje również wyeliminowanie ograniczeń związanych z wykorzystaniem gruntów rolnych w ramach inwestycji w instalacje biometanowe. „Zasadnicza część instalacji może być lokowana na gruntach rolnych, a dodatkowo instalacje biometanowe są niewątpliwie związane z działalnością rolno – spożywczą. Tym samym mogą wspierać rozwój obszarów wiejskich i stanowić „ostatnie ogniwo” w ramach gospodarki obiegu zamkniętego” – uzasadnia Dyrektor Michał Tarka.
.

***
O biometanie:
Biometan to biogaz, który w procesie oczyszczenia uzyskuje takie same chemiczne i energetyczne właściwości co gaz ziemny, a jednocześnie jest zeroemisyjny i ekologiczny. Jako paliwo może znaleźć zastosowanie w gospodarce do celów ciepłowniczych oraz transportowych. Biometan wykorzystywany jest również do produkcji energii elektrycznej. Jest surowcem energetycznym tworzącym rdzeń Gospodarki Obiegu Zamkniętego, ponieważ powstając m.in. z odpadów wiejskich, miejskich i pochodzących z oczyszczalni ścieków, wytwarza energię nie zwiększając emisji CO2.

O Polskiej Organizacji Biometanu (POB):
Polska Organizacja Biometanu (POB) powstała 6 września 2022 r., zrzeszając ekspertów branżowych oraz przedstawicieli wiodących grup paliwowych, energetycznych i ciepłowniczych działających na rynku krajowym. Aktualnie w Europie jest 540 wytwórni biometanu.  W skład Polskiej Organizacji Biometanu wchodzą obecnie: Veolia Energia Polska, Orlen Południe, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, Duon Dystrybucja, Go&Biogas, Selena Green Investments, Unimot, Atrem, Związek Producentów Cukru (grupy: Krajowa Grupa Spożywcza, Nordzucker, Südzucker, Pfeifer&Langen), Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych (Łukasiewicz – INS)  oraz SMM Legal Energy. Najważniejszym celem POB jest rozwój rynku biometanowego, który może przyspieszyć proces transformacji energetycznej oraz pomóc w uniezależnieniu kraju od importu surowców energetycznych. POB reprezentuje interesy organizacji nie tylko w Polsce, ale również na forum międzynarodowym.


Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.