W I kwartale br. spadł zysk EBITDA Segmentu Energetyki Odnawialnej grupy PGE

W I kwartale br. spadł zysk EBITDA Segmentu Energetyki Odnawialnej grupy PGE - ZielonaGospodarka.pl
28.05.2024 09:00
Strona główna Energetyka, OZE W I kwartale br. spadł zysk EBITDA Segmentu Energetyki Odnawialnej grupy PGE

Partnerzy portalu

W I kwartale br. spadł zysk EBITDA Segmentu Energetyki Odnawialnej grupy PGE - ZielonaGospodarka.pl

W I kw. br. spadł powtarzalny zysk EBITDA Segmentu Energetyki Odnawialnej Grupy PGE - do 379 mln zł wobec 436 mln zł w I kw. roku ubiegłego - poinformowała m.in. w poniedziałek spółka. Wyjaśniła, że wynikało to z niższych przychodów z energii elektrycznej w związku z niższymi cenami na rynku.

PGE Polska Grupa Energetyczna opublikowała w poniedziałek wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r. Zwróciła uwagę, że są one zgodne z podanymi wcześniej szacunkami.

Jak podała PGE zysk raportowany EBITDA Grupy w I kwartale 2024 roku wyniósł 2 536 mln zł. Na poziomie EBITDA powtarzalnej Grupa PGE odnotowała wynik w wysokości 2 532 mln zł. Poziom ekonomicznego zadłużenia netto Grupy PGE (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł 21 227 mln zł, co oznacza spadek o 419 mln zł w stosunku do końca 2023 r.

Wskaźnik ekonomicznego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (ekonomiczny dług netto/ LTM EBITDA powtarzalna) wyniósł 2,14x.

Nakłady inwestycyjne w I kwartale 2024 r. wyniosły 2 066 mln zł, wobec 1 557 mln zł w porównywalnym okresie 2023 r. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w I kwartale 2024 r. wyniósł 893 mln zł wobec 1 724 mln zł zysku w I kwartale 2023 r.

Jak podkreślono w komunikacie wyraźny wpływ na wyniki finansowe Grupy PGE w pierwszym kwartale 2024 roku miała sytuacja w segmencie energetyki konwencjonalnej.

"Pokazuje to, że stworzenie stabilnych ram funkcjonowania energetyki jest działaniem koniecznym, w tym pokazuje konieczność wydzielenia aktywów konwencjonalnych z PGE, aby zapewnić naszej Grupie możliwości rozwoju i finansowania kolejnych inwestycji, a te od początku 2024 r mocno przyspieszyły" - zwrócił uwagę prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Dariusz Marzec. "Tylko w pierwszym kwartale br. nakłady inwestycyjne były wyższe o ok. 1/3 w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Przed nami realizacja kolejnych strategicznych dla polskiej gospodarki i energetyki projektów" – dodał.

Spółka wskazała, że największy udział w EBITDA powtarzalnej ma Segment Dystrybucja: 992 mln zł wobec 1 274 mln zł w I kwartale 2023 r. "Na wynik wpływ miały głównie wyższe koszty zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej, będące efektem doszacowania różnicy bilansowej w wyniku zmiany cen energii elektrycznej" - wyjaśniła.

PGE podała, że EBITDA powtarzalna Segmentu Obrót wyniosła 903 mln zł, w porównaniu do - 335 mln zł (strata) w analogicznym okresie roku poprzedniego, co było wynikiem rozliczeń różnicy bilansowej oraz ujęcia strat na taryfach dla odbiorców indywidualnych w wynikach 2023 roku.

Poinformowała także, że wynik EBITDA Segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniósł -498 mln zł (strata), wobec 909 mln zł osiągniętych w I kwartale 2023 r. "Jest to głównie wynikiem spadku marży na wytwarzaniu energii elektrycznej w wyniku niższych cen energii" - oceniła spółka.

Spółka wskazała, że Segment Ciepłownictwo odnotował wynik EBITDA powtarzalna na poziomie 510 mln zł, co stanowi spadek w porównaniu do I kwartału 2023 roku, gdy wyniósł 916 mln zł.

Powtarzalny zysk EBITDA Segmentu Energetyka Odnawialna wyniósł 379 mln zł wobec 436 mln zł w I kwartale roku ubiegłego. PGE zaznaczyła, że spadek wynikał z niższych przychodów z energii elektrycznej w związku z niższymi cenami na rynku.

Dodano, że Segment Gospodarka Obiegu Zamkniętego osiągnął zysk EBITDA w wysokości 24 mln zł wobec 14 mln zł w analogicznym okresie w 2023 roku.

EBITDA powtarzalna Segmentu Energetyka Kolejowa wyniosła 279 mln zł. Zaznaczono, że w 2023 r. wyniki Segmentu Energetyki Kolejowej zostały uwzględnione od daty przejęcia tj. od 3 kwietnia 2023 r. , czyli od II kwartału.

Spółka zwróciła uwagę, że w I kwartale 2024 r. po raz pierwszy zaraportowany został Segment Energetyka Gazowa, gdzie uwzględnione zostały przychody ze sprzedaży energii elektrycznej w efekcie rozpoczęcia produkcji energii z gazu w marcu 2024 r. "Wynik EBITDA powtarzalna wyniósł -22 mln zł (strata), która wynika głównie z kosztów niespełnienia Operacyjnego Kamienia Milowego dotyczącego Rynku Mocy w związku z przesunięciem w czasie rozpoczęcia produkcji w Elektrowni Gryfino, jak również kosztów zużycia gazu i wyższych kosztów osobowych w związku z rozpoczęciem procesu produkcyjnego" - wytłumaczyła PGE.

Szczegółowe wyniki operacyjne produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2024 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 14,60 TWh i była o 7 proc. niższa od produkcji w I kwartale 2023 r. Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 7,63 TWh (o 7 proc. mniej r/r), z węgla kamiennego 4,32 TWh (spadek r/r o 12 proc.), a z gazu ziemnego 1,44 TWh (mniej o 3 proc. względem analogicznego okresu w 2023 roku).

Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych Grupy PGE w I kwartale 2024 r. osiągnęła 0,89 TWh. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 0,32 TWh, o 10 proc. więcej niż w tym samym okresie w 2023 r.

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 10,68 TWh, czyli o 13 proc. więcej r/r. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 9,12 TWh, czyli o 3 proc. więcej r/r.

Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 19,93 PJ, spadając o 1 proc. w porównaniu do I kwartału 2023 r. Średni koszt emisji CO2 w Segmentach Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa wyniósł 376,33 zł/MWh, co stanowi spadek o 7 proc. w relacji do analogicznego okresu 2023 r.

Średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez Segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w I kwartale 2024 r. (z uwzględnieniem odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) wyniosła 596,42 zł/MWh i była niższa o 175,14 zł/MWh w porównaniu do I kwartału 2023 r.

autor: Anna Bytniewska

ab/ drag/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.