Rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”.

zk

03.06.2022 11:58 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”.

Partnerzy portalu

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”. - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

01.06.2022r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”. Program skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW. Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji i pożyczki będzie można składać w trybie ciągłym do 16.12.2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Program przewiduje wsparcie następujących rodzajów inwestycji:
- dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej węglem) wraz z podłączeniem ich do sieci przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
- ciepło odpadowe,
- energię ze źródeł odnawialnych,
- paliwa gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

Elementem uzupełniającym inwestycji w pkt. 1) może być:
- przyłącze do sieci należące do Beneficjenta projektu (wytwórcy energii);
- magazyn energii[1] - warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go z jednostką wytwórczą, która będzie realizowana równolegle w ramach projektu

Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których nie więcej niż 30% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej. Wyłączone ze wsparcia są również instalacje współspalania stałych paliw kopalnych z innymi paliwami (np. biomasa) w instalacjach wielopaliwowego spalania jak i dedykowanego spalania wielopaliwowego.

Intensywność dofinansowania:
- Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych,
- Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych,
- Dla inwestycji realizowanych w formule „project finance" obowiązuje wymóg udziału środków własnych Wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie
z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Łączna wartość pomocy publicznej (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać progu powodującego obowiązek zgłoszenia [2] pomocy publicznej Komisji Europejskiej

Szczegółowe informacje dotyczące terminów, sposobu składania i rozpatrywania wniosków określone zostały odpowiednio w ogłoszeniu o naborze i w regulaminie naboru Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Finansowanie inwestycji dostępne w ramach środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego.

[1] Przez magazyn energii rozumie się magazyn energii elektrycznej i/lub cieplnej

[2] Próg ten określa art. 4 ust.1 lit. s rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. z późn. zm.), a w przypadku wygaśnięcia lub zmiany przedmiotu tego przepisu inne przepisy wydane na podstawie art. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz. Urz. UE L 248 z 24.9.2015).

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.