MKiŚ planuje wzmocnienie nadzoru nad opakowaniowym systemem kaucyjnym

MKiŚ planuje wzmocnienie nadzoru nad opakowaniowym systemem kaucyjnym - ZielonaGospodarka.pl
19.04.2024 12:45
Strona główna ESG, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MKiŚ planuje wzmocnienie nadzoru nad opakowaniowym systemem kaucyjnym

Partnerzy portalu

MKiŚ planuje wzmocnienie nadzoru nad opakowaniowym systemem kaucyjnym - ZielonaGospodarka.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad nowelizacją ustawy o gospodarce opakowaniami, która wzmocni nadzór resortu na systemem kaucyjnym. Minister będzie mógł m.in. kontrolować uruchamianie sytemu po wydaniu zezwolenia na jego prowadzenie.

W wykazie prac legislacyjnych rządu ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Jak wyjaśniono, projekt nowelizacji ustawy ma celu doprecyzowanie przepisów dot. wydawania, cofania i zmieniania zezwolenia na prowadzenie systemu kaucyjnego, które wydaje minister właściwy do spraw klimatu, na wniosek podmiotu reprezentującego, czyli podmiotu, który będzie prowadził system kaucyjny. "Prace nad projektem zostały zaplanowane w związku z pojawiającymi się wątpliwościami czy obecne przepisy są wystarczające, by zapewnić, że systemy kaucyjne zostaną uruchomione zgodnie z planem oraz czy będą prowadzone w sposób rzetelny" - podano.

Wskazano następujące ryzyka w przypadku niepodjęcia prac na projektem ustawy: niewystarczający nadzór na etapie poprzedzającym uruchomienie systemu kaucyjnego; ograniczone podstawy do cofnięcia zezwoleń podmiotom, które nie podejmują działań zmierzających do terminowego uruchomienia systemu lub nie planują działań na wystarczająco szeroką skale, aby objąć systemem teren całego kraju; ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w zakresie planowania działania systemów kaucyjnych; ze względu na ogólne wytyczne odnośnie zawartości wniosków – ryzyko wydania wielu zezwoleń, w tym dla podmiotów, które faktycznie systemu nie uruchomią lub nie mają takiego zamiaru.

"Aby zminimalizować potencjalne możliwości wystąpienia wymienionych ryzyk oraz późniejszej potrzeby konfrontacji z ich potencjalnymi skutkami, zaplanowano zmiany w ustawie zwiększające rolę ministra właściwego do spraw klimatu jako organu nie tylko wydającego decyzję w oparciu o szczegółowe dane przekazywane przez podmioty reprezentujące, ale także jako nadzorującego realizacje poszczególnych etapów prowadzących do uruchomienia systemu" - podkreślono.

Jak poinformowano, do ustawy wprowadzone zostaną przepisy uściślające obowiązujące obecnie warunki udzielania zezwolenia. W tym celu zaplanowano: doprecyzowanie zawartości wniosku o wydanie zezwolenia poprzez dookreślanie, jaki rodzaj dokumentów jest wymagany, szczegółowych informacji pozwalających na nadzorowanie przebiegu prac prowadzących do uruchomienia sytemu oraz określenie wymaganych załączników. Umożliwi to ministrowi właściwemu do spraw klimatu kontrolowanie procesu przygotowania uruchomienia sytemu po wydaniu zezwolenia, a także wskazanie terminu uruchomienia systemu kaucyjnego w zezwoleniu, który nie może być dłuższy niż 24 miesiące od dnia wydania zezwolenia.

"Ograniczenie czasowe i wymagany harmonogram mają na celu takie zaprojektowanie prac przez podmiot reprezentujący, aby planowane działania realizowane były w określonym tempie, a postęp prac był możliwy do weryfikacji" - zaznaczono.

Nowe przepisy wprowadzałyby też możliwość przekazywania informacji o zmianie warunków określonych w zezwoleniu oraz możliwość wezwania do zmiany zezwolenia. "Mechanizm ten ma na celu umożliwić nadzór nad zmianami wprowadzanymi w systemie na etapie przed i po uruchomieniu systemu kaucyjnego" - wytłumaczono.

W planowanej nowelizacji wskazano, że decyzjom wydawanym przez ministra właściwego do spraw klimatu można nadać rygor natychmiastowej wykonalności. Określono, że postępowania dot. systemu kaucyjnego będą jednoinstancyjne. Nastąpi skrócenie i przyspieszenie procedury.

Dodano również, że to Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska miałby przeprowadzać kontrolę podmiotu reprezentującego przed i po uruchomieniu systemu. "Prowadzenie kontroli przez Inspekcję przyczyni się zapewnienia, że systemy zostały przygotowane prawidłowo i funkcjonują zgodnie z udzielonym zezwoleniem" - dodano.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM wyznaczono na II/III kwartał 2024 r.

autor: Anna Bytniewska

ab/ pad/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.