Plan zagospodarowania przestrzennego dla wód w porcie morskim w Świnoujściu

Strona główna Transport, Elektromobilność Plan zagospodarowania przestrzennego dla wód w porcie morskim w Świnoujściu

Partnerzy portalu

Plan zagospodarowania przestrzennego dla wód w porcie morskim w Świnoujściu - ZielonaGospodarka.pl
Fot. zielonagospodarka.pl

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ws. przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego i morskich wód wewnętrznych w porcie morskim w Świnoujściu. Powstał w związku z przesłankami przemawiającymi za koniecznością kompleksowego uregulowania procesów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, w tym tamtejszej infrastruktury portowej.

Głównym celem przyjęcia planu jest uregulowanie zagospodarowania i użytkowania obszarów morskich wód wewnętrznych i części morza terytorialnego w porcie morskim w Świnoujściu. Zdaniem autorów umożliwiłby koordynację funkcjonalną i terytorialną różnorodnych działań przestrzennych w tym w szczególności realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w sposób zrównoważony, tj. zapewniający efektywne wykorzystanie ich cech, zasobów i właściwości dla różnych celów społecznych i gospodarczych. Ponadto pozwoliłby ograniczyć konflikty między użytkownikami oraz z otoczeniem, zapewni trwałość nieodnawialnych zasobów i procesów przyrodniczych w perspektywie obecnego i kolejnych pokoleń. Zakłada się również, że plan umożliwi osiągnięcie celów wynikających z krajowych dokumentów strategicznych. Plan będzie stanowił podstawę wydawania decyzji odnoszących się do użytkowania i zagospodarowania obszarów morskich. Będzie narzędziem równoważenia interesów wykorzystania przestrzeni morskiej, ponieważ diagnozuje przestrzenne uwarunkowania rozwoju, określa elementy składowe układu przestrzennego i ich wzajemne relacje oraz wskazuje ich pożądany kształt.

W dokumencie podano, że plan przyznaje priorytety wybranym sposobom wykorzystania i zapewnia spójność całości proponowanych rozwiązań. Służy temu przyznawanie akwenom wydzielonym w planie funkcji podstawowej, określającej wiodące przeznaczenie akwenu, którego nie mogą zakłócać inne sposoby jego wykorzystania. Plan wprowadza istotne nakazy, zakazy i ograniczenia odnoszące się do korzystania z wód portu morskiego w Świnoujściu, rozstrzyga o rozmieszczeniu w tych obszarach inwestycji celu publicznego, kierunkach rozwoju transportu i infrastruktury technicznej oraz określa obszary i warunki ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, poszukiwania, rozpoznawania kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż. Wskazano także akweny, na których warto zdaniem autorów lokować takie sposoby zagospodarowania obszarów, których jednoczesne występowanie przynosi korzyści ekonomiczne, społeczne i ekologiczne.

Rządowe Centrum Legislacji


Analiza uwarunkowań wykonana w ramach planu wskazuje na potrzebę zabezpieczenia przestrzeni portu morskiego w Świnoujściu dla takich działań jak rozbudowa potencjału gospodarki morskiej opartej na funkcjach sieci portów morskich oraz zapewnienie możliwości rozwoju i bezpieczeństwa żeglugi morskiej.

Planowanie przestrzenne ma na celu m.in. obniżenie kosztów wynikających z braku koordynacji. Jego przeprowadzenie może poprawić systemy koordynacji poprzez integrację i dostosowanie procedur administracyjnych, co doprowadzi prawdopodobnie do skrócenia procedur, a następnie do obniżenia kosztów administracyjnych, kosztów zatrudnienia i ogólnych kosztów działalności w sektorze morskim. Ponadto zdaniem autorów może też mieć istotny wpływ na wzrost gospodarczy portu morskiego w Świnoujściu, jeśli skutki jego wdrożenia będą prowadzić do nowych inwestycji, które w innym przypadku nie zostałyby dokonane.

Z dokumentami można zapoznać się TUTAJ.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.