We wtorek rząd zajmie się projektem noweli ustawy Prawo energetyczne m.in. w zakresie linii bezpośrednich

We wtorek rząd zajmie się projektem noweli ustawy Prawo energetyczne m.in. w zakresie linii bezpośrednich - ZielonaGospodarka.pl
18.04.2023 12:41
Strona główna Prawo, finanse We wtorek rząd zajmie się projektem noweli ustawy Prawo energetyczne m.in. w zakresie linii bezpośrednich

Partnerzy portalu

We wtorek rząd zajmie się projektem noweli ustawy Prawo energetyczne m.in. w zakresie linii bezpośrednich - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Rząd zajmie się we wtorek nowelizacją ustawy Prawo energetyczne m.in. w zakresie linii bezpośrednich, które mają sprzyjać rozwojowi energetyki rozproszonej i odnawialnych źródeł energii – wynika z wtorkowego porządku obrad Rady Ministrów.

Wnioskodawcą projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (UC74) jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ)

Zgonie z dyrektywą 2019/944 państwa członkowskie są zobowiązane do umożliwienia wszystkim wytwórcom i przedsiębiorstwom dostarczającym energię elektryczną zaopatrywania linią bezpośrednią ich własnych obiektów, podmiotów zależnych i odbiorców, bez nieproporcjonalnych procedur administracyjnych oraz bez nieproporcjonalnych kosztów - podano uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy Prawo energetyczne.

MKiŚ zwróciło jednocześnie uwagę, że "obecny kształt przepisów stanowi kompromis pomiędzy oczekiwaniami przemysłu, w szczególności przemysłu energochłonnego oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców".

W ocenie Ministra Klimatu i Środowiska "proponowane przepisy nie powinny ulec istotnej zmianie względem projektu przedstawionego pod obrady Komitetu ds. Unii Europejskiej, a ewentualne zmiany co do poszczególnych propozycji legislacyjnych, wprowadzane będą w uzgodnieniu z innymi członkami Rady Ministrów".

W uzasadnieniu do nowelizacji Prawa energetycznego zwrócono uwagę, że dotychczasowa praktyka regulatora rynkowego (Urzędu Regulacji Energetyki - PAP) oraz sądów wskazuje, że obowiązujące przepisy dotyczące linii bezpośredniej nie realizują dyrektywy 2019/944. Jako główny problem wskazano "wąską wykładnię linii bezpośredniej" jako instalacji pracującej w układzie wyspowym, a także podejście, zgodnie z którym uzyskanie zgody na budowę linii jest możliwe wyłącznie w sytuacji braku możliwości przyłączenia odbiorcy do sieci elektroenergetycznej.

Projektowana zmiana rozstrzyga, że linia bezpośrednia nie należy do sieci dystrybucyjnej. Tym samym nie podlega ona obowiązkom prawnym przewidzianym dla sieci operatora systemu dystrybucyjnego, ani nie powinna być postrzegana jako lokalny substytut sieci dystrybucyjnej, zrealizowany w ramach prywatnej inicjatywy w związku z brakiem możliwości przyłączenia do sieci.

Zaznaczono, że "budowa linii bezpośredniej ma przede wszystkim przysłużyć się rozwojowi energetyki rozproszonej oraz stanowić zachętę do inwestowania w nieduże jednostki wytwórcze oparte przede wszystkim na odnawialnej energii, które będą zasilały lokalnie obiekty".

W uzasadnieniu wskazano, że zgoda prezesa URE na budowę linii bezpośredniej nie jest wymagana w sytuacji, gdy instalacja będzie znajdować się na nieruchomości należącej do podmiotu występującego o uzyskanie zgody na budowę linii, jeśli będzie ona zaopatrywać wyłącznie obiekty należące do tego podmiotu.

Wyjaśniono, że tego typu instalacje mają służyć zaopatrzeniu w energię elektryczną na własne potrzeby, tj. nie będzie ona wytwarzana w celu odsprzedaży. Podkreślono też, że budowa linii bezpośredniej, nieprzekraczającej terenu nieruchomości podmiotu występującego o uzyskanie zgody na jej budowę nie może zagrażać lokalnej sieci elektroenergetycznej, czy też powodować wzrostu kosztów jej rozbudowy przez operatora elektroenergetycznego.

Zaznaczono, że dotychczasowe przepisy nie wprowadzały tego typu rozróżnienia, zrównując w obowiązku uzyskania zgody od prezesa URE dla każdej instalacji, która odpowiadała definicji linii bezpośredniej.

Podmiot zwolniony z obowiązku uzyskania zgody prezesa URE na budowę linii bezpośredniej będzie zobowiązany jednak do poinformowania Prezesa URE o zamiarze wybudowania takiej linii.

Zgodnie z nowelizacją prezes URE będzie prowadził jawny wykaz linii bezpośrednich, obrazując tym samym rozwój tego typu instalacji w Polsce. Będzie też miał możliwość sprawowania kontroli nad takimi instalacją i możliwość interwencji w razie ewentualnych zaniedbań lub uchybień.

W projekcie zaznaczono też, że wyprowadzanie mocy z jednostki wytwarzania energii elektrycznej za pomocą linii bezpośredniej nie ogranicza prawa wytwórcy do przyłączenia się do sieci i pobierania energii elektrycznej na potrzeby własne.

autor: Anna Bytniewska

ab/ pad/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24525,00 $ tona 1,03% 24 maj
 Cynk 2305,00 $ tona -2,41% 24 maj
 Aluminium 2233,00 $ tona 1,45% 24 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.