Rozpoczęło się posiedzenie rządu m.in. w sprawie Polskiej Strategii Wodorowej

zk

02.11.2021 12:23 Źródło: PAP
Strona główna Prawo, finanse Rozpoczęło się posiedzenie rządu m.in. w sprawie Polskiej Strategii Wodorowej

Partnerzy portalu

Rozpoczęło się posiedzenie rządu m.in. w sprawie Polskiej Strategii Wodorowej - ZielonaGospodarka.pl
Fot. sejm.gov.pl

We wtorek po godz. 11 rozpoczęło się posiedzenie rządu, który ma zająć się projektem "Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”. Określi ona cele i działania przy budowie niskoemisyjnej gospodarki wodorowej.

Zgodnie z projektem Strategia odnosi się do trzech sektorów wykorzystania wodoru – energetyki, transportu i przemysłu, a także do jego produkcji, dystrybucji oraz koniecznych zmian prawnych i finansowania.

W projekcie wyróżnia się sześć koniecznych do osiągnięcia celów. Są to wdrożenie technologii wodorowych w energetyce; wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie; wsparcie dekarbonizacji przemysłu; produkcja wodoru w nowych instalacjach; sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru oraz stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

Projekt Strategii przewiduje łącznie 40 działań na rzecz realizacji wyznaczonych celów, zmierzających do wykorzystania polskiego potencjału technologicznego, naukowego i badawczego w zakresie nowoczesnych technologii wodorowych i powstania polskiej gałęzi gospodarki wodorowej.

Projekt określa aktualny stan rynku wodoru, przedstawia podstawowe przeszkody technologiczne i biznesowe oraz wytycza kierunki, w których powinien rozwijać się rynek, aby mógł w kolejnej dekadzie funkcjonować w skali pozwalającej konkurować z paliwami konwencjonalnymi

Ministrowie zajmą się także projektami ustaw, precyzującymi zakres zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów kolejowych, oraz przedłużającymi dofinansowanie przewoźnikom kolejowym rekompensat za ustawowe ulgi w przejazdach. Projektowane zmiany doprecyzowują zakres zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, na których znajduje się infrastruktura kolejowa, wiążąc go z udostępnianiem infrastruktury kolejowej oraz obiektów infrastruktury usługowej, o których mowa w ustawie o transporcie kolejowym.

Według MI, celem tej regulacji jest likwidacja luki, która jest dziś wykorzystywana przez podmioty prowadzące działalność poza rynkiem kolejowym, jak również do kompleksowego uregulowania kwestii związanych z opodatkowaniem gruntów kolejowych. Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji, jeden z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest wykorzystywany do unikania opodatkowania gruntów, na których znajduje się infrastruktura kolejowa, przez podmioty nieprowadzące działalności kolejowej.

Z kolei zmiany tzw. ustawy covidowej, także przygotowane przez MI, którymi zajmie się rząd, zakładają przedłużenie dofinansowania z budżetu rekompensaty za świadczenie zleconych przez organizatorów usług publicznego transportu zbiorowego, przewidzianych na honorowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu.

Inne rozwiązanie tego projektu dotyczy przeglądu i aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy. W związku z opóźnieniami w ich sporządzaniu z powodu epidemii COVID-19 proponuje się przedłużenie obowiązywania obecnych planów. Ma to zapewnić więcej czasu na ich przegląd i aktualizację.

Ministrowie omówią dziś również projekt zmian w ustawach o ochronie przyrody i o lasach, usuwających potencjalne sprzeczności z dyrektywami.

Przygotowany przez ministerstwo klimatu projekt zakłada uchylenie w ustawie o lasach przepisów dotyczących wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej oraz zmianę przepisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących wymagań tej praktyki, celem realizacji zobowiązań wynikających z dyrektyw siedliskowej i ptasiej. Komisja Europejska stwierdziła bowiem, że obecne polskie przepisy naruszają te dyrektywy.

Projekt zakłada dodanie do ustawy o ochronie przyrody artykułu, zobowiązującego właścicieli lasów do stosowania wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej zarówno na etapie przygotowywania, jak i realizacji działań z zakresu gospodarki leśnej.

Dodany ma też być przepis zawierający delegację ustawową dla ministra właściwego do spraw środowiska do określenia, w drodze rozporządzenia, wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej z uwzględnieniem zapewnienia ochrony gatunków, celów i zasad gospodarki leśnej oraz wymogów gospodarczych, społecznych i kulturowych.

Kodeks dobrych praktyk ma przeciwdziałać występowaniu potencjalnych kolizji działań z zakresu gospodarki leśnej z elementami środowiska, a przestrzeganie dobrych praktyk ma zapewnić ochronę gatunkom wskazanym w załącznikach do dyrektyw siedliskowej i ptasiej. Dodatkowo precyzuje się, że odstępstwa nie dotyczą gatunków objętych systemem ścisłej ochrony na mocy dyrektywy, a nowy przepis nie stanowi derogacji ustanawiających zakazy w stosunku do gatunków chronionych, oraz nie daje podstaw do wprowadzenia derogacji na poziomie rozporządzenia w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej.

Według ministerstwa klimatu, nowe rozwiązania merytoryczne dotyczące dobrych praktyk zakładają przede wszystkim rozdzielenie kodeksu na zbiór zasad na etapie przygotowawczym i na etapie realizacji działań z zakresu gospodarki leśnej. Pojawić się ma wymóg przeglądu dostępnych danych w celu sprawdzenia występowania gatunków chronionych lub potencjalnych miejsc ich występowania na powierzchni; doprecyzowany ma zostać sposób oznakowania miejsc występowania gatunków chronionych; pojawić się ma wskazanie, że działania z zakresu gospodarki leśnej nie mogą powodować umyślnego zabijania zwierząt i niszczenia okazów gatunków, wymienianych w odpowiednich załącznikach do dyrektyw.

Pojawić się ma wyraźne wskazanie, że w odległości najmniej 25 m od źródeł, rzek, jezior, torfowisk i źródlisk oraz fakultatywnie w miejscach pamięci narodowej i kultu religijnego nie stosuje się cięć zupełnych.

Nowe przepisy mają też określić średni poziom ilości martwych drzew na 1 ha powierzchni leśnej oraz zasady pozostawiania drzewostanów do naturalnego obumarcia.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25352,00 $ tona -0,76% 28 wrz
 Cynk 2559,00 $ tona 3,90% 28 wrz
 Aluminium 2231,00 $ tona 1,64% 28 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.