Rząd chce przedłużenia programów wsparcia dla wytwórców OZE

zk

13.04.2021 14:35 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka, OZE Rząd chce przedłużenia programów wsparcia dla wytwórców OZE

Partnerzy portalu

Rząd chce przedłużenia programów wsparcia dla wytwórców OZE - ZielonaGospodarka.pl
Pixabay

Przedłużenie programów wsparcia dla wytwórców energii z OZE w tym m.in. systemu aukcyjnego do końca grudnia 2027 r, a także ograniczenie obowiązków koncesyjnych - przewiduje przejęty we wtorek przez rząd projekt noweli ustawy o OZE.

CIR podało we wtorek w komunikacie, że rząd przyjął projekt noweli ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, który został przygotowany przez resort klimatu i środowiska.

Jak wyjaśniono, nowe przepisy przedłużą obowiązujące programy pomocy publicznej dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii, ponieważ dotychczasowe systemy wsparcia kończą się 30 czerwca br. "Dzięki zmianom, możliwe będzie przedłużenie aukcyjnego systemu pomocy do 31 grudnia 2027 r. Wprowadzono także przepisy, które ograniczą obowiązki koncesyjne dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, jeśli chodzi o małe instalacje OZE" - poinformowano.

CIR podał, że zgodnie z projektem obowiązujące programy pomocy publicznej dotyczące aukcji dla wytwórców energii z OZE zostaną przedłużone do końca grudnia 2021 r. Natomiast programy wsparcia związane ze sprzedażą energii elektrycznej po stałej cenie (tzw. system FIT) albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej (tzw. system FIP), zostaną przedłużone do 30 czerwca 2024 r.

"Ponadto, po notyfikacji pomocy publicznej w KE, wytwórcy będą mogli ubiegać się o wsparcie do końca 2027 r." - wskazano.

Dodano, że skutkiem notyfikacji będzie także przedłużenie do 30 czerwca 2047 r. maksymalnego okresu otrzymywania wsparcia dla instalacji, w szczególności dotyczącego: obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach tzw. systemów FIT oraz FIP; obowiązku zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego.

Nowe przepisy przewidują także ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, jeśli chodzi o małe instalacje. Podniesiony zostanie próg łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej z 0,5 MW do 1 MW lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu z 0,9 MW do 3 MW.

"Na poziomie ustawy potwierdzona zostanie dotychczasowa praktyka Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotycząca sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE. Ma to znaczenie w kontekście zmiany kwalifikacji obowiązku – z koncesyjnego na rejestrowy – dla wytwórców energii z OZE z kilku tysięcy instalacji. Po zmianie, przedsiębiorcy, którzy posiadają koncesję, a ich instalacje spełniają warunki określone dla małej instalacji, zostaną wpisani do rejestru wytwórców energii w małej instalacji" - wyjaśniono.

Nowela wprowadzi także możliwość uzyskania pomocy operacyjnej na dodatkowe 2 lata – wyłącznie w systemach FIT oraz FIP dla instalacji małej energetyki wodnej (MEW) i instalacji biogazowych o mocy nieprzekraczającej 1 MW, które korzystały z systemu zielonych certyfikatów przez minimum 5 lat.

"W rezultacie, z systemu wsparcia umożliwiającego pomoc operacyjną do 17 lat, skorzysta ponad 400 elektrowni wodnych oraz ok. 80 instalacji produkujących tzw. biogaz składowiskowy (BGS) i innych biogazowni, o mocy zainstalowanej do 1 MW. Chodzi o instalacje, dla których upłynął lub w bieżącym roku i w kolejnych latach upływa – 15-letni okres wsparcia" - wyliczono.

Projekt określa również długoterminowy harmonogram udzielania wsparcia wytwórcom OZE przez sześć kolejnych lat. Ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w aukcji w latach 2022–2027, zostanie określona w rozporządzeniu. Ilość i wartość nie będą mogły zostać zmniejszone. "Rozwiązanie to stworzy przewidywalne ramy rozwoju sektora OZE oraz zapewni stabilną perspektywę inwestycyjną" - wytłumaczono.

Projekt zakłada także zmianę dotyczącą mocy urządzeń wytwarzających energię z OZE, które mogą być lokalizowane bez konieczności uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy, z obecnie obowiązującej mocy zainstalowanej 100 kW do 500 kW.

Jak wyjaśniono, dodatkowy wyjątek dotyczyć będzie instalacji fotowoltaicznych (PV) zlokalizowanych na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klasy V i VI, VIz i nieużytkach, gdzie wartość ta wyniesie 1000 kW. Dodatkowo takiemu zwolnieniu będą podlegać urządzenia inne niż wolnostojące, czyli w praktyce zamontowane na dachach budynków.

Dzięki nowym przepisom Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie mógł realizować zadania na rzecz OZE.

Dodano, że spółki kapitałowe działające w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych – nadzorowane przez ministra do spraw aktywów państwowych i prowadzące inwestycje OZE – będą mogły szybciej realizować wyznaczony Polsce cel zwiększenia produkcji energii odnawialnej. "Chodzi o inwestycje na gruntach wydzierżawianych bez przeprowadzania przetargu. Rozwiązanie to zapewni KOWR możliwość realizacji jego ustawowych zadań dotyczących wsparcia działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, a dochód pozyskany z dzierżawy gruntów pozwoli na skuteczną i efektywną realizację pozostałych zadań, spoczywających na KOWR" - wyjaśniono.

Przypomniano, że od 2016 r., w ramach aukcji na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, Prezes URE udzielił wparcia obejmującego ponad 209 terawatów (TWh) energii elektrycznej, co odpowiada zakontraktowanej energii elektrycznej o wartości ponad 50 mld zł wypłacanej wytwórcom przez 15 lat.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24850,00 $ tona 4,30% 11 sie
 Cynk 3726,00 $ tona 2,62% 11 sie
 Aluminium 2497,00 $ tona 1,42% 11 sie
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.