Więcej firm będzie objętych sprawozdawczością z zakresu zrównoważonego rozwoju

Więcej firm będzie objętych sprawozdawczością z zakresu zrównoważonego rozwoju - ZielonaGospodarka.pl
06.02.2024 09:43
Strona główna ESG, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Więcej firm będzie objętych sprawozdawczością z zakresu zrównoważonego rozwoju

Partnerzy portalu

Więcej firm będzie objętych sprawozdawczością z zakresu zrównoważonego rozwoju - ZielonaGospodarka.pl

W poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu ukazał się projekt ustawy obejmujący więcej firm sprawozdawczością z zakresu zrównoważonego rozwoju. Ma to zmienić przepływ kapitałów w kierunku finansowania przedsiębiorstw rozwijających się w sposób zrównoważony.

W wykazie prac legislacyjnych rządu ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Jak wskazano ma on na celu implementację do krajowego porządku prawnego unijnych dyrektyw odnoszących się do sprawozdawczości przedsiębiorstw dotyczącej zrównoważonego rozwoju.

Implementowane mają być m.in. przepisy dyrektywy 2022/2464. Poinformowano, że jej kluczowym celem jest zapewnienie, aby większa grupa przedsiębiorstw raportowała istotne, porównywalne i wiarygodne informacje nt. zrównoważonego rozwoju – w większym stopniu użyteczne dla inwestorów i innych interesariuszy.

Wyjaśniono, że jest to m. in. niezbędne do zmiany przepływu kapitałów w kierunku finansowania przedsiębiorstw rozwijających się w sposób zrównoważony lub dążących do takiej transformacji. Zwrócono uwagę, że te zmiany prawne wpisują się w szersze działania mające na celu "przekształcenie UE w nowoczesną, oszczędną i konkurencyjną gospodarkę o zerowym poziomie emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r. Celem tych działań jest również ochrona, zachowanie i poprawa zasobów naturalnych UE oraz ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli UE przed zagrożeniami i negatywnymi skutkami związanymi ze środowiskiem".

Zwrócono uwagę, że dyrektywa 2022/2464 wprowadza istotne zmiany w sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, które będą podlegały wdrożeniu do prawa krajowego. Poinformowano, że rozszerzono zakres jednostek zobowiązanych do raportowania – obowiązkiem zostały objęte: wszystkie duże jednostki, jednostki będące jednostką dominującą dużej grupy kapitałowej, małe i średnie jednostki dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym (z wyłączeniem notowanych mikroprzedsiębiorstw) oraz spełniające określone warunki i kryteria wielkości jednostki zależne i oddziały z siedzibą w państwie członkowskim UE, których odpowiednio jednostka dominująca najwyższego szczebla lub jednostka samodzielna podlega przepisom prawa państwa trzeciego, a jej przychód netto ze sprzedaży wygenerowany w UE przekracza 150 mln euro.

Z kolei, przyjęta przez Komisję Europejską 17 października 2023 r. dyrektywa delegowana podnosi o 25 proc. progi finansowe definiujące poszczególne kategorie jednostek (mikro, małe, średnie i duże jednostki). Zaznaczono, że przynależność do danej kategorii jednostek ma bezpośredni wpływ m.in. na możliwość (bądź jej brak) korzystania z uproszczeń przewidzianych dyrektywą o rachunkowości, czy na obowiązek (lub jego brak) badania sprawozdań finansowych. Dodano również, że podniesienie ww. progów jest odpowiedzią na wysoką inflację występującą w UE w 2021 r. i 2022 r. "Ma ono na celu (...) uniknięcie sytuacji, w której w wyniku inflacji mikro oraz małe i średnie jednostki podlegałyby w sposób niezamierzony nadmiernie obciążającym wymogom mającym zastosowanie do dużych jednostek" - podano w projekcie.

Dodano też, że ujednolicono rodzaj standardu raportowania – nastąpi odejście od dotychczasowej dowolności w wyborze standardów raportowania na rzecz obowiązkowo stosowanych Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju, m.in. poszerzono zakres raportowanych informacji o informacje nt. kwestii zrównoważonego rozwoju z obszaru środowiskowego, społecznego (w tym praw człowieka) oraz ładu korporacyjnego będą bardziej szczegółowe niż dotychczas.

Ministerstwo Finansów wskazało jako planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów - II kwartał 2024 r.

autorka: Anna Bytniewska

ab/ drag/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.