Minister ds. klimatu ma prowadzić politykę na rzecz gospodarki neutralnej klimatycznie

sons

20.01.2021 10:00 Źródło: PAP
Strona główna Ekologia, Ochrona środowiska Minister ds. klimatu ma prowadzić politykę na rzecz gospodarki neutralnej klimatycznie
Minister ds. klimatu ma prowadzić politykę na rzecz gospodarki neutralnej klimatycznie - ZielonaGospodarka.pl
fot. pixabay

Minister ds. klimatu ma kształtować i prowadzić politykę na rzecz gospodarki neutralnej klimatycznie - wynika z projektu ustawy o działach. Projekt zakłada też powstanie działów leśnictwo i łowiectwo oraz geologia.

We wtorek wieczorem na stronach internetowych Sejmu opublikowany został rządowy projekt noweli ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu noweli, "z uwagi na nieustannie wzrastające znaczenie polityczne, gospodarcze i społeczne kwestii neutralności klimatycznej" w dziale administracji "klimat" zostanie wskazana "transformacja w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej" jako obszar w ramach, którego minister bierze udział w kształtowaniu międzynarodowej polityki klimatycznej i polityki zrównoważonego rozwoju. Właściwy minister będzie również zarządzał środkami na transformację w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej.

"Realizacja celów klimatycznych UE, w tym partycypacja w osiągnięciu przez UE neutralności klimatycznej będzie wymagała znacznych środków finansowych, które pomogą zmobilizować środki prywatne na inwestycje w niskoemisyjne i zeroemisyjne technologie. Będzie to wymagało odpowiedniego ukierunkowania wsparcia ze wszystkich dostępnych źródeł (około 1/3 środków zaplanowanych w ramach budżetu UE do roku 2027 powinno zostać przeznaczonych na cele klimatyczne) zgodnie ze strategicznymi kierunkami wskazanymi przez ministra ds. klimatu, co pozwoli zmaksymalizować efekty prowadzonych działań" - wskazano w OSR projektu ustawy.

Dodano, że do działu "klimat" włączone zostaną również sprawy związane z kształtowaniem i prowadzeniem polityki na rzecz gospodarki neutralnie klimatycznej.

"Jednym z głównych celów UE zadeklarowanym podczas Rady Europejskiej w grudniu 2019 r. jest osiągnięcie na poziomie UE neutralności klimatycznej do roku 2050. Oznacza to zrównoważenie emisji z ich pochłanianiem, przede wszystkim przez elementy środowiska naturalnego. Polska jako państwo członkowskie UE oraz strona Porozumienia paryskiego jest zobowiązana do partycypacji w osiągnięciu tego celu przez UE. Oznacza to konieczność zaprojektowania i przeprowadzenia kompleksowych zmian we wszystkich sektorach gospodarki, zmierzających do znaczącego ograniczenia emisji i zwiększenia pochłaniania. Dotyczyć to będzie przede wszystkim modernizacji sektora energetycznego, jak również wprowadzenia nowych modeli transportowych, zmian w rolnictwie oraz dążenia do zwiększenia pochłaniania przez lasy. Dodatkowo należy zaznaczyć, że konieczność zaprojektowania dokumentu przedstawiającego strategie działań w tym zakresie wynika wprost z rozporządzenia ws. Zarządzania Unią Energetyczną" - zwrócono uwagę.

Projekt noweli ustawy o działach zakłada wyodrębnienie nowych działów administracji - leśnictwo i łowiectwo oraz geologia.

W przypadku "leśnictwa i łowiectwa", które zostaną wyłączone z obecnego działu "środowisko", zasadniczą zmianą będzie zastąpienie ministra właściwego ds. środowiska jako organu właściwego do realizacji zadań przewidzianych w ramach tego działu, ministrem właściwym ds. spraw leśnictwa i łowiectwa.

Nowy dział obejmować będzie kwestie zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych; gospodarki leśnej; nasiennictwa w zakresie leśnego materiału rozmnożeniowego; ochrony lasów i gruntów leśnych; łowiectwa.

Zgodnie z projektem minister właściwy do spraw leśnictwa i łowiectwa sprawować będzie też nadzór nad działalnością Lasów Państwowych, Instytutem Badawczym Leśnictwa oraz Biura Nasiennictwa Leśnego w Warszawie.

W przypadku "geologii" dział ten będzie określał sprawy dotyczące: polityki i bezpieczeństwa surowcowego państwa w zakresie surowców kopalnych; badania zasobów surowców kopalnych i zarządzania nimi oraz zarządzania górotworem; kwalifikacji w zakresie geologii; inicjowania, koordynowania i nadzorowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie zasobów surowców kopalnych oraz udział w pracach organów instytucji międzynarodowych; funkcjonowania państwowej służby geologicznej.

Odnośnie "geologii" projekt zakłada rezygnację z istniejącego podziału na państwową służbę geologiczną oraz państwową służbę hydrogeologiczną. Po zmianie przepisów państwowa służba geologiczna obejmie również hydrologię, a zadania w tej kwestii będzie wykonywał Państwowy Instytut Geologiczny – PIB.

Projektowane przepisy zmieniają również Prawo geologiczne i górnicze w ten sposób, że Główny Geolog Kraju zostanie określony jako centralny organ administracji geologicznej. "Zmiana ta ma na celu usprawnienie prowadzenia działań w zakresie postępowań administracyjnych jak również prowadzenia skutecznej polityki surowcowej państwa. Ponadto działanie takie ukierunkowane jest na skuteczniejsze współdziałanie wszystkich organów administracji geologicznej różnego szczebla oraz państwowej służby geologicznej" - wyjaśniono.

W Prawie górniczym i geologicznym zostaną również wskazane kompetencje oraz kwalifikacje jakie powinna spełniać osoba pełniąca funkcję Głównego Geologa Kraju.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 43350,00 $ tona -1,14% 24 sty
 Cynk 3641,00 $ tona -1,19% 24 sty
 Aluminium 3044,00 $ tona -1,14% 24 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.