Region Morza Bałtyckiego, współpraca i zrównoważony rozwój pod projektowym parasolem

28.04.2021 11:09 Źródło: Własne
Strona główna Klimat, Edukacja Region Morza Bałtyckiego, współpraca i zrównoważony rozwój pod projektowym parasolem

Partnerzy portalu

Region Morza Bałtyckiego, współpraca i zrównoważony rozwój pod projektowym parasolem  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. bsssc.com

Społeczności Regionu Bałtyckiego intensywniej niż dotąd będą w najbliższej dekadzie działać wspólnie na rzecz  zrównoważonego rozwoju. Takie cele i zdania wyznacza „Baltic 2030 Action Plan”. Lokalne samorządy i organizacje otoczenia biznesu, które chcą się zaangażować we wspólne przedsięwzięcia będą działały pod parasolem wsparcia partnerów projektu Umbrella 2.0.

Tak więc rozwój regionów i miast, a także żeglugi i portów, morskiej energetyki wiatrowej, wydobycia ropy i gazu, rozwój turystyki morskiej i rybołówstwa, budowy i remontu statków, edukacji i badań naukowych oraz innych aktywności w regionie Morza Bałtyckiego będzie rozwijał się pod presją dążenia do rozwoju zrównoważonego, a więc przyjaznego bałtyckiej społeczności i środowisku.

Partnerzy  projektu Umbrella 2.0 zorganizowali spotkanie  mające na celu dyskusję nad najważniejszymi tematami związanymi z rozwojem zrównoważonym w krajach położonych wokół Morza Bałtyckiego. 27 kwietnia br. uczestnicy wirtualnej konferencji mieli możliwość zapoznać się z działalnością kilku organizacji działających w regionie Morza Bałtyckiego na rzecz wspólnego rozwoju oraz przedyskutować płaszczyzny i możliwości współpracy. O potrzebie tego spotkania świadczy fakt, że już od początku konferencji, jej uczestnicy byli aktywni na czacie, wymieniali się informacjami i zachęcali do współpracy. Spotkanie sprawnie prowadziła Krystyna Wróblewska, dyrektor Departamentu Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Parasol dla poczatkujących

W wirtualnym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów, organizacji otoczenia biznesu i instytucji zainteresowanych rozwojem współpracy międzynarodowej między społecznościami państw bałtyckich. „To pierwsze wydarzenie mające na celu podniesienie świadomości na temat aktualnych „gorących tematów w regionie Morza Bałtyckiego” – mówiła Magda Leszczyna-Rzucidło, lider projektu, Dyrektor International Permanent Secretariat Euroregion Baltic. Pinformowała, że głównym celem projektu jest rozwój wiedzy, wzajemnego zrozumienia swoich potrzeb i kreowania umiejętności współdziałania w formie efektywnego partnerstwa w regionie Morza Bałtyckiego.  Dlatego projekt jest adresowany do lokalnych społeczności i samorządów oraz innych małych organizacji, które uczą się dopiero realizacji projektów międzynarodowych oraz chcą nabrać doświadczenia pracy w zespołach składających  się z przedstawicieli różnych kultur i środowisk. 

Wsparcie otrzymają szczególnie te osoby, które dopiero  włączają się w działania realizowane w ramach Programu Południowy Bałtyk, a wcześniej nie były zaangażowane w projekty wykonywane w ramach sieci współpracy transgranicznej– wyjaśnia Leszczyna-Rzucidło. Do skorzystania z narzędzi programu Umbrella 2.0  zapraszane są organizacje zainteresowane przełamywaniem barier i tworzeniem wspólnej tożsamości Południowego Bałtyku.  Projekt realizuje 3 partnerów o dużym doświadczeniu w inicjowaniu i rozwoju przedsięwzięć integracyjnych: Euroregion Bałtyk (ERB - Euroregion Baltic), Związek Miast Bałtyckich (UBC - Union of the Baltic Cities) oraz Organizacja Współpracy Państw Bałtyckich (BSSSC  - Baltic Sea States Sub-regional Cooperation).


Euroregion Bałtyk

„Euroregion Bałtyk działa od 1998 r i stanowi silną sieć partnerską społeczności lokalnych południowego Bałtyku”  - mówiła Johanna Rönn, reprezentująca ERB Presidency w 2021, którą sprawuje obecnie Region Blekinge. W skład tej aktywnej organizacji wchodzą Warmia, Mazury i Pomorze, regiony Blekinge, Kalmar, Kronoberg ze Szwecji, region Kłajpedy, Bornholm i Obwód Kaliningradzki oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Bałtyk i Stowarzyszenie Władz Lokalnych Skane. Wraz z dynamicznym rozwojem aktywności członków ERB, już po kilku latach istniała konieczność instytucjonalizacji działań.
W celu usprawnienia koordynacji wspólnych przedsięwzięć w 2004 r. powstał Międzynarodowy Stały Sekretariat, który działa jako częściowo niezależna jednostka. Sekretariat prowadzony jest przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Bałtyk, w którym jest 38 gmin z województw Warmińsko-Mazurskiego oraz Pomorskiego. Prezydencja ERB zmienia się co roku, a Zarząd ERB składa się z 9 członków, reprezentantów każdego z 9 regionów oraz Rady Młodych. „Euroregion Bałtyk koncentruje się w tej chwili na trzech rodzajach aktywności, Radzie Młodych, ERB Water Core Group oraz Mobility Core Group” – informuje  Johanna Rönn.

Jednym  z głównych priorytetów ERB jest wdrażanie inteligentnych rozwiązań na rzecz działań, których efektem jest zielony i niebieski wzrost. Kolejnym wspólnym obszarem pracy jest dostępność transportowa. Te rozwiązania regiony skupione w ERB  realizowały w ramach flagowego projektu Interreg Południowy Bałtyk i EUSBSR Interconnect. Interconnect koncentrował aktywność miast, gmin i regionów Południowego Bałtyku na procesach sprzyjających rozwojowi  transportu publicznego, także w wymiarze transgranicznym. W grudniu 2020 r. postanowiono kontynuować dobre doświadczenia związane z rozwojem dostępności transportowej i powołano zespół zadaniowy - Mobility Core Group. W skład zespołu wchodzą partnerzy z projektu Interconnect, a także osoby kontaktowe z miast i gmin oraz eksperci z organizacji członkowskich ERB. Inicjatorem kontynuacji dalszej współpracy jest Region Blekinge, który prowadzi sekretariat nowo utworzonej grupy. „Grupa ds. Mobilności pracuje w imieniu Zarządu Euroregionu Bałtyk i koncentrować się będzie na rozwoju projektów i wspólnych działań poprawiających mobilność między regionami członkowskimi Euroregionu Bałtyk” – informuje o dalszych pracach Grypy Johanna Rönn z Blekinge.

Unia Miast Bałtyckich

„Związek Miast Bałtyckich jest działającą od 20 lat siecią 80 miast z Regionu Morza Bałtyckiego z miastami członkowskimi z Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Norwegii, Polski, Rosji i Szwecji” – mówił Marko Paunovic, Dyrektor  UBC Antenna w Brukseli. Założona w 1991 roku w Gdańsku UBC jest dobrowolną siecią czerpiącą z wspólnego potencjału miast członkowskich. UBC działa za pośrednictwem siedmiu komisji tematycznych, które mają za zadanie w ramach wspólnych inicjatyw rozwijać miasta regionu Morza Bałtyckiego. W ramach organizacji działają komisje, które wyznaczają kierunki przekształcania miast z krajów bałtyckich w: miasta kultury, miasta sprzyjające aktywności społecznej i miasta zdrowe,  bezpieczne, inteligentne i rozwijające się gospodarczo i społecznie. UBC promuje miasta rozwijające się w sposób zrównoważony i przyjazne dla młodzieży. I wreszcie współpraca w ramach UBC promuje miasta o nowoczesnej urbanistyce i architekturze. A ponieważ znaczna część członków UBC to miasta portowe, w polityce Związku Miast Bałtyckich zwraca się także na uwagę na działania przyjazne dla środowiska, w tym Morza Bałtyckiego.

Bałtycka współpraca Państw

W syntetyczny sposób aktywność BSSSC scharakteryzowała Marta Czarnecka– Gallas, z Sekretariatu Generalnego BSSSC. Obecnie przewodniczącym Rady BSSSC jest Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego. Misją BSSSC jest działanie w formule Pan-Bałtyckiej integrującej aktywność  wszystkich krajów Morza Bałtyckiego. Owocem współpracy regionalnej i międzynarodowej jest  osiąganie wspólnych celów i interesów regionów działających w basenie Morza Bałtyckiego. Chodzi również o  promowanie przykładów dobrych praktyk w ramach wspólnych działań, projektów, inicjatyw.

Instytut Szwedzki finansuje współpracę

Bardzo istotną rolę w rozwoju wspólnych działań w  regionie Morza Bałtyckiego odgrywa ich finansowanie. Tu jedno z kluczowych miejsc zajmuje Instytut Szwedzki, który finansuje projekty w których uczestnicy  uczą się współdziałania w międzynarodowych zespołach. „Jednym z wiodących projektów jest Baltic Leadership Programme, w ramach którego przeprowadzono od 2012 r. 21 szkoleń w których wzięło udział około 520 osób – wylicza  Gabor Schneider, Programme Manager, Swedish Institute. Instytut przeznacza też na rozwój współpracy w regionie konkretne środki. Do 500 tys. koron może otrzymać organizacja ze Szwecji w celu nawiązania współpracy z organizacjami z krajów regionu Morza Bałtyckiego oraz z organizacjami z krajów Partnerstwa Wschodniego UE. Środki te można przeznaczyć na wykreowanie nowego projektu. „Działania projektowe, które wspiera Swedish Institute poprzez finansowanie zalążkowe, muszą być jasno powiązane z jednym lub kilkoma wyzwaniami określonymi w strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego” – wyjaśnia Gabor Schneider i podkreśla, że projekt może trwać nie dłużej niż 18 miesięcy.  

Bałtyk 2030

Istotę Strategii dla regionu Morza Bałtyckiego do roku 2030 w obszernej prezentacji przedstawiła Olga Zuin, Programme Coordinator of Baltic 2030, Council of the Baltic Sea States. Podkreśliła, że przyjęty plan działania przedstawia nową, wspólną wizję zrównoważonego rozwoju dla regionu Morza Bałtyckiego. Dostosowuje  Agendę 2030 i cele zrównoważonego rozwoju do kontekstu globalnego i makroregionalnego. Mobilizuje   do współpracy na wszystkich płaszczyznach, we wszystkich krajach i sektorach. „15 września 2015 r. państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęły agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, która obejmuje 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDG - Sustainable Development Goals) i związanych z nimi 169 zadań” – przypomniała Olga Zuin. Po  zidentyfikowaniu sytuacji w poszczególnych państwach regionu, te cele zostały przełożone na strategiczne działania w regionie Morza Bałtyckiego.

Plan działania „Bałtyk 2030” koncentruje się na trzech kluczowych  elementach, zrównoważonym rozwoju gospodarki, środowiska i społeczeństwa. Spina je nowa wspólna wizja, która ma inspirować aktywność  wszystkich zainteresowanych stron, instytucji, sektorów i mieszkańców regionu Morza Bałtyckiego. W strategii do 2030 wyodrębniono sześć priorytetowych obszarów tematycznych oraz ustalono grupę sześciu zalecanych procesów aktywizujących społeczności regionu. Mają one umożliwić wszystkim zainteresowanym podmiotom zwiększenie ich zaangażowania we współpracę na rzecz realizacji wspólnej wizji określonej w „Baltic 2030 Action Plan”. 

Sebastian Magier z Vestanda AB, Umbrella 2.0 Expert, przekonywał, że dotychczasowe doświadczenia związane z realizacją Strategii Regionu Morza Bałtyckiego w poprzednich okresach gwarantują, że powinny również zakończyć się z powodzeniem  działania składające się realizację Agendy 2030. Spotkanie w ramach projektu Umbrella 2.0 było okazją do działania w grupach tematycznych. Projekt stanowi więc sposobność do tworzenia nowych sieci. Współpraca bałtycka przyjmuje różne wymiary i jak dowodzą spotkania inicjowane w poprzednim okresie działania projektu Umbrella stanowią dobrą płaszczyznę do działania na różnych płaszczyznach, w tym również tych związanych z rozwojem przemysłów morskich.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.