Rząd chce przeciwdziałać niedoborowi wody

zk

25.03.2022 11:36 Źródło: PAP
Strona główna Klimat, ekologia Rząd chce przeciwdziałać niedoborowi wody

Partnerzy portalu

Rząd chce przeciwdziałać niedoborowi wody - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Pixabay

W trzecim kwartale br. rząd chce przyjąć program przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2022–2027 z perspektywą do roku 2030 - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu. Chodzi o naturalną oraz sztuczną retencję, czyli budowę zbiorników.

W czwartek w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiła się informacja na temat projektu uchwały rządu ws. przyjęcia Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030.

W dokumencie podkreślono, że Polska, ze względu na położenie geograficzne i wynikające z niego niekorzystne warunki hydrologiczne, ma niewielkie zasoby wodne. "W ostatnich latach, w konsekwencji postępującej antropopresji oraz zmian klimatu, problem deficytu wody i związanego z nim zjawiska suszy nasilił się. Konieczność zwiększenia retencji wodnej jest niezaprzeczalna i została powszechnie uznana za niezbędną przez administrację rządową i samorządową, społeczność naukową oraz organizacje pozarządowe" - podkreślono.

Zwrócono uwagę na potrzebę pilnego podjęcia działań zapobiegających występowaniu niedoborów wody w Polsce. "Dokument opracowywany został dla obszaru całego kraju, z uwzględnieniem podziału na regiony wodne i obszary dorzeczy. Realizacja działań ujętych w PPNW pozwoli na wzmocnienie i utrzymanie zasobów wodnych kraju w wielkości pozwalającej na zaspokojenie potrzeb społeczeństwa i gospodarki, mając na uwadze stan środowiska naturalnego. Realizacja Programu przyczyni się w znacznym stopniu do zwiększenia stopnia adaptacji gospodarki wodnej do zmian klimatu" - dodano.

Głównym celem Programu - jak wskazano - będzie zwiększenie retencji wodnej w Polsce. "Zapewnić to mają analiza i określenie kompleksowych działań zwiększających retencję wody przedstawionych w PPNW. Program uwzględnia wszystkie rodzaje retencji: sztuczną i naturalną oraz wskazuje działania ukierunkowane na jej zwiększenie" - dodano.

Zdaniem autorów Program będzie miał pozytywny wpływ na gospodarkę wodną, szczególnie w zakresie ograniczania ryzyka powodziowego i łagodzenia skutków suszy. "W ten sposób zwiększy się także odporność gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatyczne" - zaznaczono.

Główny cel Programu wspierać mają trzy cele szczegółowe: wskazanie i realizacja działań z zakresu budowy zintegrowanego systemu naturalnej i sztucznej retencji wodnej; stworzenie warunków do zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych; wzmocnienie świadomości społecznej w zakresie potrzeby retencjonowania i oszczędzania wody.

"W Programie zaproponowano działania zmierzające do zwiększania retencji zbiornikowej, korytowej, na terenach leśnych, rolniczych oraz zurbanizowanych. Wskazano także działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne dotyczące wzmocnienia świadomości społecznej w zakresie potrzeby retencjonowania i oszczędzania wody. W efekcie realizacji zapisów PPNW nastąpić ma wzrost wielkości retencjonowanej wody, a także zwiększenie powierzchni i poprawa warunków dla ekosystemów wodnych i od wód zależnych, poprawa dostępności zasobów wodnych dla rolnictwa a także wzrost świadomości społecznej dotyczącej znaczenia retencjonowania i oszczędzania wody" - podsumowano.

W styczniu br. w wykazie prac legislacyjnych rządu informowano, że także w trzecim kwartale 2022 r. rząd planuje przyjąć wieloletni program gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce, który zakłada m.in. budowę 19 zbiorników retencyjnych, co ma kosztować ok. 11 mld zł.

Polska należy do krajów o niewielkich zasobach wodnych. Zgodnie z współczynnikiem dostępności wody, na jednego mieszkańca Polski rocznie przypadka ok. 1600 m sześc. wody. Dla porównania, średnia europejska to blisko 4500 m sześc., a dla całego świata jest to 6000 m sześc. wody na mieszkańca rocznie.

W Polsce w zbiornikach retencyjnych magazynowane jest ok. 4 mld m sześc., co stanowi ok. 6,5 proc. objętości średniorocznego odpływu rzecznego. Uwzględniając warunki topograficzne, gęstość zaludnienia i stopień zagospodarowania kraju, docelowo planuje się osiągnąć retencję zbiornikową na poziomie ok. 15 proc., czyli 8,4 mld m sześc. wody.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34700,00 $ tona 2,44% 20 maj
 Cynk 3754,00 $ tona 2,93% 20 maj
 Aluminium 2930,00 $ tona 3,72% 20 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.