Sejm zajmie się projektem ws. ograniczenia wzrostu cen ciepła sieciowego

zk

24.01.2023 20:02 Źródło: PAP
Strona główna Prawo, finanse Sejm zajmie się projektem ws. ograniczenia wzrostu cen ciepła sieciowego

Partnerzy portalu

Sejm zajmie się projektem ws. ograniczenia wzrostu cen ciepła sieciowego - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Sejm w środę rozpocznie dwudniowe posiedzenie; będzie kontynuował prace nad propozycjami zmian w Kodeksie wyborczym, przedstawionymi przez rząd i PiS; posłowie zajmą się też projektem przewidującym ograniczenie do 40 proc. wzrostu cen ciepła sieciowego oraz projektem zmian Kodeksu Pracy.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad, posłowie rozpoczną prace od przeprowadzenia pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej. Stwarza on podstawy prawne do wdrożenia Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. W uzasadnieniu podkreślono, że od wejścia w życie planowanej ustawy zależy możliwość wypłaty od 2023 r. środków finansowych beneficjentom w ramach interwencji objętych Planem Strategicznym w formie płatności bezpośrednich, interwencji sektorowych jak i interwencji dotyczących rozwoju obszarów wiejskich oraz pomocy technicznej. Chodzi łącznie o ponad 25 mld euro (17,3 mld euro w ramach I filara WPR, 4,7 mld euro w ramach II filara WPR oraz ponad 3,2 mld euro w ramach środków krajowych).

Następnie posłowie mają rozpocząć prace nad rządowym projektem ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia. Projekt przewiduje, że świadczenie to otrzymają rodziny żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy służb podległych MSWiA, służb specjalnych, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, a także strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ratowników GOPR i TOPR.

Wdowom i wdowcom po poległych funkcjonariuszach i żołnierzach świadczenia będą wypłacane co miesiąc do końca życia. Będzie to kwota równa średniego uposażenia w danej formacji. 50 proc. tej kwoty otrzymywać będą dzieci poległego funkcjonariusza. Świadczenie przysługiwać im będzie do 18. roku życia, a jeśli będą się dalej uczyć - do 24. lub 25. roku życia. Jeśli jako niepełnoletnie stały się całkowicie niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji, świadczenie będzie przysługiwać im bez względu na wiek. Dzieci bez obojga rodziców, tj. sieroty zupełne, otrzymywać będą 100 proc. średniego uposażenia. Świadczenia będą też przysługiwały rodzicom poległych.

Kolejny punkt obrad to przeprowadzenie pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Ma ona zapewnić kompleksową opiekę onkologiczną w całym kraju, a poszczególne etapy leczenia będą przebiegać według ściśle określonych standardów, przy współpracy specjalistów różnych dziedzin. Priorytetem jest zapewnienie każdemu dorosłemu pacjentowi, niezależnie od miejsca zamieszkania, opieki onkologicznej opartej na jednakowych standardach diagnostyczno-terapeutycznych.

Strukturę KSO będą tworzyły specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego III, II i I poziomu referencyjnego (SOLO III poziomu, SOLO II poziomu, SOLO I poziomu) wraz z centrami kompetencji i ośrodkami satelitarnymi, jak również ośrodki kooperacyjne. Tylko podmioty lecznicze wchodzące w skład KSO będą uprawnione do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki onkologicznej, finansowanych ze środków publicznych. Drugie czytanie projektu o KSO zaplanowano na czwartek.

Posłowie mają też kontynuować prace nad projektem ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Projektowana ustawa wprowadza zmiany w 19 aktach prawnych dotyczących różnych sfer funkcjonowania przedsiębiorstw, obywateli i organów państwa. Proponowane rozwiązania mają m.in. znieść ograniczenia udziału dzieci w polowaniach, ułatwić wycinkę drzew na posesjach i dostęp do broni.

Następnie posłowie mają przeprowadzić drugie czytanie rządowego projektu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Projekt określa zasady uruchamiania unijnych środków przeznaczonych na wsparcie rolnictwa w Polsce.

Posłowie mają też dalej pracować nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Proponowana regulacja zakłada wprowadzenie przepisów mających zapewnić stosowanie dwóch rozporządzeń dotyczących zmian w unijnym Systemie Informacyjnym Schengen (SIS). Rozporządzenia z listopada 2018 r. mają usprawnić proces powrotów obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na obszarze Schengen do swoich krajów oraz usprawnić odprawy graniczne.

Kolejny punkt obrad to przeprowadzenie drugiego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę. Przygotowane przez MSWiA przepisy przewidują, że po 15 latach służby funkcjonariusze i żołnierze będą otrzymywać dodatek w wysokości 5 proc. uposażenia, świadczenie będzie się zwiększało o 1 proc. za każdy kolejny rok, do osiągnięcia stażu 25 lat służby.

W środę wieczorem Sejm ma przeprowadzić drugie czytanie rządowego projektu noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zgodnie z ustawą z września 2022 r. na rekompensaty dla wytwórców ciepła, dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych przeznaczono 10 mld zł. Skierowany w piątek do Sejmu projekt podnosi tę kwotę do 14,5 mld zł. Jak wynika z Oceny Skutków Regulacji, dodatkowe wydatki w wysokości 4,5 mld zł zaplanowano na rok 2023 r.

Zakładany w nowelizacji mechanizm przewiduje, że wzrost cen dostawy ciepła systemowego, obejmujących wszystkie opłaty i stawki nałożone na odbiorcę, nie może być większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r. Przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak aby odbiorca - będący podmiotem uprawnionym - nie został obciążony nadmiernym wzrostem kosztów ogrzewania. W ten sposób wzrost cen ciepła dla odbiorców na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej ulegnie ograniczeniu do ustalonego poziomu, który będzie zależny od historycznych cen dostawy ciepła - zaznaczono w uzasadnieniu.

Projektowane przepisy mają od 1 marca 2023 r. zastąpić aktualny mechanizm średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą i mają działać do dnia 31 grudnia 2023 r.

W czwartek posłowie zajmą się sprawozdaniem Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach dotyczącym trzech projektów zmian w Kodeksie wyborczym. Komisja pracowała nad dwoma projektami rządowymi oraz projektem posłów PiS przygotowując jedno sprawozdanie. Jeden z rządowych projektów dotyczy potwierdzenia dalszego przysługiwania w wyborach lokalnych praw wyborczych obywatelom Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, analogicznych do tych, które posiadali do momentu opuszczenia Unii Europejskiej przez ich kraj.

Drugi rządowy projekt przewiduje utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców, który ma gromadzić dane o wyborcach oraz posiadaniu bądź nieposiadaniu przez nich prawa wybierania. Rejestr ma się składać z dwóch części. W pierwszej znajdą się dane obywateli polskich: imię i nazwisko, numer PESEL, imię ojca, data urodzenia, adres zameldowania i zamieszkania oraz informacja o pozbawieniu prawa wybierania. Znajdą się w nim też informacje o właściwym okręgu i obwodzie wyborczym w poszczególnych typach wyborów. Druga część ma zawierać dane obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy mogą w Polsce brać udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego i wyborach do rady gminy, a także dane obywateli Wielkiej Brytanii. Dane osobowe będą przekazywane do CRW z rejestru PESEL. Dane każdej osoby, która skończy 18 lat, automatycznie zasilą CRW.

Dostęp do CRW będą mieli wójtowie, PKW i komisarze wyborczy za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego, minister ds. informatyzacji, minister spraw zagranicznych i konsulowie. Aktualizacji CRW będą dokonywać gminy jako zadania zlecone. Rejestr ma być utrzymywany przez ministra ds. informatyzacji. W latach 2022–2031 wydatki na CRW mają wynieść maksymalnie 91,72 mln zł, z tego: w 2022 r. – 2,3 mln zł; w 2023 r. – 28,9 mln zł; w 2024 r. – 7,6 mln zł; a w latach 2025-2031 po 7,56 mln zł.

Z kolei projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego przygotowany przez posłów PiS zakłada m.in. zwiększenie dostępu do lokali wyborczych dla mieszkańców małych miejscowości, bezpłatne przewozy dla wyborców w gminach bez publicznego transportu, a także zmiany związane ze sposobem procedury ustalania wyników głosowania przez członków obwodowych komisji. Według autorów projektu, rozwiązania te mają wpłynąć na zwiększenie frekwencji w wyborach.

Jedna ze zmian zakłada "przegląd i podział" już istniejących obwodów głosowania. Na skutek proponowanych zmian - jak zaznaczono - "szacowana liczba nowych obwodowych komisji, to około 6 tysięcy". Jak wynika ze strony Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach parlamentarnych w 2019 r. liczba obwodów wraz z zagranicznymi wynosiła ponad 27,5 tys. Po zmianach stały obwód do głosowania ma obejmować od 200 mieszkańców; górny próg 4 tys. mieszkańców pozostałby bez zmian. "Zmiana ta pozwoli zwiększyć liczbę lokali wyborczych oraz ich dostępność" - oceniono.

W czwartek wieczorem posłowie mają rozpocząć prace nad rządowym projektem zmian w Kodeksie pracy, który ma zapewnić bardziej przejrzyste i przewidywalne warunki zatrudnienia. Projekt przewiduje m.in. zmiany dotyczące urlopu rodzicielskiego. Pracownice i pracownicy będą mieli do niego indywidualne prawo. Uniezależnione zostanie prawo ojca wychowującego dziecko do urlopu rodzicielskiego – od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu.

Ponadto - jak czytamy w komunikacie rządu - wprowadzona zostanie, w ramach wymiaru urlopu rodzicielskiego, nieprzenoszalna część tego urlopu, w wymiarze do 9 tygodni dla każdego z rodziców. Wprowadzony zostanie 70 proc. zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców.

Obecnie zasiłek macierzyński wypłacany jest w wysokości 100 proc. podstawy zasiłku za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego i 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku za pozostałą cześć tego urlopu – oznacza to, że obecnie zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego wynosi średnio 67,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Według projektu, pracownik będzie mógł skorzystać z bezpłatnego urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym. Urlop będzie możliwy do wykorzystania, aby zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie osobie będącej krewnym (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Za czas tego urlopu nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

Wprowadzona zostanie także możliwość skorzystania ze zwolnienia od pracy "z powodu działania siły wyższej". Zwolnienie będzie możliwe do wykorzystania w pilnych sprawach rodzinnych w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Za czas tego zwolnienia pracownik zachowa prawo do połowy wynagrodzenia.

Na zakończenie obrad, posłowie mają przeprowadzić szereg głosowań m.in. na stanowiskami i poprawkami Senatu do ustawy budżetowej na 2023 roku oraz do ustawy o fundacji rodzinnej.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24350,00 $ tona 2,20% 24 mar
 Cynk 2899,00 $ tona 0,21% 24 mar
 Aluminium 2264,00 $ tona 0,00% 24 mar
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.