Europejski Zielony Ład: Porozumienie w sprawie ograniczenia emisji CO2 z transportu morskiego dzięki zrównoważonym paliwom

Strona główna Transport, Elektromobilność Europejski Zielony Ład: Porozumienie w sprawie ograniczenia emisji CO2 z transportu morskiego dzięki zrównoważonym paliwom

Partnerzy portalu

Europejski Zielony Ład: Porozumienie w sprawie ograniczenia emisji CO2 z transportu morskiego dzięki zrównoważonym paliwom - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę, które zwiększa wkład sektora transportu morskiego w osiągnięcie ogólnounijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 roku oraz w osiągnięcie w 2050 roku neutralności klimatycznej.

W ubiegłym tygodniu współprawodawcy osiągnęli porozumienie w sprawie inicjatywy FuelEU Maritime, nowego unijnego rozporządzenia zapewniającego stopniowe (od o 2% w 2025 roku do o 80% w 2050 roku) zmniejszenie intensywności emisji gazów cieplarnianych z paliw wykorzystywanych w transporcie morskim. Pomoże ono ograniczyć emisje gazów cieplarnianych z sektora żeglugi poprzez promowanie stosowania czystszych paliw i czystszej energii.

Uzupełnia ono wstępne porozumienie osiągnięte 18 grudnia 2022 roku w sprawie objęcia emisji pochodzących z żeglugi unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Są to kluczowe inicjatywy UE w zakresie wysiłków na rzecz ograniczenia emisji z transportu morskiego.

Dekarbonizacja transportu morskiego


W 2021 roku na transport wodny przypadało 3-4% łącznych emisji CO2 w UE. Oczekuje się, że mimo spadku aktywności w 2020 roku w następstwie pandemii transport morski będzie się dynamicznie rozwijał w związku z rosnącym popytem na zasoby pierwotne i transport kontenerowy.

Inicjatywa FuelEU Maritime pomoże zdekarbonizować sektor transportu morskiego poprzez ustanowienie maksymalnych rocznych limitów intensywności emisji gazów cieplarnianych pochodzących ze zużycia energii na statku. Wartości docelowe będą stawały się z czasem coraz bardziej ambitne, aby zarówno stymulować, jak i odzwierciedlać oczekiwany postęp techniczny oraz rosnącą produkcję paliw odnawialnych i niskoemisyjnych. Wartości te obejmują nie tylko CO2, ale również emisje metanu i podtlenku azotu w całym cyklu życia paliw.

Nowe przepisy wprowadzają również dodatkowy wymóg braku emisji podczas cumowania w porcie – statki pasażerskie i kontenerowce będą musiały stosować zasilanie energią elektryczną z lądu lub inne technologie bezemisyjne, aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza na terenach portowych, które często położone są w pobliżu gęsto zaludnionych obszarów.

W ramach inicjatywy FuelEU Maritime zastosowano podejście oparte na celach i neutralne pod względem technologicznym, które umożliwia innowacje i rozwój nowych technologii paliwowych w celu zaspokojenia przyszłych potrzeb oraz daje operatorom swobodę wyboru technologii w zależności od profilu statku lub konkretnej operacji. Rozporządzenie przewiduje również dobrowolny mechanizm łączenia. W ramach tego mechanizmu statki mogą łączyć swoje saldo zgodności z co najmniej jednym innym statkiem. To taka grupa statków jako całość będzie musiała zmieścić się w dopuszczalnych limitach intensywności emisji gazów cieplarnianych.

Zharmonizowane wymogi UE pozwolą utrzymać równe warunki prowadzenia działalności oraz zapewnią rozwój rynku zrównoważonych paliw żeglugowych i prawidłowe funkcjonowanie transportu morskiego, przy jednoczesnym przyczynieniu się do osiągnięcia celów klimatycznych UE. Nastąpi to w wyniku zwiększania popytu na paliwa odnawialne i niskoemisyjne. Zapewni to pewność prawa operatorom statków i producentom paliw oraz ułatwi rozpoczęcie masowej produkcji zrównoważonych paliw żeglugowych. To z kolei pomoże zmniejszyć różnicę cenową między paliwami kopalnymi i zrównoważonymi. Ustanowiono również specjalny system zachęt, aby wspierać upowszechnianie paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego o wysokim potencjale w zakresie obniżenia emisyjności.

Kolejne kroki


Porozumienie polityczne, które osiągnięto dziś rano, musi teraz zostać formalnie przyjęte. Po zakończeniu tej procedury przez Parlament Europejski i Radę nowe przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdą w życie 20 dni po ich opublikowaniu.

- Statki muszą i będą przestawiać się z paliw kopalnych na bardziej ekologiczne alternatywy. Dzięki swojej długoterminowej perspektywie porozumienie to stanowi wyraźny sygnał dla całego sektora i związanego z nim łańcucha wartości, od właścicieli i operatorów statków aż po stocznie oraz producentów wyposażenia i paliw, że warto i należy inwestować w zrównoważone paliwa żeglugowe i technologie bezemisyjne. Jest to w pełni zgodne z naszymi wysiłkami na rzecz wspierania technologii dotyczących zrównoważonych paliw alternatywnych w ramach nowego aktu w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie - zaznaczyła komisarz do spraw transportu Adina Vălean.

Kontekst


Europejski Zielony Ład to długofalowa strategia UE na rzecz wzrostu, której celem jest osiągnięcie do 2050 roku, neutralności klimatycznej Europy. Aby osiągnąć ten cel, Europa musi do 2030 r. ograniczyć swoje emisje o co najmniej 55% w porównaniu z poziomami z 1990 roku Porozumienie osiągnięte dziś rano to kolejny ważny krok w kierunku przyjęcia pakietu legislacyjnego „Gotowi na 55", przedłożonego przez Komisję w celu realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Uzupełnia ono inne porozumienia polityczne dotyczące poszczególnych elementów tego pakietu, np. osiągnięte ostatnio porozumienie w sprawie zaostrzenia przepisów zwiększających efektywność energetyczną.

- UE jest w pełni zaangażowana w realizację swoich celów klimatycznych na lata 2030 i 2050 i jesteśmy zdecydowani skierować wszystkie sektory na ścieżkę prowadzącą do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Dzięki temu porozumieniu, które uzupełnia porozumienie dotyczące włączenia emisji z transportu morskiego do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, tworzymy kompleksowe ramy redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z sektora żeglugi. Jest to jeden z kluczowych elementów równania pod nazwą „Gotowi na 55" - wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu Frans Timmermans.

Ze względu na fakt, że udział transportu morskiego w handlu zewnętrznym UE wynosi 75% wolumenu obrotu, a w handlu wewnątrzunijnym 31% wolumenu obrotu, ta gałąź transportu stanowi zasadniczy element europejskiego systemu transportowego i odgrywa kluczową rolę w gospodarce europejskiej. Obecnie koszyk energetyczny w sektorze morskim opiera się w całości na paliwach kopalnych. Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, UE musi do 2050 roku ograniczyć emisje z transportu (w tym z transportu morskiego) o 90% w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Zwiększone wykorzystanie paliw odnawialnych i niskoemisyjnych dzięki inicjatywie FuelEU Maritime oraz większe wsparcie innowacji mających na celu przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi sektora żeglugi na środowisko będą miały kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przez UE jej celów klimatycznych określonych w porozumieniu paryskim i urzeczywistnienia Europejskiego Zielonego Ładu.

Dodatkowe informacje

Wnioski przedłożone w ramach pakietu „Gotowi na 55"

Wniosek dotyczący inicjatywy FuelEU Maritime

Wstępne porozumienie w sprawie rozszerzenia EU ETS na emisje z sektora morskiego

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24525,00 $ tona 1,03% 24 maj
 Cynk 2305,00 $ tona -2,41% 24 maj
 Aluminium 2233,00 $ tona 1,45% 24 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.