MKiŚ: Projekt przepisów w sprawie linii bezpośrednich to kompromis

zk

12.12.2022 08:52 Źródło: PAP
Strona główna Prawo, finanse MKiŚ: Projekt przepisów w sprawie linii bezpośrednich to kompromis

Partnerzy portalu

MKiŚ: Projekt przepisów w sprawie linii bezpośrednich to kompromis - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Markus Spiske/Unsplash

Obecny kształt przepisów w sprawie linii bezpośrednich to kompromis między oczekiwaniami przemysłu, a bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców - stwierdziło MKiŚ . Dodano, że projekt nowelizacji przeszedł już prace w komitecie do spraw europejskich i nie powinien ulec zmianie.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ)w odpowiedzi na pytania PAP poinformowało, że rozpoczęło prace nad nowym rozwiązaniem ustawowym dotyczącym linii bezpośredniej w ramach projektu nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (pod nr UC74). Linia bezpośrednia to linia łącząca bezpośrednio źródło energii np. farmy wiatrowe, fotowoltaiczne z odbiorcą prądu lub przedsiębiorstwem dostarczającym energię elektryczną, umożliwiająca takiemu przedsiębiorstwu przesył energii do własnych obiektów, podmiotów od niego zależnych i odbiorców.

"Projekt MKiŚ jest po komitecie do spraw europejskich, więc już na zaawansowanym etapie procedowania w ramach rządowego procesu legislacyjnego. W dalszej kolejności (...), projekt zostanie skierowany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów, a następnie zostanie przyjęty przez Radę Ministrów" - wskazało ministerstwo.

Zgonie z dyrektywą 2019/944 państwa członkowskie są zobowiązane do umożliwienia wszystkim wytwórcom i przedsiębiorstwom dostarczającym energię elektryczną zaopatrywania linią bezpośrednią ich własnych obiektów, podmiotów zależnych i odbiorców, bez nieproporcjonalnych procedur administracyjnych oraz bez nieproporcjonalnych kosztów - podano uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne pod nr UC74.

MKiŚ zwróciło jednocześnie uwagę, że "obecny kształt przepisów stanowi kompromis pomiędzy oczekiwaniami przemysłu, w szczególności przemysłu energochłonnego oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców".

W ocenie Ministra Klimatu i Środowiska, "proponowane przepisy nie powinny ulec istotnej zmianie względem projektu przedstawionego pod obrady Komitetu ds. Unii Europejskiej, a ewentualne zmiany co do poszczególnych propozycji legislacyjnych, wprowadzane będą w uzgodnieniu z innymi członkami Rady Ministrów".

W uzasadnieniu do nowelizacji ustawy Prawo energetyczne pod nr UC74 zwrócono uwagę, że dotychczasowa praktyka regulatora rynkowego (PAP-Urzędu Regulacji Energetyki) oraz sądów wskazuje, że obowiązujące przepisy dotyczące linii bezpośredniej nie realizują dyrektywy 2019/944. Jako główny problem wskazano "wąską wykładnię linii bezpośredniej" jako instalacji pracującej w układzie wyspowym, a także podejście, zgodnie z którym uzyskanie zgody na budowę linii jest możliwe wyłącznie w sytuacji braku możliwości przyłączenia odbiorcy do sieci elektroenergetycznej.

Projektowana zmiana rozstrzyga, że linia bezpośrednia nie należy do sieci dystrybucyjnej. Tym samym nie podlega ona obowiązkom prawnym przewidzianym dla sieci operatora systemu dystrybucyjnego, ani nie powinna być postrzegana jako lokalny substytut sieci dystrybucyjnej, zrealizowany w ramach prywatnej inicjatywy w związku z brakiem możliwości przyłączenia do sieci.

Zaznaczono, że "Budowa linii bezpośredniej ma przede wszystkim przysłużyć się rozwojowi energetyki rozproszonej oraz stanowić zachętę do inwestowania w nieduże jednostki wytwórcze oparte przede wszystkim na odnawialnej energii, które będą zasilały lokalnie obiekty".

W uzasadnieni wskazano, że zgoda prezesa URE na budowę linii bezpośredniej nie jest wymagana w sytuacji gdy instalacja będzie znajdować się na nieruchomości należącej do podmiotu występującego o uzyskanie zgody na budowę linii, jeśli będzie ona zaopatrywać wyłącznie obiekty należące do tego podmiotu.

Wyjaśniono, że tego typu instalacje mają służyć zaopatrzeniu w energię elektryczną na własne potrzeby, tj. nie będzie ona wytwarzana w celu odsprzedaży. Podkreślono też, że budowa linii bezpośredniej, nieprzekraczającej terenu nieruchomości podmiotu występującego o uzyskanie zgody na jej budowę nie może zagrażać lokalnej sieci elektroenergetycznej, czy też powodować wzrostu kosztów jej rozbudowy przez operatora elektroenergetycznego.

Zaznaczono, że dotychczasowe przepisy nie wprowadzały tego typu rozróżnienia, zrównując w obowiązku uzyskania zgody od prezesa URE dla każdej instalacji, która odpowiadała definicji linii bezpośredniej.

Podmiot zwolniony z obowiązku uzyskania zgody prezesa URE na budowę linii bezpośredniej, będzie zobowiązany jednak do poinformowania Prezesa URE o zamiarze wybudowania takiej linii.

Zgodnie z nowelizacją prezes URE będzie prowadził jawny wykaz linii bezpośrednich, obrazując tym samym rozwój tego typu instalacji w Polsce. Będzie też miał możliwość sprawowania kontroli nad takimi instalacją i możliwość interwencji w razie ewentualnych zaniedbań lub uchybień.

W projekcie zaznaczono też, że wyprowadzanie mocy z jednostki wytwarzania energii elektrycznej za pomocą linii bezpośredniej nie ogranicza prawa wytwórcy do przyłączenia się do sieci i pobierania energii elektrycznej na potrzeby własne.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.