Prezydent podpisał specustawę ws. elektrowni szczytowo-pompowych

Prezydent podpisał specustawę ws. elektrowni szczytowo-pompowych - ZielonaGospodarka.pl
07.06.2023 08:59
Strona główna Prawo, finanse Prezydent podpisał specustawę ws. elektrowni szczytowo-pompowych

Partnerzy portalu

Prezydent podpisał specustawę ws. elektrowni szczytowo-pompowych - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Prezydent Andrzej Duda/Twitter/Kancelaria Prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących - przekazała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP. Nowe przepisy mają usprawnić realizację takich inwestycji.

Podpisana przez prezydenta ustawa określa zasady, warunki i tryb przygotowania oraz realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych (ESP), a także organy właściwe w sprawach przygotowywania i realizacji tych inwestycji. Nowe przepisy regulują też postępowanie poprzedzające rozpoczęcie inwestycji, nabycie tytułu prawnego do nieruchomości przeznaczonych na inwestycje w zakresie budowy elektrowni szczytowo-pompowych. Ustawa zalicza też inwestycje w ESP do inwestycji celu publicznego.

Kancelaria tłumaczy, że nowe przepisy przewidują szereg ułatwień proceduralnych w związku z realizacją inwestycji w ESP. Chodzi m.in. o wprowadzenie, wydawanej przez właściwego ze względu na miejsce lokalizacji inwestycji wojewodę, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej. Ustawa zastępuje też wymóg "uzyskania przez inwestora, na etapie składania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej, uzgodnień, pozwoleń, opinii, warunków, zgód bądź stanowisk, niezbędnych w świetle obowiązujących przepisów, procedurą opiniowania przez organy wskazane w art. 4 ust. 2 ustawy oraz zakreślenie tym organom 30-dniowego terminu na przedstawienie swojego stanowiska, pod rygorem uznania, że dany organ nie zgłasza zastrzeżeń, jeżeli nie wyda opinii w tym terminie (wskazanej procedury nie stosuje się do pozwolenia wodnoprawnego oraz do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej)".

Nowe przepisy zakładają ponadto, przyspieszenie towarzyszących inwestycjom zakresie ESP postępowań administracyjnych, przez określenie czasu na wydanie przez organy administracyjne poszczególnych rozstrzygnięć.

Zgodnie z nowym prawem uproszczony będzie też proces uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy elektrowni szczytowo-pompowych. Przykładowo, na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie 90 dni.

ESP mają być szybciej budowane w związku z wprowadzeniem szeregu uproszczeń proceduralnych w postępowaniu głównym dotyczącym wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. kancelaria tłumaczy, że złagodzone będą wymogi związane z prawem strony do udziału w postępowaniu czy też obowiązków informacyjnych/doręczeniowych po stronie organu, również w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości.

Ustawa - jak wyjaśniono - przyznaje postępowaniu ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie ESP, pierwszeństwa przed czynnościami obrotu cywilnoprawnego oraz przed postępowaniami administracyjnymi związanymi z realizacją innych inwestycji.

Nowe przepisy pozwalają również inwestorowi wejść na teren nieruchomości w celu wykonania pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Ustawa wprowadza także przepisy pozwalające inwestorowi na skuteczne uzyskanie niezbędnego do realizacji inwestycji prawa do nieruchomości, przy jednoczesnym zapewnieniu odszkodowania z tytułu wywłaszczenia bądź odszkodowania za ograniczenie innych niż własność praw do nieruchomości. "Stosownie do przepisów ustawy, z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej stanie się ostateczna nieruchomości znajdujące się na obszarze objętym liniami rozgraniczającymi teren inwestycji przejdą na własność Skarbu Państwa. Z tym dniem wygasną także ograniczone prawa rzeczowe obciążające owe nieruchomości oraz ustanowiony na nich trwały zarząd albo zarząd sprawowany przez Lasy Państwowe. Decyzja będzie też podstawą rozwiązania stosunków prawa zobowiązaniowego, czyli dzierżawy, najmu lub użyczenia. Wygaszone zostanie poza tym użytkowanie wieczyste. Jednocześnie inwestor nabędzie z mocy prawa prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawo własności budynków, innych urządzeń trwale z gruntem związanych i lokali znajdujących się na tych nieruchomościach z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej stała się ostateczna" - wyjaśniono.

Specustawa przewiduje odszkodowania z tytułu wywłaszczenia bądź odszkodowania za ograniczenie innych niż własność praw do nieruchomości. "Co do zasady będą ustalane na podobnych regułach jak w przypadkach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z tym że w sytuacji, gdyby zainteresowanym stronom (inwestor – podmiot uprawniony), nie udało się uzgodnić określonej kwoty w terminie 2 miesięcy od dnia uzyskania waloru ostateczności przez decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych, wysokość odszkodowania ustala wojewoda w drodze decyzji" - dodano.

W ustawie znalazły się także przepisy, które wyłączają obowiązek przekazywania odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w przypadku wytwórców wytwarzających energię elektryczną w instalacjach OZE będących własnością, w zarządzie lub w użytkowaniu państwowej osoby prawnej. W przypadku przekazania takiego odpisu na fundusz, będzie on zwrócony.

W Polsce działa sześć głównych ESP: Elektrownia Żarnowiec o mocy 716 MW, Elektrownia Porąbka-Żar o mocy 500 MW, Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce o mocy 200 MW, Elektrownia Żydowo o mocy 167 MW, Elektrownia Niedzica o mocy 92 MW oraz Elektrownia Dychów o mocy 90 MW.

Większość przepisów ustawy wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.autor: Michał Boroń

mick/ amac/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.