Projekt ustawy łagodzącej zasadę 10H w energetyce wiatrowej opublikowany

Strona główna Energetyka Odnawialna, Eko Energia, OZE Projekt ustawy łagodzącej zasadę 10H w energetyce wiatrowej opublikowany
Projekt ustawy łagodzącej zasadę 10H w energetyce wiatrowej opublikowany - ZielonaGospodarka.pl
Pixabay

zk

04.05.2021 Źródło: PAP

Rząd opublikował we wtorek i przesłał do uzgodnień projekt ustawy, łagodzącej tzw. zasadę 10H, zabraniającą stawiania turbin wiatrowych w pobliżu zabudowań i form ochrony przyrody. Minimalna odległość ma wynosić 500 m, ale pod szeregiem warunków.

Zgodnie z projektem ministerstwa rozwoju, w tzw. ustawie odległościowej zasada 10H będzie utrzymana, jednak Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) be?dzie mógł moz˙e okres´lac´ inna? odległos´c´ od budynku mieszkalnego, biorąc pod uwagę zasie?g oddziaływan´ elektrowni wiatrowej, ale też przy utrzymaniu bezwzgle?dnej odległos´ci minimalnej 500 metrów.

Dodatkowo nowa elektrownia wiatrowa będzie mogła byc´ lokowana wyła?cznie na podstawie MPZP. Obowiązek sporządzenia planu będzie jednak dotyczył obszaru prognozowanego oddziaływania turbiny. Prognoza oddziaływań będzie obowiązkowo uzgadniania z RDOŚ. Likwiduje się też zasadę 10H w stosunku do form ochrony przyrody.

W przypadku, gdy turbina wiatrowa już istnieje, gminy, będą mogły zezwalać na budowę budynków mieszkalnych w jej pobliz˙u, pod warunkiem spełnienia minimalnej odległos´ci 500 m lub wie?kszej wynikaja?cej z przyje?tych stref ochronnych w MPZP. Nie będą więc musiały zachowywac´ odległos´ci obliczonej zgodnie z zasada? 10H

Gminy, które będą chciał uelastycznić swoje podejście, będą miały obowiązek zorganizowania dodatkowych konsultacji publicznych.

Projekt zawiera też nowe regulacje dotyczące czynności technicznych, typu przeglądy turbin wiatrowych. Będą mogli je robić tylko serwisy techniczne, certyfikowane przez Urząd Dozoru Technicznego. Powstanie specjalny rejestr takich podmiotów, prowadzony przez UDT.

W Ocenie Skutków Regulacji szacuje się, że zmiana regulacji doprowadzi do budowy 6-10 GW nowych mocy wiatrowych na lądzie i w rezultacie będzie prowadzić np. do obniżenia cen energii czy realizacji zobowiązań Polski, m. in. w ramach unijnej polityki klimatycznej.

Źródło:
PAP

Surowce

 Ropa brent 42,94 $ baryłka  0,30% 02:57
 Cyna 18343,00 $ tona 0,65% 15 paź
 Cynk 2397,00 $ tona -0,04% 15 paź
 Aluminium 1824,00 $ tona -0,65% 15 paź
 Pallad 2351,10 $ uncja  0,55% 02:12
 Platyna 867,00 $ uncja  0,16% 02:57
 Srebro 24,33 $ uncja  0,16% 02:58
 Złoto 1903,90 $ uncja  0,06% 02:58

Dziękujemy za wysłane grafiki.